Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

informaatiovaikuttaminen

Käsite · Sisäisen turvallisuuden sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/sisturv/c21

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

 • kohteelle epäedullinen toiminta, jolla informaatiota tuottamalla, muokkaamalla tai sen saatavuutta rajoittamalla pyritään vaikuttamaan kohteen käsityksiin tai toimintaan
 • verksamhet som är ofördelaktig för föremålet och genom vilken man strävar efter att påverka föremålets uppfattningar eller verksamhet genom att producera eller omarbeta information eller begränsa tillgången till den

Huomautus

 • Englanninkielisten termien käyttö ei ole vakiintunut. Anglosaksisessa maailmassa myös informaatiovaikuttamisesta käytetään laajasti termejä information warfare ja information war, mutta Suomessa pyritään yleensä tekemään ero sodankäynnin ja vaikuttamisen välillä.
 • Informaatiovaikuttamisen yhteydessä puhutaan usein mis-, dis- ja malinformaatiosta. Misinformaatio on väärää tai harhaanjohtavaa tietoa, jota sen levittäjä luulee todenmukaiseksi. Disinformaatio puolestaan tarkoittaa tarkoituksellisesti valheellista tai vääristeltyä tietoa, jonka levittäjä pyrkii vaikuttamaan tiedon vastaanottajiin. Malinformaatiolla tarkoitetaan puolestaan todenmukaista tietoa, jota käytetään vahingoittamaan yksilöä, yhteisöä tai valtiota. Esimerkiksi henkilötietojen luvaton jakaminen verkossa on malinformaation levittämistä.
 • Informaatiovaikuttamisen toteuttaja voi olla valtiollinen tai ei-valtiollinen toimija. Nämä toimijat hyödyntävät usein myös yksilöitä, jotka toimivat tietoisesti tai tiedostamattaan informaatiovaikuttamisen välineinä.
 • Informaation tuottamisen ajatellaan kattavan myös ne fyysisen ympäristön teot, joiden tarkoitus on informaatiovaikuttaminen. Esimerkiksi ilmatilaloukkaus voi olla tällainen teko. Normaali kansalaiskeskustelu ei ole informaatiovaikuttamista.
 • Informaatiovaikuttaminen voi vaikuttaa yhteiskunnan toimintakykyyn joko suoraan tai välillisesti.
 • Användningen av de engelskspråkiga termerna är inte etablerad. I den anglosaxiska världen används i stor utsträckning termerna information warfare och information war också för informationspåverkan, men i Finland strävar man i allmänhet efter att göra en distinktion mellan krigföring och påverkan.
 • I samband med informationspåverkan talar man ofta om miss-, des- och malinformation. Missinformation är felaktig eller vilseledande information som den som sprider informationen tror vara sann. Desinformation avser avsiktligt falsk eller förvrängd information, med vilken den som sprider informationen försöker påverka mottagarna. Med malinformation avses sanningsenlig information som används för att skada en individ, ett samfund eller en stat. Till exempel olovlig delning av personuppgifter på nätet är spridning av malinformation.
 • Den som genomför informationspåverkan kan vara en statlig eller icke-statlig aktör. Dessa aktörer utnyttjar ofta också individer, som medvetet eller omedvetet agerar som redskap för informationspåverkan.
 • Man tänker att informationsproduktion omfattar också sådana gärningar i den fysiska miljön som har informationspåverkan som mål. Till exempel luftrumskränkning kan vara en sådan gärning. Normal medborgardebatt är inte informationspåverkan.
 • Informationspåverkan kan påverka samhällets funktionsförmåga antingen direkt eller indirekt.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Sisäministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen kirjaamo.sm@gov.fi