Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

sisäinen turvallisuus

Käsite · Sisäisen turvallisuuden sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/sisturv/c3

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Ei suositettava synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

 • yhteiskunnan tila, jossa väestö voi nauttia yhteiskuntarauhasta ja oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman kansallisista tai kansainvälisistä uhkistaAvaa uuden ikkunan sivulle uhkista johtuvaa haittaa, pelkoa tai turvattomuuden tunnetta
 • samhällstillstånd där befolkningen åtnjuter stabilitet i samhället och de rättigheter och friheter som garanteras av rättsystemet utan sådan skada, rädsla eller otrygghetskänsla som nationella eller internationella hotAvaa uuden ikkunan sivulle hot orsakar

Huomautus

 • Englanninkielinen termi homeland security on käytössä Yhdysvalloissa. Sitä ei kuitenkaan tule käyttää, kun on kyse Suomen sisäisestä turvallisuudesta.
 • Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus yhdistyvät toisiinsa monella tasolla ja niiden välinen raja on häilyvä.
 • Sisäistä turvallisuutta edistävät viranomaiset yhteistyössä elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten kanssa.
 • Sisäisen turvallisuuden viranomaisia ovat esimerkiksi poliisitoimen, rajaturvallisuuden, pelastustoimen ja maahanmuuttohallinnon viranomaiset sekä Suojelupoliisi.
 • Sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia ovat esimerkiksi toiminta, ilmiöt ja kehityskulut, jotka uhkaavat valtio- ja yhteiskuntajärjestystä, oikeusjärjestelmää, ihmisten henkeä ja terveyttä sekä ihmisten ja oikeushenkilöiden omaisuutta tai vapautta. Tällaisia uhkia ovat esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus, yhteiskunnan häiriötilanteetAvaa uuden ikkunan sivulle häiriötilanteet, suuronnettomuudet, vieraan valtion hybridivaikuttaminenAvaa uuden ikkunan sivulle hybridivaikuttaminen, ääriliikkeiden muodostamat uhkat sekä terrorismiAvaa uuden ikkunan sivulle terrorismi.
 • Den engelskspråkiga termen homeland security används i Förenta staterna. Termen ska dock inte användas i fråga om Finlands inre säkerhet.
 • Den inre och yttre säkerheten är sammankopplade på många plan och det finns ingen klar gräns mellan dem.
 • Myndigheterna främjar den inre säkerheten i samarbete med näringslivet, organisationer och medborgare.
 • Myndigheter med ansvar för den inre säkerheten är till exempel myndigheterna inom polisväsendet, gränssäkerheten, räddningsväsendet och migrationsförvaltningen samt Skyddspolisen.
 • Hot mot den inre säkerheten är till exempel verksamhet, fenomen och utvecklingsgångar som hotar stats- och samhällsordningen, rättssystemet, människors liv och hälsa och människors eller juridiska personers egendom eller frihet. Sådana hot är till exempel organiserad brottslighet, störningssituationerAvaa uuden ikkunan sivulle störningssituationer i samhället, storolyckor, främmande staters hybridpåverkanAvaa uuden ikkunan sivulle hybridpåverkan, hot som extrema rörelser utgör och terrorismAvaa uuden ikkunan sivulle terrorism.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Sisäministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen kirjaamo.sm@gov.fi