Navigated to
Go directly to contents.

Terminologies

Terminologies tool is used to collect, maintain and publish common terminologies of public administration.

Move to former version of Terminology tool.

Go directly to search results.

Filter list

With filter 75 search results
No filters

Ministry of the Environment

Other vocabularyDraft

A physical building can be a building, a structure or part of a structure and an area built for a specific activity.

Information domain: Built environment

Ministry of the Environment

Terminological vocabularyValid

Sanasto keskittyy esteettömyyteen rakennetun ympäristön lainsäädännön näkökulmasta ja se on laadittu osana ympäristöministeriön rakennetun ympäristön sanastoprojekteja. Sanasto täydentää Rakennetun ympäristön pääsanastoa. Terminologi: Sanastokeskus (fi)

Information domain: Built environment

Koulutuskuntayhtymä OSAO (fi)

Terminological vocabularyValid

KARKKI – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen -hanke ja Sanastokeskus käynnistivät keväällä 2023 sanastoprojektin KARKKI-hankkeessa tehtävän tietoarkkitehtuurityön tueksi. KARKKI-hanke on rahoitettu Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella, ja sen toimikausi on 1.1.2022–31.12.2023.

Hankkeessa tehtiin ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastotyötä semanttisen yhteentoimivuuden kehittämiseksi. Yhteisiä sanastoja tarvitaan, jotta tiedot ymmärretään samalla tavalla ja jotta merkitys ja käytettävyys säilyy samana muun muassa silloin, kun tietoja siirretään palvelusta ja järjestelmästä toiseen. Hankkeessa laadittu sanasto on tarkoitettu muun muassa ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja heidän tietojärjestelmätoimittajilleen, mutta siitä on hyötyä muillekin ammatillisen koulutuksen termejä ja määritelmiä käyttäville.

Ammatillisen koulutuksen käsitteissä selvitetään termitietueina ja käsitekaavioina 17 ammatilliseen koulutukseen liittyvän käsitteen sisällöt ja annetaan tarvittavat suositukset suomenkielisestä termistöstä. Käsitteet pyrittiin määrittelemään siten, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti ammatillisesta koulutuksesta viestittäessä.

Termisuositusten, määritelmien ja huomautusten laatimisessa on hyödynnetty Opetus- ja
koulutussanaston (OKSA) 2. laitosta ja pyritty yhteentoimivuuteen sen kanssa. Käsitteiden kohdalla on mainittu, jos käsite on sisällöllisesti yhdenmukainen Opetus- ja koulutussanaston käsitteen kanssa, mutta sitä on kehitetty tässä sanastotyössä tehdyn analyysin perusteella. Käsitekaavioihin on lainattu laajemman käsitejärjestelmän havainnollistamiseksi joitain Opetus- ja koulutussanaston 2. laitoksen käsitteitä.

Opetus- ja koulutussanaston lisäksi sanaston käsitekuvaukset pohjautuvat erityisesti ammatillista koulutusta koskevaan lainsäädäntöön, ammatillisten tutkintojen perusteisiin sekä KARKKI-hankkeessa tehtyihin käsitemalleihin. KARKKI-hanke viestii sanastotyössä ilmenneet kehittämistarpeet OKSA-jaokselle.

Sanastoa valmistelevaan työryhmään on osallistunut KARKKI-hankkeen työpakettien asiantuntijoita ja Sanastokeskuksen terminologi. Sanastoprojektin aikana pyydettiin tietoa ja kommentteja varsinaisen työryhmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Kiitämme sanastotyöryhmän jäseniä ja muita sanaston laatimiseen osallistuneita heidän arvokkaasta työpanoksestaan! (fi)

Information domain: Education and training

Finnish Tax Administration

Terminological vocabularyDraft

Mm. NSG ja RTE -ohjelmissa luotavissa standardoiduissa digitaalisissa liiketoiminta-asiakirjoissa käytettäviä käsitteitä, lähteenä olemassaolevien liiketoimintadokumenttien kuvaukset (esim. Finvoice) (fi)

