Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos

Terminologinen sanasto ·Korvattu

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

vammaisetuusAvaa uuden ikkunan sivulle vammaisetuus, joka voidaan myöntää sellaiselle 16 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka ei saa eläkettäAvaa uuden ikkunan sivulle eläkettä vanhuuden tai täyden työkyvyttömyydenAvaa uuden ikkunan sivulle työkyvyttömyyden perusteella

KäsiteVoimassa oleva

todistus, jolla vahvistetaan, sovelletaanko sen haltijaan EU- tai Eta-maan, Sveitsin, Ison-Britannian vai Pohjois-Irlannin sosiaaliturvalainsäädäntöä

KäsiteVoimassa oleva

perhe-etuusAvaa uuden ikkunan sivulle perhe-etuus, jolla korvataan kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvia kuluja

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

vammaisetuusAvaa uuden ikkunan sivulle vammaisetuus, joka voidaan myöntää alle 16-vuotiaalle lapselle

KäsiteVoimassa oleva

kuntoutusAvaa uuden ikkunan sivulle kuntoutus, jolla pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen tai mahdollistamaan sinne pääseminen tai palaaminen

KäsiteVoimassa oleva

sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työssä fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä ja joka siten täyttää edellytykset säädöksiin perustuvien korvausten myöntämiseksi

KäsiteVoimassa oleva

asiakkaan säännöllisesti käyttämä tabletti- tai kapselimuotoinen lääkeAvaa uuden ikkunan sivulle lääke, joka toimitetaan annoskohtaisesti pakattuina lääke-erinä asiakkaalle

KäsiteVoimassa oleva

korvaus, jota maksetaan, jos vakuutettuAvaa uuden ikkunan sivulle vakuutettu on estynyt tekemästä työtään ja on sen vuoksi menettänyt työllään hankkimansa tulot osittain tai kokonaan

KäsiteVoimassa oleva

työttömyyspäivärahaAvaa uuden ikkunan sivulle työttömyyspäiväraha, jonka määrä riippuu työttömyyttä edeltäneistä ansiotuloista ja joka voidaan myöntää silloin, kun työtön on ollut riittävän pitkään työttömyyskassan jäsen

KäsiteVoimassa oleva

toimintarajoitteisen henkilön selviytymistä tukeva tuote tai eläin

KäsiteVoimassa oleva

muu päivä kuin pyhä- tai juhlapäivä

KäsiteVoimassa oleva

vaatimus viranomaisen tai tuomioistuimen antaman päätöksen muuttamisesta

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

asioiden hoitaminen tietoverkon palvelujen avulla

KäsiteVoimassa oleva

viranomaisten yhdessä ylläpitämä toimipiste, jossa tarjotaan julkishallinnon eri tahojen palveluja keskitetysti

KäsiteVoimassa oleva

edellytys, jonka mukaan etuudenhakijanAvaa uuden ikkunan sivulle etuudenhakijan täytyy asua ja edunjättäjänAvaa uuden ikkunan sivulle edunjättäjän täytyi asua kuollessaan Suomessa, EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, jotta etuudenhakijalla olisi oikeus etuuteenAvaa uuden ikkunan sivulle etuuteen

KäsiteVoimassa oleva

suurin rahamäärä, joka otetaan huomioon asumismenoina asumistuestaAvaa uuden ikkunan sivulle asumistuesta päätettäessä ja sitä tarkistettaessa

KäsiteVoimassa oleva

asumismenojen huomattava kasvaminen tai vähentyminen

KäsiteVoimassa oleva

etuusAvaa uuden ikkunan sivulle etuus, jota pienituloinen henkilö tai ruokakuntaAvaa uuden ikkunan sivulle ruokakunta voi saada suoriutuakseen asumismenoistaan

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

korkeakouluopiskelijan saama opintoetuusAvaa uuden ikkunan sivulle opintoetuus, jonka perusteella Kela maksaa tukea opiskelijaravintolan pitäjälle aterioiden hintojen alentamiseksi

