Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Kotoutumisen sanasto

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

kotoutumispalveluAvaa uuden ikkunan sivulle kotoutumispalvelu, jonka avulla viranomainen selvittää yhdessä maahanmuuttajanAvaa uuden ikkunan sivulle maahanmuuttajan kanssa hänen osaamisensa, kotoutumisenAvaa uuden ikkunan sivulle kotoutumisen tavoitteensa ja valmiutensa sekä mitä palveluja hän tarvitsee kotoutumisensa tueksi

KäsiteLuonnos

henkilö, jolla on lakien määrittelemien toimintamallien mukainen oikeus käyttää huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa alaikäisen turvapaikanhakijanAvaa uuden ikkunan sivulle turvapaikanhakijan tai maahanmuuttajanAvaa uuden ikkunan sivulle maahanmuuttajan puolesta, joka on tullut maahan ilman huoltajaa

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

väestöryhmien väliset suhteet, jotka perustuvat myönteisiin asenteisiin, toimivaan vuorovaikutukseen, turvallisuuden tunteeseen ja osallistumiseen yhteiskunnassa

KäsiteLuonnos

tarkastelutapa, jossa monien tekijöiden katsotaan vaikuttavan samanaikaisesti yksilöön ja hänen asemoitumiseensa yhteiskunnallisissa valtasuhteissa

KäsiteLuonnos

henkilö, jolla on pakolaisasema tai voimassa oleva oleskelulupaAvaa uuden ikkunan sivulle oleskelulupa toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella

KäsiteLuonnos

YK:n pakolaisjärjestön tunnistama pakolainenAvaa uuden ikkunan sivulle pakolainen, joka siirretään maasta, josta hän on hakenut suojelua, kolmanteen maahan, joka on myöntänyt hänelle oleskeluluvanAvaa uuden ikkunan sivulle oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella

KäsiteLuonnos

maahanmuuttajanAvaa uuden ikkunan sivulle maahanmuuttajan yksilöllinen prosessi, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja jonka aikana maahanmuuttajan osallisuusAvaa uuden ikkunan sivulle osallisuus, yhdenvertaisuusAvaa uuden ikkunan sivulle yhdenvertaisuus ja tasa-arvoAvaa uuden ikkunan sivulle tasa-arvo yhteiskunnassa lisääntyvät

KäsiteLuonnos

kotoutumispalveluAvaa uuden ikkunan sivulle kotoutumispalvelu, jonka tavoitteena on kehittää oppivelvollisuusiän ylittäneen henkilön suomen tai ruotsin kielen taitoa ja muita kotoutumista edistäviä valmiuksia, jotka tukevat henkilön pääsyä opintoihin ja työelämään sekä osallistumista yhteiskunnan toimintaan

KäsiteLuonnos

yksilöllinen kotoutumisen edistämiseksiAvaa uuden ikkunan sivulle kotoutumisen edistämiseksi laadittava suunnitelma, jossa viranomainen sopii yhdessä maahanmuuttajanAvaa uuden ikkunan sivulle maahanmuuttajan kanssa tälle sopivista kotoutumisenAvaa uuden ikkunan sivulle kotoutumisen tavoitteista, palveluista ja palveluihin osallistumisesta

KäsiteLuonnos

oppivelvollisuusiän ylittäneelle maahanmuuttajalleAvaa uuden ikkunan sivulle maahanmuuttajalle annettava kotoutumispalveluAvaa uuden ikkunan sivulle kotoutumispalvelu, jonka tavoitteena on saavuttaa toiminnallinen luku- ja kirjoitustaito latinalaisin aakkosin

KäsiteLuonnos

ulkomailla syntynyt henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen, mutta asuu Suomessa ja on saanut oleskeluoikeudenAvaa uuden ikkunan sivulle oleskeluoikeuden

KäsiteLuonnos

äskettäin maahan tulleelle maahanmuuttajalleAvaa uuden ikkunan sivulle maahanmuuttajalle tarkoitettu kotoutumispalveluAvaa uuden ikkunan sivulle kotoutumispalvelu, jonka tavoitteena on perehdyttää henkilö omalla äidinkielellään tai muulla hänen hyvin osaamallaan kielellä suomalaisen yhteiskunnan toimintaan

KäsiteLuonnos

tila, jossa ihmisillä on tunnistettu olevan erilaisia ominaisuuksia ja piirteitä

KäsiteLuonnos

syrjintäAvaa uuden ikkunan sivulle syrjintä, jossa henkilöä kohdellaan yhtäaikaisesti kahden tai useamman tekijän perusteella huonommin kuin toista henkilöä

KäsiteLuonnos

todistus oleskeluoikeudestaAvaa uuden ikkunan sivulle oleskeluoikeudesta, joka voidaan myöntää Pohjoismaiden, Euroopan unionin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsenelle, joka ei itse ole Pohjoismaiden, Euroopan unionin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen

KäsiteLuonnos

lupa, jonka perusteella muulla kuin Pohjoismaiden, Euroopan unionin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisella on oikeus oleskella Suomessa muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten

KäsiteLuonnos

rekisteröinti, jolla vahvistetaan Pohjoismaiden, Euroopan unionin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisen oleskeluoikeusAvaa uuden ikkunan sivulle oleskeluoikeus Suomessa

KäsiteLuonnos

ulkomaalaislakiin perustuva oikeus oleskella Suomessa muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten

KäsiteLuonnos

henkilö, jolla on sukulaisuuteen, adoptioon, avio- tai avoliittoon tai rekisteröityyn parisuhteeseen perustuva suhde tarkastelun kohteena olevaan henkilöön

KäsiteLuonnos

maahanmuuttajanAvaa uuden ikkunan sivulle maahanmuuttajan työelämä- ja ammatillisten taitojen, oppimisedellytysten ja näiden hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen asiantuntijan tuella

KäsiteLuonnos

kokemus kuulumisesta itselle merkitykselliseen yhteisöön ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään ja yhteisöön

KäsiteLuonnos

kansalaisuusvaltionsa tai entisen pysyvän asuinmaansa ulkopuolella oleskeleva henkilö, jolla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa kansalaisuusvaltiossaan tai entisessä pysyvässä asuinmaassaan vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi ja jolle on vainon perusteella myönnetty pakolaisasema

KäsiteLuonnos

maahanmuuttajaAvaa uuden ikkunan sivulle maahanmuuttaja, joka on saanut oleskeluoikeudenAvaa uuden ikkunan sivulle oleskeluoikeuden Suomeen, koska on entinen Suomen kansalainen, syntyperäisen Suomen kansalaisen jälkeläinen tai on kuulunut Inkerin siirtoväkeen tai palvellut Suomen armeijassa vuosina 1939–1945

KäsiteLuonnos

kotoutumista edistävä suunnitelma, joka laaditaan silloin, kun perheen kokonaistilanne sitä edellyttää ja jossa pyritään ottamaan huomioon perheeseen kuuluvien henkilöiden yksilölliset kotoutumissuunnitelmatAvaa uuden ikkunan sivulle kotoutumissuunnitelmat ja muut asiaan liittyvät suunnitelmat

KäsiteLuonnos

maahanmuuttajilleAvaa uuden ikkunan sivulle maahanmuuttajille suunnattu tietoaineisto, joka sisältää keskeisiä asioita suomalaisesta yhteiskunnasta

KäsiteLuonnos

ihmisten oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuudenAvaa uuden ikkunan sivulle tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaaminen

KäsiteLuonnos

järjestelmä, jossa politiikka, institutionaaliset käytännöt, kulttuuri ja muut normit ylläpitävät yhteiskunnallisia valta-asetelmia, joissa tietyt ihmisryhmät ovat toisia ihmisryhmiä alempiarvoisemmassa asemassa

KäsiteLuonnos

syrjintäAvaa uuden ikkunan sivulle syrjintä, joka ilmenee eriarvoistavina tekoina yhteiskunnan toiminnassa

KäsiteLuonnos

henkilön kohteleminen muita huonommin ilman hyväksyttävää syytä joidenkin henkilöön liittyvien tekijöiden perusteella

KäsiteLuonnos

tila, jossa ihmisten poliittiset ja sosiaaliset oikeudet, mahdollisuudet ja resurssit ovat jakautuneet tasapuolisesti

KäsiteLuonnos

yhdenvertaisuusAvaa uuden ikkunan sivulle yhdenvertaisuus, joka toteutuu lopputulosten suhteen kaikille erilaisista lähtökohdista ja mahdollisuuksista riippumatta

KäsiteLuonnos

henkilö, joka hakee kansainvälistä suojelua ja oleskeluoikeuttaAvaa uuden ikkunan sivulle oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta

KäsiteLuonnos

työnhakija-asiakas, joka on laissa säädettyjen kriteerien mukaisesti työtön

KäsiteLuonnos

henkilö, joka on itse muuttanut maahan tai jonka molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt Suomen ulkopuolella

KäsiteLuonnos

henkilö, joka on muun valtion kuin Suomen kansalainen

KäsiteLuonnos

Suomessa asuva henkilö, joka on rekisteröinyt äidinkielekseen jonkin muun kielen kuin suomen, ruotsin, pohjoissaamen, inarinsaamen tai koltansaamen

KäsiteLuonnos

syrjintäAvaa uuden ikkunan sivulle syrjintä, jossa näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa jonkun muita huonompaan asemaan

KäsiteLuonnos

syrjintäAvaa uuden ikkunan sivulle syrjintä, jossa henkilöä kohdellaan huonommin kuin toista henkilöä on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa

KäsiteLuonnos

tila, jossa ihmiset ovat tarkasteltavan tavoitteen tai toiminnan suhteen keskenään samanarvoisessa asemassa

KäsiteLuonnos

toiminta, jolla kehitetään yhteiskunnallisia rakenteita ja vuorovaikutusta yhteiskunnan vastaanottavuudenAvaa uuden ikkunan sivulle yhteiskunnan vastaanottavuuden lisäämiseksi