Information domain: Private finance and funding

Ministry of the Environment

Terminological vocabularyDraft

EN ISO 19650 -standardisarja käsittelee rakennuksia ja infrarakenteita koskevien tietojen organisointia ja digitalisointia, mukaan lukien rakennetun ympäristön tietojen mallintaminen ja hallinta hyödyntämällä rakennettujen kohteiden informaation mallinnus. Osassa 1 käsitellään tähän tekemiseen liittyviä käsitteitä ja periaatteita. Näiden termien ja käsitteiden myötä kansainvälinen yhteistoiminta tulee helpottumaan, kun eri osapuolet ymmärtävät asiat samansisältöisinä. (fi)

Information domain: Built environment

Digital and Population Data Services Agency

Other vocabularyValid

Digi- ja väestötietoviraston Digituki-palvelu on laatinut yhteistyössä verkostotoimijoiden kanssa digituen kehittämisen ja verkostotyön sanastoa. Tämän sanaston tarkoituksena on helpottaa yhteistä kehittämis- ja verkostotyötä.

Digi- ja väestötietoviraston Digituki-palvelu kehittää digitukea kansallisesti. Digituki-palvelu kouluttaa ja tukee digitukijoita, tutkii digiosaamisen ilmiöitä ja kehittää digituen toimintamalleja yhdessä digituen toimijoiden kanssa. (fi)

Information domain: General information and administrative services

Association of Finnish Municipalities

Terminological vocabularyValid

Sanasto laadittiin keväällä 2019 esteellisyyttä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin vastaavan esteellisyysrobotin kehityksen tueksi, mutta sitä voidaan hyödyntää myös yleisemmin viestinnän tukena ja käsitetiedon lähteenä. (fi)

Information domain: Legal protection

Finnish Tax Administration

Terminological vocabularyDraft

Sanastossa määritellään EU-direktiivin 2021/514 ja tämän implementoimiseksi annetun kansallisen lain 1267/2022 sisältämiä käsitteitä, ensisijaisesti siten kuin ne on kansallisessa lainsäädännössä jo määritelty. (fi)

Information domain: Taxation and public finance

Finnish Tax Administration

Terminological vocabularyDraft

something

Information domain: General information and administrative services

Julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä (fi)

Terminological vocabularyValid

The Finnish Public Sector Terminological Glossary is a controlled vocabulary consisting of terms representing concepts that are defined in accordance with the Finnish Public Sector Recommendation JHS175. The concepts form a shared and harmonized core vocabulary for all public sector organizations.

Information domain: General information and administrative services

2 organizations

Other vocabularyDraft

No description

Information domain: General information and administrative services

Finnish Forest Centre

Terminological vocabularyDraft

Here is a description of the glossary.

Information domain: Natural resources, flora and fauna

Finnish Forest Centre

Terminological vocabularyDraft

No description

Information domain: Natural resources, flora and fauna

National Land Survey of Finland

Terminological vocabularyValid

Geoinformatiikan sanaston neljännessä laitoksessa esitetään termitietueina ja käsitekaavioina noin 300:n paikkatietoon ja geoinformatiikkaan kuuluvan käsitteen tiedot. Geoinformatiikan sanaston neljäs laitos on tarkoitettu työvälineeksi erityisesti kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen ja hyödyntämiseen, paikkatietostrategian toteuttamiseen sekä paikkatietoalan kouluttamiseen osallistuville organisaatioille ja henkilöille. Sanastosta toivotaan olevan hyötyä myös yleisemmin geoinformatiikan ammattikielen käyttäjille ja käsitteiden määritelmiä tarvitseville. (fi)

Information domain: Geospatial data

Ministry of the Environment

Terminological vocabularyValid

Sanasto keskittyy akustiikkaan ja meluntorjuntaan rakennetun ympäristön lainsäädännön näkökulmasta, ja se on laadittu osana ympäristöministeriön rakennetun ympäristön sanastoprojekteja. Sanasto täydentää Rakennetun ympäristön pääsanastoa. Terminologi: Sanastokeskus (fi)

Information domain: Built environment

Ministry of the Environment

Terminological vocabularyValid

Kulttuuriympäristösanasto on laadittu osana maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistuksen sanastotyötä. Sanastotyön pohjana on ollut vuonna 2019 julkaistu Rakennusperinnön suojelun käsitteitä -sanasto, ja sitä on vuosina 2022–23 päivitetty ja laajennettu merkittävästi. Kulttuuriympäristösanastoon sisältyy myös Museoviraston arkeologian sanastotyössä keväällä 2023 määriteltyjä käsitteitä. Terminologinen sanastotyö: Sanastokeskus. (fi)

Information domain: Built environment, The environment

Ministry of Finance

Terminological vocabularyValid

The Glossary of Discretionary Government Grant Terms defines key concepts related to government grant activities, providing national terminology recommendations and term equivalents in Swedish and English. The Glossary clarifies and harmonises concepts used by more than 90 government grant authorities.