KäsiteVoimassa oleva

kuntoutusAvaa uuden ikkunan sivulle kuntoutus, johon ei kuulu majoitusta eikä siitä syystä kuntoutuksen palveluntuottajanAvaa uuden ikkunan sivulle kuntoutuksen palveluntuottajan yhtäjaksoista ja ympärivuorokautista palveluvastuuta

KäsiteVoimassa oleva

henkilön tarve saada toisen henkilön apua henkilökohtaisissa toiminnoissaAvaa uuden ikkunan sivulle henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä tai asioinnissa kodin ulkopuolella

KäsiteVoimassa oleva

lääkeAvaa uuden ikkunan sivulle lääke, jonka vaikuttava aine on tuotettu eliöiden tai elävien solujen avulla tai eristetty biologisesta lähteestä

KäsiteVoimassa oleva

biologinen lääkeAvaa uuden ikkunan sivulle biologinen lääke, joka sisältää samaa vaikuttavaa ainetta kuin vastaava alkuperäinen biologinen lääke ja joka on kehitetty samankaltaiseksi ja vertailukelpoiseksi sen kanssa

KäsiteVoimassa oleva

kahden tai useamman käyttäjän välinen reaaliaikainen viestien vaihto tietoverkossa

KäsiteVoimassa oleva

ohjelma, joka on suunniteltu keskustelemaan ihmisen kanssa joko puheen tai kirjoitetun tekstin välityksellä

KäsiteVoimassa oleva

henkilö, jonka kuoltua hänen puolisolleenAvaa uuden ikkunan sivulle puolisolleen tai lapsilleen maksetaan etuuttaAvaa uuden ikkunan sivulle etuutta tai korvausta

KäsiteVoimassa oleva

henkilö, joka huoltajuuden perusteella tai holhousviranomaisen tai tuomioistuimen päätöksellä hoitaa vajaavaltaisen tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevan taloudellisia asioita ja valvoo hänen etuaan

KäsiteVoimassa oleva

henkilö, jonka toinen henkilö on oikeuttanut edustamaan itseään taloudellisissa tai muissa asioissa siinä tapauksessa, ettei hän terveydentilansa tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene huolehtimaan asioistaan

KäsiteVoimassa oleva

korvattavuusAvaa uuden ikkunan sivulle korvattavuus, joka on myönnetty sellaiselle lääkevalmisteelleAvaa uuden ikkunan sivulle lääkevalmisteelle, jonka hoidolliseen arvoon, hoitokustannuksiin, kustannusvaikuttavuuteen tai kohtuullisen tukkuhinnanAvaa uuden ikkunan sivulle kohtuullisen tukkuhinnan arviointiin vaikuttaviin tekijöihin liittyy merkittävää epävarmuutta

KäsiteVoimassa oleva

toimeentulotukiAvaa uuden ikkunan sivulle toimeentulotuki, jonka tarkoituksena on edistää tuensaajanAvaa uuden ikkunan sivulle tuensaajan sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta

KäsiteVoimassa oleva

perhe-etuusAvaa uuden ikkunan sivulle perhe-etuus, jolla turvataan lapsen elatus, jos lapsi ei saa lainkaan tai tarpeeksi lapsen elatusapuaAvaa uuden ikkunan sivulle lapsen elatusapua

KäsiteVoimassa oleva

henkilö, joka on velvollinen osallistumaan toisen henkilön elinkustannuksiin

KäsiteVoimassa oleva

yhteiskunnan jäsenilleen asettama velvollisuus pitää kykynsä mukaan huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä puolisonsaAvaa uuden ikkunan sivulle puolisonsa ja alaikäisten lastensa elatuksesta

KäsiteVoimassa oleva

vajaakuntoiselle tarkoitettu taloudellinen tuki oman yrityksen perustamista, muuttamista tai ammatin harjoittamista varten

KäsiteVoimassa oleva

etuusAvaa uuden ikkunan sivulle etuus, jonka tarkoitus on turvata työelämästä kokonaan tai osittain poistuneen tai siihen osallistumaan estyneen henkilön tai hänen perheensä toimeentuloAvaa uuden ikkunan sivulle toimeentulo