Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

kotoutumiskoulutus

Käsite · Kotoutumisen sanasto · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/2fc99c20/c12

Termit

  • Suositettava termi, Luonnos
  • Suositettava termi, Luonnos

Määritelmä

Huomautus

  • Käsitekaavio: Kotoutumisen edistäminen ja palvelutAvaa uuden ikkunan sivulle Kotoutumisen edistäminen ja palvelut
  • Kotoutumiskoulutus järjestetään pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena.
  • Kotoutumiskoulutuksen kielellisenä tavoitteena on, että henkilö saavuttaa suomen tai ruotsin kielessä toimivan peruskielitaidon. Tätä varten oppivelvollisuusiän ylittäneelle maahanmuuttajalleAvaa uuden ikkunan sivulle maahanmuuttajalle voidaan antaa luku- ja kirjoitustaidon koulutustaAvaa uuden ikkunan sivulle luku- ja kirjoitustaidon koulutusta oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen lukutaitovaiheessa tai vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksessa.
  • Kotoutumiskoulutuksena annetaan 1) suomen tai ruotsin kielen opetusta; 2) ammatillisten ja muiden työelämässä tarvittavien valmiuksien opetusta, ammatillista suunnittelua ja ohjausta jatko-opintoihin, työllistymistä edistäviin palveluihin tai työmarkkinoille; 3) muuta opetusta, joka edistää yhteiskunnallisia valmiuksia. Kotoutumiskoulutuksessa noudatetaan Opetushallituksen laatimia kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita.
  • Integrationsutbildningen genomförs i regel som arbetskraftsutbildning.
  • Det språkliga målet i integrationsutbildningen är att invandraren ska få fungerande elementära språkfärdigheter i finska eller svenska. För detta syfte kan en invandrareAvaa uuden ikkunan sivulle invandrare som passerat läropliktsåldern ges utbildning i läs- och skrivkunnighetAvaa uuden ikkunan sivulle utbildning i läs- och skrivkunnighet i läskunnighetsskedet i den grundläggande utbildningen för personer som passerat läropliktsåldern eller inom utbildning i grundläggande litteracitet inom det fria bildningsarbetet.
  • Som integrationsutbildning ges 1) undervisning i finska eller svenska, 2) undervisning i yrkesmässiga och andra färdigheter som behövs i arbetslivet, yrkesplanering och yrkesvägledning för fortsatta studier, sysselsättningsfrämjande tjänster eller arbetsmarknaden samt 3) annan undervisning som främjar samhällsfärdigheter. Vid integrationsutbildning följs grunderna i Utbildningsstyrelsens läroplan för integrationsutbildningen.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
Luotu
Muokattu viimeksi