The terminology work is part of a Ministry of Finance project for developing and digitalising government grant activities. The project parties hope that the government grant authorities and applicants alike will explore the terminology recommendations and adopt these jointly defined concepts in their communications and interaction.

Information domain: Taxation and public finance, General information and administrative services

Ministry of the Interior

Terminological vocabularyValid

Glossary of Internal Security defines key concepts related to internal security. The glossary also contains other concepts related to the Ministry of Interior’s branch of government.

The glossary was prepared by a working group comprising of experts from the agencies within the Ministry’s branch of government and a terminologist from the Finnish Terminology Centre. The glossary has been translated into Swedish by the Translation and Language Division of the Prime Minister’s Office, which has also provided the term equivalents in English.

Information domain: Safety and security

Ministry of Finance

Terminological vocabularyDraft

Sanastoa voi hyödyntää hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien taloushallinnossa ja sähköisen talousraportoinnin (XBRL) tietokenttien tulkinnassa. (fi)

Information domain: Taxation and public finance

Julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä (fi)

Terminological vocabularyDraft

No description

Information domain: General information and administrative services

Kuntien tietojohtaminen (fi)

Terminological vocabularyDraft

Sanasto kuvaa DigiPAVe-hankkeessa kehitetyn ihmislähtöisen palveluverkkosuunnittelun tarvitsemat käsitteet sekä käsitesuhteet. (fi)

Information domain: Services for families, Education and training, Social services

Digital and Population Data Services Agency

Terminological vocabularyValid

Yhteentoimivuuden ydinsanastolla pyritään edistämään tietojen semanttista yhteentoimivuutta Suomen julkisessa hallinnossa. // Sanasto on laadittu osana valtiovarainministeriön rahoittamaa Rajat ylittävän tietojenvaihdon digitalisointi -kehityshanketta (VN/20945/2020, 5.10.2020). Hankkeessa on paikallistettu eurooppalaisia ydintietomäärityksiä neljästä eri sanastokokonaisuudesta: Core Person Vocabulary, Core Public Organisation Vocabulary, Core Business Vocabulary sekä Core Criterion and Core Evidence Vocabulary. Näistä sanastoista valituille käsitteille on annettu suomenkieliset termit ja suomenkieliset määritelmät ja huomautukset. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Suurin osa englanninkielisistä termeistä on peräisin em. EU Core Vocabulary -sanastoista. (fi)

Information domain: General information and administrative services

National Library of Finland

Terminological vocabularyDraft

Sanastossa kuvataan KAM-sektorin nimitietopalvelun tietomallissa käytettyjä käsitteitä ja termejä (fi)

Information domain: Culture

Ministry of the Environment

Other vocabularyDraft

Kaupunkiseutusuunnitelman sanasto (fi)

Information domain: Built environment

Kela

Terminological vocabularyValid

Tämä on Kelan ja Sanastokeskuksen laatima Kelan terminologisen sanaston kuudennen julkaisun päivitetty ja laajennettu versio 6.1.
Kelan terminologinen sanasto on Kelan julkiseen käyttöön tarkoittama sanasto. Sanaston tavoitteena on yhtenäistää, vakiinnuttaa ja selkeyttää Kelan hoitaman sosiaaliturvan käsitteistöä ja edistää Kelan ja sen yhteistyökumppanien välistä tiedonvaihtoa järjestelmällisen sanastotyön avulla.
Ruotsinkieliset käsitekokoelmat (begreppsurval) ovat sanastossa 6. laitoksen mukaisessa muodossa. Ne päivitetään vastaamaan suomenkielisiä sanaston 7. laitoksen julkaisun yhteydessä. (fi)

