Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Kelan terminologinen sanasto, 6. laitos

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

perhe-etuusAvaa uuden ikkunan sivulle perhe-etuus, jolla korvataan kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvia kuluja

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

vammaisetuusAvaa uuden ikkunan sivulle vammaisetuus, joka voidaan myöntää alle 16-vuotiaalle lapselle

KäsiteLuonnos

lastenhoidon tuki, jota maksetaan alle kouluikäisestä lapsesta, jos kyseinen lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa eikä hänelle ole varattu kunnallista päivähoitopaikkaa

KäsiteLuonnos

kuntoutusAvaa uuden ikkunan sivulle kuntoutus, jolla pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen tai mahdollistamaan sinne pääseminen tai palaaminen

KäsiteLuonnos

sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työssä fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä ja joka siten täyttää edellytykset säädöksiin perustuvien korvausten myöntämiseksi

KäsiteLuonnos

asiakkaan säännöllisesti käyttämä tabletti- tai kapselimuotoinen lääkeAvaa uuden ikkunan sivulle lääke, joka toimitetaan annoskohtaisesti pakattuina lääke-erinä asiakkaalle

KäsiteLuonnos

korvaus, jota maksetaan, jos vakuutettuAvaa uuden ikkunan sivulle vakuutettu on estynyt tekemästä työtään ja on sen vuoksi menettänyt työllään hankkimansa tulot osittain tai kokonaan

KäsiteLuonnos

työttömyyspäivärahaAvaa uuden ikkunan sivulle työttömyyspäiväraha, jonka määrä riippuu työttömyyttä edeltäneistä ansiotuloista ja joka voidaan myöntää silloin, kun työtön on ollut riittävän pitkään työttömyyskassan jäsen

KäsiteLuonnos

toimintarajoitteisen henkilön selviytymistä tukeva tuote tai eläin

KäsiteLuonnos

muu päivä kuin pyhä- tai juhlapäivä

KäsiteLuonnos

vaatimus viranomaisen tai tuomioistuimen antaman päätöksen muuttamisesta

KäsiteLuonnos

edellytys, jonka mukaan etuudenhakijanAvaa uuden ikkunan sivulle etuudenhakijan täytyy asua ja edunjättäjänAvaa uuden ikkunan sivulle edunjättäjän täytyi asua kuollessaan Suomessa, EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, jotta etuudenhakijalla olisi oikeus etuuteenAvaa uuden ikkunan sivulle etuuteen

KäsiteLuonnos

suurin rahamäärä, joka otetaan huomioon asumismenoina asumistuestaAvaa uuden ikkunan sivulle asumistuesta päätettäessä ja sitä tarkistettaessa

KäsiteLuonnos

asumismenojen huomattava kasvaminen tai vähentyminen

KäsiteLuonnos

etuusAvaa uuden ikkunan sivulle etuus, jota pienituloinen henkilö tai ruokakuntaAvaa uuden ikkunan sivulle ruokakunta voi saada suoriutuakseen asumismenoistaan

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

korkeakouluopiskelijan saama opintoetuusAvaa uuden ikkunan sivulle opintoetuus, jonka perusteella Kela maksaa tukea opiskelijaravintolan pitäjälle aterioiden hintojen alentamiseksi

KäsiteLuonnos

kuntoutusAvaa uuden ikkunan sivulle kuntoutus, johon ei kuulu majoitusta eikä siitä syystä kuntoutuksen palveluntuottajanAvaa uuden ikkunan sivulle kuntoutuksen palveluntuottajan yhtäjaksoista ja ympärivuorokautista palveluvastuuta

KäsiteLuonnos

henkilön tarve saada toisen henkilön apua henkilökohtaisissa toiminnoissaAvaa uuden ikkunan sivulle henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä tai asioinnissa kodin ulkopuolella

KäsiteLuonnos

lääkeAvaa uuden ikkunan sivulle lääke, jonka vaikuttava aine on tuotettu eliöiden tai elävien solujen avulla tai eristetty biologisesta lähteestä

KäsiteLuonnos

biologinen lääkeAvaa uuden ikkunan sivulle biologinen lääke, joka sisältää samaa vaikuttavaa ainetta kuin vastaava alkuperäinen biologinen lääke ja joka on kehitetty samankaltaiseksi ja vertailukelpoiseksi sen kanssa

KäsiteLuonnos

henkilö, jonka kuoltua hänen aviopuolisolleen tai rekisteröidylle puolisolleen tai lapsilleen maksetaan etuuttaAvaa uuden ikkunan sivulle etuutta tai korvausta

KäsiteLuonnos

henkilö, joka huoltajuuden perusteella tai holhousviranomaisen tai tuomioistuimen päätöksellä hoitaa vajaavaltaisen tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevan taloudellisia asioita ja valvoo hänen etuaan

KäsiteLuonnos

henkilö, jonka toinen henkilö on oikeuttanut edustamaan itseään taloudellisissa tai muissa asioissa siinä tapauksessa, ettei hän terveydentilansa tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene huolehtimaan asioistaan

KäsiteLuonnos

korvattavuusAvaa uuden ikkunan sivulle korvattavuus, joka on myönnetty sellaiselle lääkevalmisteelleAvaa uuden ikkunan sivulle lääkevalmisteelle, jonka hoidolliseen arvoon, hoitokustannuksiin, kustannusvaikuttavuuteen tai kohtuullisen tukkuhinnanAvaa uuden ikkunan sivulle kohtuullisen tukkuhinnan arviointiin vaikuttaviin tekijöihin liittyy merkittävää epävarmuutta

KäsiteLuonnos

toimeentulotukiAvaa uuden ikkunan sivulle toimeentulotuki, jonka tarkoituksena on edistää tuensaajanAvaa uuden ikkunan sivulle tuensaajan sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta

KäsiteLuonnos

henkilö, joka on velvollinen osallistumaan toisen henkilön elinkustannuksiin

KäsiteLuonnos

yhteiskunnan jäsenilleen asettama velvollisuus pitää kykynsä mukaan huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä puolisonsaAvaa uuden ikkunan sivulle puolisonsa ja alaikäisten lastensa elatuksesta

KäsiteLuonnos

vajaakuntoiselle tarkoitettu taloudellinen tuki oman yrityksen perustamista, muuttamista tai ammatin harjoittamista varten

KäsiteLuonnos

etuusAvaa uuden ikkunan sivulle etuus, jonka tarkoitus on turvata työelämästä kokonaan tai osittain poistuneen tai siihen osallistumaan estyneen henkilön tai hänen perheensä toimeentuloAvaa uuden ikkunan sivulle toimeentulo

KäsiteLuonnos

pitkäaikaisesti työttömänä olleelle ja vaikeaan työmarkkinatilanteeseen joutuneelle ikääntyneelle henkilölle maksettava etuusAvaa uuden ikkunan sivulle etuus

KäsiteLuonnos

ansiotulosta tehtävä vähennys, joka myönnetään pienituloiselle eläkkeensaajalleAvaa uuden ikkunan sivulle eläkkeensaajalle viran puolesta