Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

kotoutuminen

Käsite · Kotoutumisen sanasto · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/2fc99c20/c1

Termit

  • Suositettava termi, Luonnos
  • Suositettava termi, Luonnos

Huomautus

  • Käsitekaavio: Kotoutumisen edistäminen ja palvelutAvaa uuden ikkunan sivulle Kotoutumisen edistäminen ja palvelut
  • Ruotsin ja englannin käsite integration määritellään kaksisuuntaisena keskinäisen muuttumisen prosessina, jossa yhteiskunta muuttuu väestön monimuotoistuessa ja maahanmuuttaja hankkii yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja. Tässä sanastossa käsitepari kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus kuvaavat kaksisuuntaisuutta.
  • Kotoutumista voidaan tarkastella esimerkiksi rakenteellisen kotoutumisen (työllisyys, asuminen, koulutus, terveys ja hyvinvointi), vuorovaikutuksellisen kotoutumisen (sosiaalisten suhteiden ja verkostojen rakentuminen), suomen tai ruotsin kieleen ja suomalaiseen yhteiskuntaan perehtymisen sekä samastumisen ja identiteetin (yhteenkuuluvuus samaan yhteiskuntaan kuuluvien ihmisten kanssa) kannalta.
  • Kotoutuminen edellyttää maahanmuuttajan omaa aktiivisuutta, yhteiskunnan vastaanottavuuttaAvaa uuden ikkunan sivulle yhteiskunnan vastaanottavuutta sekä vastaanottavuuden kehittämistä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyönä. OmaisetAvaa uuden ikkunan sivulle Omaiset ja muut läheiset henkilöt voivat vaikuttaa henkilön kotoutumiseen. Kotoutumiseen kuuluu maahanmuuttajan oman kielen ja kulttuurin ylläpitäminen.
  • På svenska och engelska definieras begreppet integration som en ömsesidig förändringsprocess där samhället förändras allteftersom befolkningen blir mer heterogen och en invandrare förvärvar de kunskaper och färdigheter som behövs i samhället. I den här ordlistan beskrivs ömsesidigheten med begreppsparet integration och samhällets mottaglighet.
  • Integration kan till exempel undersökas med tanke på strukturell integration (sysselsättning, boende, utbildning, hälsa och välbefinnande), interaktiv integrering (sociala relationer och nätverk), kunskaper i finska eller svenska och orientering i det finländska samhället samt identifiering och identitet (samhörighet med andra i samhället).
  • Integration förutsätter egen aktivitet hos invandraren, samhällets mottaglighetAvaa uuden ikkunan sivulle samhällets mottaglighet samt att mottagligheten utvecklas i samarbete mellan myndigheter och andra aktörer. AnhörigaAvaa uuden ikkunan sivulle Anhöriga och andra närstående kan påverka integrationen av en individ. I integration ingår upprätthållande av invandrarens eget språk och egen kultur.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
Luotu
Muokattu viimeksi