Information domain: Pensions, Services for families, Social services

The Ministry of Economic Affairs and Employment

Terminological vocabularyDraft

Sanasto määrittelee voimassa olevaan kotoutumislakiin (Laki kotoutumisen edistämisestä) ja kotoutumisen palveluihin liittyvät keskeiset käsitteet ja antaa valtakunnalliset termisuositukset siitä, miten esimerkiksi viranomaiskielessä ja mediassa on suositeltavaa käyttää kotoutumiseen ja maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä. Työssä on vastattu tarpeeseen yhdenmukaistaa voimassa olevan kotoutumislain ja sen osoittamien palveluiden käsitteiden käyttöä. Sanasto sisältää myös yhdenvertaisuuden ja osallisuuden käsitteitä. Politiikassa ja lainsäädännössä käytettävät termit vaikuttavat viranomaiskieleen mutta myös esimerkiksi asiakastyöhön sekä yleiseen keskusteluun ja asenneilmapiiriin. Siksi termejä on ollut olennaista arvioida siitä näkökulmasta, edistävätkö ne yhdenvertaisuutta vai vähentävätkö sitä. Kotoutumisen sanastoon lisätään mahdollisia uusia käsitteitä kotoutumislain ja kotoutumista edistävien palveluiden uudistamisen yhteydessä. Sanasto on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön käsitetyöryhmässä ja työn on toteuttanut Sanastokeskus. (fi)

Information domain: Immigration and emigration

Ministry of the Environment

Other vocabularyDraft

Sanasto on tehty Maankäyttöpäätökset-hankkeen Kuntapilotti-projektissa, jossa on kehitetty digikaavoitusta ja kaavan kansallisen tietomallia. Hanke liittyy maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen. Hankesivut: http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/kuntapilotti. Sanasto on luonnos. Tietomallipohjaista kaavoitusta ja samalla kaavan tietomallin käsitteistöä jatkokehitetään käynnissä olevassa Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa. Lisätietoja: Satu Taskinen, etunimi.sukunimi@ym.fi. (fi)

Information domain: Built environment

Ministry of Finance

Terminological vocabularyValid

Sanastoa voi hyödyntää kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten liikelaitosten taloushallinnossa ja sähköisen talousraportoinnin (XBRL) tietokenttien tulkinnassa. (fi)

Information domain: Taxation and public finance

Ministry of the Environment

Terminological vocabularyDraft

Sanasto sisältää voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain käsitteitä määritelmineen. Sanastotyö tehtiin syksyllä 2019. Terminologi: Lingsoft (fi)

Information domain: Built environment

2 organizations

Terminological vocabularyDraft

Lokihallinnan sanasto kuvaa keskeiset käsitteet logien hallinnasta. (fi)

Information domain: General information and administrative services, Legal protection

The Ministry of Economic Affairs and Employment

Terminological vocabularyDraft

Luvat ja valvonta-hankkeen sanasto. (fi)

Information domain: General information and administrative services

Ministry of the Environment

Other vocabularyDraft

Sanastossa määritetään "LVI-JÄRJESTELMÄ (Versio 1.0)" -koodiston järjestelmätyypit. Koodistossa mukana olevat hierarkiaotsikot (järjestelmälajit ja järjestelmäluokat) ovat ainoastaan ryhmittelyä varten ja eivät siten ole kuvattavissa tässä sanastossa. (fi)

Information domain: Built environment

Ministry of the Environment

Other vocabularyDraft

Sanastossa määritetään "LVI-TUOTEOSA (Versio 1.0)" -koodiston yleisnimet. Koodistossa mukana olevat hierarkiaotsikot (pääryhmät ja alaryhmät) ovat ainoastaan ryhmittelyä varten ja eivät siten ole kuvattavissa tässä sanastossa. (fi)

Information domain: Built environment

Finnish Forest Centre

Terminological vocabularyDraft

Suomalais-venäläisen metsäsanakirjan termitietokanta.

