Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Sisäisen turvallisuuden sanasto

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

henkilöön liittyvien erottelevien ominaisuuksien joukko

KäsiteVoimassa oleva

suunnitelmallinen toiminta, jolla valtiollinen toimija pyrkii saavuttamaan omat tavoitteensa erilaisia toisiaan täydentäviä keinoja käyttäen ja kohteen etujen vastaisesti

KäsiteVoimassa oleva

uhkaAvaa uuden ikkunan sivulle uhka tai tapahtuma, joka vaarantaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintojaAvaa uuden ikkunan sivulle yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja tai strategisia tehtäviä ja jonka hallinta edellyttää viranomaisten ja muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa tai tiiviimpää yhteistyötä ja viestintää

KäsiteVoimassa oleva

hätäilmoituskanaviin osoitettu ilmoitus

KäsiteVoimassa oleva

palvelut, joihin sisältyy pelastustoimen, poliisin tai sosiaali- ja terveystoimen viranomaisen välittömiä toimenpiteitä edellyttävien ilmoitusten vastaanottaminen ja arviointi sekä ilmoituksen tai tehtävän välittäminen asianomaiselle viranomaiselle tai tämän tehtäviä sopimuksen perusteella hoitavalle

KäsiteVoimassa oleva

toiminta, joka koostuu hätäkeskuspalveluidenAvaa uuden ikkunan sivulle hätäkeskuspalveluiden ja niihin liittyvien pelastustoimen, poliisin tai sosiaali- ja terveystoimen viranomaisen tai Rajavartiolaitoksen välittömiä toimenpiteitä edellyttävien tehtävien hoitamisesta Hätäkeskuslaitoksen tuella

KäsiteVoimassa oleva

hätäilmoituksenAvaa uuden ikkunan sivulle hätäilmoituksen tekijän tai avuntarvitsijan telepäätelaitteen sijainnin määrittäminen

KäsiteVoimassa oleva

kohteelle epäedullinen toiminta, jolla informaatiota tuottamalla, muokkaamalla tai sen saatavuutta rajoittamalla pyritään vaikuttamaan kohteen käsityksiin tai toimintaan

KäsiteVoimassa oleva

yhteiskunnan tila, jossa yhteiskunnan ja demokraattisen valtiojärjestelmän toiminta ja toimintaedellytykset sekä valtiosuvereniteetti on suojattu vakavilta uhkiltaAvaa uuden ikkunan sivulle uhkilta

KäsiteVoimassa oleva

vilpillinen toiminta, jonka tarkoituksena on varmistaa henkilön tai henkilöryhmän maahantulo tai maassa oleskelun jatkaminen

KäsiteVoimassa oleva

henkilöön kohdistuva järjestelmällinen häirintä, jolla pyritään vaikuttamaan tämän yhteiskunnalliseen tai ammatilliseen toimintaan

KäsiteVoimassa oleva

yksittäisten henkilöiden, asuinyhteisöjen ja kotitalouksien valmistautuminen tilanteisiin, joissa normaali arki häiriintyy

KäsiteVoimassa oleva

toiminta, jolla pyritään estämään onnettomuuksienAvaa uuden ikkunan sivulle onnettomuuksien tapahtuminen ja minimoimaan vahingot etukäteen

KäsiteVoimassa oleva

äkillinen, odottamaton ja tahaton tapahtuma, jolla on vahingolliset seuraukset

KäsiteVoimassa oleva

organisaation toiminta, jolla toteutetaan organisaation ydintehtävää strategisessaAvaa uuden ikkunan sivulle strategisessa ja taktisessa toiminnassa (1)Avaa uuden ikkunan sivulle taktisessa toiminnassa (1) määritettyjen suuntaviivojen mukaisesti

KäsiteVoimassa oleva

tiedonhankinta, jonka vieras valtio kohdistaa ulkomailla asuviin entisiin tai nykyisiin kansalaisiinsa ja jonka avulla kohteita pyritään painostamaan tai vaientamaan

KäsiteVoimassa oleva

järjestelmä, jonka tarkoituksena on tärkeiden toimintojen turvaaminen, onnettomuuksienAvaa uuden ikkunan sivulle onnettomuuksien vähentäminen ja niiden seurausten rajoittaminen sekä ihmisten turvallisuuden parantaminen ja ihmisten pelastaminen onnettomuuden uhatessa tai sen tapahduttua

KäsiteVoimassa oleva

toiminta, joka koostuu onnettomuudenAvaa uuden ikkunan sivulle onnettomuuden tai onnettomuuden uhkanAvaa uuden ikkunan sivulle uhkan edellyttämistä kiireellisistä ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamisen ja pelastamisen toimenpiteistä sekä onnettomuuden seurauksien lieventämisestä ja siitä aiheutuvien vahinkojen rajoittamisesta

KäsiteVoimassa oleva

yhteiskunnan tila, jossa on niin vakavia uhkiaAvaa uuden ikkunan sivulle uhkia, tapahtumia tai tilanteita, että kansakunnan tai yhteiskuntajärjestyksen olemassaolo on uhattu

KäsiteVoimassa oleva

poliisin suunnitelmallinen toiminta, jolla pyritään ylläpitämään yhteiskunnan ja ihmisten turvallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja luottamusta poliisiin

KäsiteVoimassa oleva

valtakunnanrajaa ja rajanylityspaikkoja koskevien säännösten sekä rajaviranomaisten kansainvälistä yhteistoimintaa koskevien säännösten ja määräysten täytäntöönpano ja niiden noudattamisen valvonta

