Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

poikkeusolot

Käsite · Sisäisen turvallisuuden sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/sisturv/c11

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

Huomautus

 • Suomen perustuslaissa olevalla poikkeusolojen määritelmällä tarkoitetaan samaa kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sekä Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa käytetyllä yleisen hätätilan käsitteellä.
 • Eri poikkeusolojen vaikutus viranomaisten toimintaan vaihtelee viranomaisen ja poikkeusolon laadun mukaan. Siksi asianmukainen poikkeusoloihin varautuminenAvaa uuden ikkunan sivulle varautuminen edellyttää, että viranomaisen tehtävät määritetään kussakin poikkeusolon muodossa erikseen ja että kunkin poikkeusolon muodon kohdalla arvioidaan erikseen, miten poikkeusolo vaikuttaa viranomaisen toimintaan. Kunkin viranomaisen on varmistettava, että sen tehtävät hoidetaan mahdollisimman hyvin myös poikkeusoloissa. Suuri osa tehtävistä on poikkeusoloissa asiallisesti samoja kuin normaalioloissa, mutta keinot, lukumäärä ja priorisointi saattavat muuttua. Lisäksi tilanne saattaa edellyttää suojaamista ja toimimista suojatiloissa. Lainsäädäntö sisältää myös erikseen säädettyjä oikeuksia ja velvoitteita, joita sovelletaan vain poikkeusoloissa.
 • Poikkeusolot toteaa valtioneuvosto yhdessä tasavallan presidentin kanssa. Poikkeusolojen toteaminen mahdollistaa viranomaisten tavanomaisesta poikkeavan toimivaltuuksien käytön. Poikkeusoloista sekä viranomaisten poikkeavista toimivaltuuksista poikkeusoloissa säädetään valmiuslaissa ( 1552/2011Avaa uuden ikkunan sivulle 1552/2011 ), ja näiden säännösten soveltamisen aloittamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella (nk. käyttöönottoasetus). Valmiuslain lisäksi perusoikeuksista poikkeamisesta säädetään puolustustilalaissa ( 1083/1991Avaa uuden ikkunan sivulle 1083/1991 ).
 • I Finlands grundlag avses med definitionen av undantagsförhållanden detsamma som med begreppet allmänt nödläge, som används i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.
 • Effekterna av olika undantagsförhållanden på myndigheternas verksamhet varierar i enlighet med myndigheten och undantagsförhållandenas art. Därför förutsätter ändamålsenlig beredskapAvaa uuden ikkunan sivulle beredskap för undantagsförhållanden att myndigheternas uppgifter fastställs separat vid varje form av undantagsförhållanden och att man vid varje form av undantagsförhållanden bedömer separat hur undantagsförhållandena inverkar på myndighetens verksamhet. Varje myndighet ska säkerställa att dess uppgifter sköts så väl som möjligt även under undantagsförhållanden. En stor del av uppgifterna är i sak desamma som under normala förhållanden, men sättet att sköta dem, antalet uppgifter och prioriteringen kan ändras. Dessutom kan situationen kräva att man skyddar sig eller att man arbetar i skyddsutrymmen. Lagstiftningen innehåller också separata bestämmelser om rättigheter och skyldigheter som tillämpas endast under undantagsförhållanden.
 • Undantagsförhållanden konstateras av statsrådet i samverkan med republikens president. Konstaterandet av undantagsförhållanden ger myndigheterna möjlighet att använda befogenheter som avviker från det normala. Bestämmelser om undantagsförhållanden och om myndighetsbefogenheter som avviker från det normala finns i beredskapslagen ( 1552/2011Avaa uuden ikkunan sivulle 1552/2011 ). Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas om att dessa bestämmelser ska börja tillämpas (s.k. ibruktagningsförordning). Utöver i beredskapslagen finns bestämmelser om avvikande från de grundläggande fri- och rättigheterna i lagen om försvarstillstånd ( 1083/1991Avaa uuden ikkunan sivulle 1083/1991 ).

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Sisäministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen kirjaamo.sm@gov.fi