[ Lataus: 18.8.2020, MAS_Kaikki_FIRU_v2.xml ] (fi)

Information domain: Natural resources, flora and fauna

Finnish Forest Centre

Terminological vocabularyDraft

Täsmennetty kuvaus ... (fi)

Information domain: Natural resources, flora and fauna

Finnish Tax Administration

Terminological vocabularyDraft

No description

Information domain: Private finance and funding

Ministry of Education and Culture

Terminological vocabularyValid

OKSA (Opetus- ja koulutussanasto) palvelee termitiedon tarvitsijoita niin opetustoimen organisaatioissa kuin muillakin hallinnonaloilla. OKSA on tarkoitettu opetustoimen asiantuntijoille, lainvalmistelijoille, tietojärjestelmäasiantuntijoille, tiedottajille, toimittajille, kääntäjille ja kaikille niille, jotka tarvitsevat tietoa opetustoimen suositelluista termeistä ja siitä, mitä termeillä tarkoitetaan. (fi)

Information domain: Education and training

Ministry of Education and Culture

Terminological vocabularyDraft

Oppimisanalytiikan sanaston on luonut opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Oppimisanalytiikkajaosto. Sanaston tavoitteena on sujuvoittaa keskustelua oppimisanalytiikasta niiltä osin, mitä jo olemassa olevat sanastot eivät kata. Terminologinen sanasto työstettiin pienryhmässä jaostolta ja laajemmin sidosryhmiltä kerätyn määrittelytarpeiden pohjalta 11/2022-11/2023. Sanasto koostuu 12 oppimisanalytiikan ydinkäsitteestä. Terminologisen työn toteutti Sanastokeskus ry. (fi)

Information domain: Education and training

National Land Survey of Finland

Terminological vocabularyValid

Sanasto sisältää 21 osoitetietojärjestelmän kannalta keskeistä käsitettä, ja se keskittyy osoitteen syntyyn, rakenteeseen ja sijaintiin liittyviin käsitteisiin. Sanaston ulkopuolelle jätettiin osoitetietojen käyttöön liittyvät käsitteet. Osoite-termiä käytetään monissa eri yhteyksissä ja merkityksissä, eikä sen käyttöä ole tässä sanastossa pyritty tarkemmin ohjaamaan.

Sanasto on tarkoitettu käytettäväksi valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän kehittämisessä sekä selkiyttämään osoitteisiin liittyvää viestintää. Sanasto edistää myös julkisen hallinnon semanttista yhteentoimivuutta.

Sanasto on laadittu osana valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän kehittämistä. (fi)

Information domain: Geospatial data

Finnish Tax Administration

Terminological vocabularyDraft

No description

Information domain: Taxation and public finance, Employer services, Work and unemployment

Finnish Patent and Registration Office

Terminological vocabularyValid

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on rekisterien ylläpitäjänä ja teollisoikeudellisten yksinoikeuksien myöntäjänä tärkeä tekijä paitsi tietojärjestelmiensä monipuolisuuden myös rekisterien sisältämän laajan tietomäärän vuoksi. Tämä sanasto on laadittu osana valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurihanketta ja se toteuttaa osaltaan tietohallintolain vaadetta tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta. (fi)

Information domain: General information and administrative services

Ministry of Finance

Terminological vocabularyDraft

No description

Information domain: Safety and security

Finnish Tax Administration

Terminological vocabularyDraft

No description

Information domain: Private finance and funding, Taxation and public finance

Ministry of the Environment

Other vocabularyDraft

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käsitemalli on RYTJ-määrittelyhankkeen sekä rakennetun ympäristön ontologiatyön aikana tuotettu sanastomuotoinen tietomalli (SKOS), jota hyödynnetään sekä RYTJ:n loogisen tietomallin annotoinnissa että RY-käsitteiden harmonisoinnissa.

RYTJ-sanaston sisältö on päivittyy synkronisesti RY-ontologian ja RYTJ:n loogisen tietomallin rinnalla. Määritelmissä on noudatettu lainmukaisten ja KRL:ssä ehdotettujen käsitteiden reunaehtoja, mutta samalla pyritty harmonisoimaan ja yksinkertaistamaan käsitteistöä.

Hierarkiat (SKOS broader/narrower) ja kompositiot (SKOS broader/narrowerPartitive) on määritelty vain yläkäsitteen/koosteen suuntaan, assosiaatio (SKOS related) vain toisen käsitteen suuntaan.

