Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Kulttuuriympäristösanasto

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun se on säilynyt materiaaleiltaan, arkkitehtuuriltaan, tyyliltään, rakennustavaltaan tai käyttötarkoitukseltaan rakennus- tai syntyajankohtansa mukaisena

KäsiteLuonnos

ominaisuus, joka ilmentää sitä, miten hyvin kohteesta saatava arkeologinen tieto kuvaa oman aikakautensa ilmiöitä, vaiheita ja tapahtumia

KäsiteLuonnos

arkeologisten kohteidenAvaa uuden ikkunan sivulle arkeologisten kohteiden inventointiAvaa uuden ikkunan sivulle inventointi, jonka tavoitteena on luoda kattava yleiskuva inventointialueen arkeologisesta kulttuuriperinnöstäAvaa uuden ikkunan sivulle arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ja tuottaa tietoa alueella sijaitsevien arkeologisten kohteiden määrästä, sijainnista, tyypeistä, ajoituksesta ja laajuudesta

KäsiteLuonnos

ihmisen toiminnasta jäljelle jäänyt arkeologisesti todennettu rakenne, kerrostuma tai muodostuma, jolla on arkeologista merkitystä

KäsiteLuonnos

arkeologisen kohteenAvaa uuden ikkunan sivulle arkeologisen kohteen osan järjestelmällinen kajoava tutkimus, jossa selvitetään alustavasti kohteen ominaisuuksia

KäsiteLuonnos

alue tai paikka, jolla on arkeologista merkitystä

KäsiteLuonnos

ihmisen toiminnasta muodostunut kerrostuma, joka sisältää rakenteiden jäännöksiä, löytöjä tai muita ihmisen toiminnan jälkiä

KäsiteLuonnos

paikka, josta on havaittu tai otettu talteen arkeologisia löytöjä

KäsiteLuonnos

arkeologin paikalla tekemä kohteen ominaisuuksien selvittäminen ja dokumentointi

KäsiteLuonnos

arkeologin tekemä maaperään tai vedenpohjaan kajoavan työn seuranta ja ohjaus sekä seurannassa tehtyjen havaintojen dokumentointi

KäsiteLuonnos

kohteen arkeologisen arvonAvaa uuden ikkunan sivulle arkeologisen arvon selvittäminen analysoimalla yksittäisen kohteen ominaisuuksia

KäsiteLuonnos

kohteen arkeologisen arvonAvaa uuden ikkunan sivulle arkeologisen arvon selvittäminen kohteen muita ominaisuuksia analysoimalla ja vertaamalla sitä muihin vastaaviin kohteisiin

KäsiteLuonnos

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun se erottuu vastaavista kohteista malliesimerkkinä

KäsiteLuonnos

piirre, joka erottaa kohteen muista samantapaisista kohteista

KäsiteLuonnos

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun vastaavia kohteita on rakennettu, valmistettu tai säilynyt vähän tai niitä tunnetaan vain harvoja

KäsiteLuonnos

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun se ilmentää esimerkiksi käyttöä, rakentamista, korjaamista tai hoitoa eri ajankohtina

KäsiteLuonnos

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun sitä voidaan pitää jonkin historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä esimerkkinä

KäsiteLuonnos

järjestelmällinen tiedonhankinta määritellyn kohdejoukon tai alueen historiasta, nykytilasta ja tunnusomaisista piirteistä sekä hankitun tiedon kokoaminen, tuottaminen ja tallentaminen sovitulla tavalla

KäsiteLuonnos

rakennuksen sisäpinnat ja sisätiloihin pysyvästi kiinnitetyt rakenteet tai kalusteet

KäsiteLuonnos

ominaisuus, joka ilmentää kohteen kulttuurihistoriallista laatua

KäsiteLuonnos

kohteen kulttuurihistoriallisen arvonAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuurihistoriallisen arvon selvittäminen kohteen muita ominaisuuksia analysoimalla ja vertaamalla sitä muihin vastaaviin kohteisiin

KäsiteLuonnos

maisemaAvaa uuden ikkunan sivulle maisema, jonka syntymiseen ihmisellä on ollut merkittävä vaikutus

KäsiteLuonnos

menneisyydestä säilyneet aineelliset ja aineettomat kulttuurin ilmentymät, joiden syntyyn ihmisen toiminta on vaikuttanut

KäsiteLuonnos

ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyt ja muotoutunut ympäristö

KäsiteLuonnos

yleismaailmallisesti erityisen arvokasta kulttuuriperintöäAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuuriperintöä tai luonnonperintöä edustava kohde, jonka Unescon maailmanperintökomitea on hyväksynyt maailmanperintöluetteloon

KäsiteLuonnos

ihmisen havaitsema ja mieltämä osa ympäristöä, joka muodostuu elollisista ja elottomista tekijöistä, ihmisen tuottamasta kulttuurivaikutuksesta sekä näiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta

KäsiteLuonnos

maisemanhoitoAvaa uuden ikkunan sivulle maisemanhoito, joka perustuu julkisen hallinnon ohjaukseen

KäsiteLuonnos

piirre, jonka häviäminen muuttaa kohteen luonnetta merkittävästi

KäsiteLuonnos

asema, joka kohteella on, kun se on arvioitu kulttuurihistoriallisesti merkittäväksiAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kuntaa tai kunnan osaa koskevan tarkastelun perusteella

KäsiteLuonnos

laiduntamisen muovaama luontotyyppi

KäsiteLuonnos

kulttuurimaisemaAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuurimaisema, jota perinteiset elinkeinot ja maankäyttötavat ovat muovanneet