KäsiteVoimassa oleva

tila, jossa luvattomat rajanylitykset on estetty, rajat ylittävästä henkilöliikenteestä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle sekä kansanterveydelle aiheutuvat uhkatAvaa uuden ikkunan sivulle uhkat ja rajat ylittävä rikollisuus on torjuttu, turvallinen rajanylitys on varmistettu ja alueellinen koskemattomuus on turvattu

KäsiteVoimassa oleva

toiminta, jonka tavoitteena on estää rikos, sen yritys tai valmistelu, keskeyttää jo aloitetun rikoksen tekeminen tai rajoittaa rikoksesta aiheutuvaa vahinkoa tai vaaraaAvaa uuden ikkunan sivulle vaaraa, kun voidaan perustellusti olettaa henkilön syyllistyvän rikokseen

KäsiteVoimassa oleva

toiminta, jonka tavoitteena on selvittää, onko jo tehdyn tai vielä tekeillä tai suunnitteilla olevan rikoksen selvittämisenAvaa uuden ikkunan sivulle rikoksen selvittämisen aloittamiselle perustetta

KäsiteVoimassa oleva

toiminta, jonka tavoitteena on selvittää rikoksen teko-olosuhteet, sen aiheuttama vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat

KäsiteVoimassa oleva

kielteisen seikan tai tapahtuman todennäköisyyden ja vaikutusten yhdistelmä

KäsiteVoimassa oleva

menetelmä, jolla tunnistetaan tehtävän, tapahtuman tai toimintaympäristönAvaa uuden ikkunan sivulle toimintaympäristön tilaa ja muutostekijöitä koskevat riskitAvaa uuden ikkunan sivulle riskit

KäsiteVoimassa oleva

hätäkeskustietojärjestelmän työkalu, jolla riskinarvio (1)Avaa uuden ikkunan sivulle riskinarvio (1) tehdään

KäsiteVoimassa oleva

riskianalyysista (2)Avaa uuden ikkunan sivulle riskianalyysista (2) saatujen tulosten perusteella tehtävä arvio haitan todennäköisyydestä, vakavuudesta ja vaikutuksista

KäsiteVoimassa oleva

järjestelmällinen toiminta, joka sisältää riskienAvaa uuden ikkunan sivulle riskien analysoinnin sekä tarvittavien hallintatoimenpiteiden suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja korjaavat toimenpiteet

KäsiteVoimassa oleva

hätäilmoituksenAvaa uuden ikkunan sivulle hätäilmoituksen käsittelyn yhteydessä suoritettava tehtävänAvaa uuden ikkunan sivulle tehtävän tyypin, laajuuden sekä kiireellisyyden arviointi

KäsiteVoimassa oleva

henkilöllisyysAvaa uuden ikkunan sivulle henkilöllisyys, joka on todennettu muutoin kuin luotettavilla asiakirjoilla

KäsiteVoimassa oleva

tila, jossa sidosryhmätoiminnasta viranomaiselle aiheutuvat riskitAvaa uuden ikkunan sivulle riskit ovat hallinnassa

KäsiteVoimassa oleva

yhteiskunnan tila, jossa väestö voi nauttia yhteiskuntarauhasta ja oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman kansallisista tai kansainvälisistä uhkistaAvaa uuden ikkunan sivulle uhkista johtuvaa haittaa, pelkoa tai turvattomuuden tunnetta

KäsiteVoimassa oleva

organisaation aineeton tai aineellinen voimavara, joka tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja jonka menettäminen heikentää merkittävästi organisaation kykyä saavuttaa tavoitteet

KäsiteVoimassa oleva

organisaation ydintehtävän toteuttamiseen tähtäävä toiminta, jolla määritetään organisaation toiminnan päälinjoja ja tarvittavia resursseja, arvioidaan toimintaympäristönAvaa uuden ikkunan sivulle toimintaympäristön muutoksia ja valmistaudutaan tulevaisuuteen

KäsiteVoimassa oleva

toiminta, jolla suunnitellaan ja ohjataan organisaation ydintehtävän toteuttamista strategian mukaisten osatavoitteiden saavuttamiseksi

KäsiteVoimassa oleva

hätäilmoituksestaAvaa uuden ikkunan sivulle hätäilmoituksesta saatujen tietojen perusteella viranomaiselle määräytyvä toimenpiteiden kokonaisuus

KäsiteVoimassa oleva

tavoitteellinen ja ideologinen toiminta, jolla pyritään väkivaltaa käyttämällä, sillä uhkaamalla tai väkivallan käyttöä tukevalla toiminnalla synnyttämään yhteiskunnallista levottomuutta ja pelkoa

KäsiteVoimassa oleva

toiminta, jonka tavoitteena on paljastaa, estää ja ennaltaehkäistä terroristista toimintaa, heikentää terroristien toimintaedellytyksiä ja tuottaa tietoa terrorismiinAvaa uuden ikkunan sivulle terrorismiin liittyvistä ilmiöistä päätöksenteon tueksi

KäsiteVoimassa oleva

kansalliseen turvallisuuteenAvaa uuden ikkunan sivulle kansalliseen turvallisuuteen liittyvä tiedonhankinta, jossa voidaan hyödyntää tiedustelumenetelmiä

KäsiteVoimassa oleva

koottu kuvaus vallitsevista olosuhteista, käsillä olevan tilanteen synnyttäneistä tapahtumista, tilannetta koskevista taustatiedoista ja tilanteen kehittymistä koskevista arvioista sekä eri toimijoiden toimintavalmiuksista

KäsiteVoimassa oleva

fyysinen tai digitaalinen ympäristö, jossa organisaation tai henkilön toiminta tapahtuu

KäsiteVoimassa oleva

menetelmä, jolla arvioidaan toimijan toimintaympäristönAvaa uuden ikkunan sivulle toimintaympäristön tilaa ja muutostekijöitä sekä näiden vaikutuksia toimintaan yleisellä tasolla