Myös aihepiirin koodistoissa käytettävät termit on määritelty käsitteinä tässä sanastossa, sillä muutoin ne jäävät semanttisesti irrallisiksi käsitteistöstä jonka osana niitä käytetään.

Aihepiirin käsitteiden yhteisenä määrittävänä etuliitteenä on nyt pidetty termiä "maankäyttö", mutta tähän tulee suhtautua työnaikaisena nimenä. Tiukasti tulkittuna "maankäyttö" ei kata merialueita, ja ehdotettu vaihtoehto "alueidenkäyttö" ei kata käsitteellisesti esim. yksittäisiä infralaitteita ja rakennusten sisäisiä muutostöitä. Etuliitettä "rakennetun ympäristön" pohdittiin myös RYTJ:n nimen mukaisena johteena mutta se on termeissä käytettynä tarpeettoman kömpelö.

Määrittelyssä on hyödynnetty primääristi seuraavia lähtöaineistoja: KRL-luonnos, RYTJ-määrittelytyön TP3 käyttötapauksista kerätty aineisto (käyttötapausten sisältämät tietueiden käsitteet), TUMA-luokittelu, RY-komponenttikirjasto, tonttijakosuunnitelman tietomalli, kaavatietomalli, rakentamislupapäätöksen tietomalli, JHS 210 -tietomalli, HAME-tietomalli, TUMA-kaavan käsitemalli, VTJ rakennustietomalli, rakennetun kulttuuriympäristön tietomalli, RYTJ-määrittelytyön TP1 prosessikuvaukset, RL2018, rakennus esineoikeuden järjestelmässä (Niemi), Kuvitettu rakennussanakirja (Jokiniemi, Davies), ISO/DIS 704, sanastokeskuksen ja substanssiasiantuntijoiden kanssa käydyt keskustelut. (fi)

Information domain: Built environment

Ministry of the Environment

Other vocabularyDraft

Rakentamisen elinkaariarvioinnin standardeihin EN 15978 ja EN 15804 ja EU:n Level(s)-menetelmään sekä näitä koskevaan pohjoismaiseen harmonisointityöhön pohjautuva sanasto.
Käytössä ensisijaisesti rakennuslain mukaisen rakennuksen ilmastoselvityksen sekä materiaaliselosteen laadintaan sekä muuhun rakennetun ympäristön elinkaariarviointiin. (fi)

Information domain: Built environment

Ministry of the Environment

Other vocabularyDraft

Sanastossa määritetään "Rakennusautomaatiojärjestelmä (Versio 1.0)" -koodiston järjestelmätyypit. Koodistossa mukana olevat hierarkiaotsikot (järjestelmälajit ja järjestelmäluokat) ovat ainoastaan ryhmittelyä varten ja eivät siten ole kuvattavissa tässä sanastossa. (fi)

Information domain: Built environment

Ministry of the Environment

Other vocabularyDraft

Sanastossa määritetään "RAKENNUSAUTOMAATIO-TUOTEOSA (Versio 1.0)" -koodiston yleisnimet. Koodistossa mukana olevat hierarkiaotsikot (pääryhmät ja alaryhmät) ovat ainoastaan ryhmittelyä varten ja eivät siten ole kuvattavissa tässä sanastossa. (fi)

Information domain: Built environment

The Brønnøysund Register Centre

Terminological vocabularyDraft

No description

Information domain: Democracy

Finnish Association of Research Managers and Advisors

Terminological vocabularyValid

No description

Information domain: General information and administrative services, Education and training

Ministry of the Environment

Other vocabularyDraft

Tonttijakosuunnitelman päivitys -projektin yhteydessä (kesä 2022) luotu, Rakennetun ympäristön pääsanastoa täydentävä sanasto Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) suunnittelun tarpeisiin. Lopulliset sanaston käsitteet tullaan todennäköisesti viemään osaksi Rakennetun ympäristön sanastoa. Sanastossa voi olla muiden sanastojen kanssa päällekkäistä termistöä, mahdollinen monikäsitteitteisyys ja ristiriitaisuus ratkotaan ennen viemistä Rakennetun ympäristön sanastoon. (fi)

Information domain: Built environment