Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Kulttuuriympäristösanasto

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun se on säilynyt materiaaleiltaan, arkkitehtuuriltaan, tyyliltään, rakennustavaltaan tai käyttötarkoitukseltaan rakennus- tai syntyajankohtansa mukaisena

KäsiteVoimassa oleva

ominaisuus, joka ilmentää sitä, miten hyvin kohteesta saatava arkeologinen tieto kuvaa oman aikakautensa ilmiöitä, vaiheita ja tapahtumia

KäsiteVoimassa oleva

arkeologisten kohteidenAvaa uuden ikkunan sivulle arkeologisten kohteiden inventointiAvaa uuden ikkunan sivulle inventointi, jonka tavoitteena on luoda kattava yleiskuva inventointialueen arkeologisesta kulttuuriperinnöstäAvaa uuden ikkunan sivulle arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ja tuottaa tietoa alueella sijaitsevien arkeologisten kohteiden määrästä, sijainnista, tyypeistä, ajoituksesta ja laajuudesta

KäsiteVoimassa oleva

ihmisen toiminnasta jäljelle jäänyt arkeologisesti todennettu rakenne, kerrostuma tai muodostuma, jolla on arkeologista merkitystä

KäsiteVoimassa oleva

arkeologisen kohteenAvaa uuden ikkunan sivulle arkeologisen kohteen tai sen osan järjestelmällinen kajoava tutkimus

KäsiteVoimassa oleva

arkeologisen kohteenAvaa uuden ikkunan sivulle arkeologisen kohteen osan järjestelmällinen kajoava tutkimus, jossa selvitetään alustavasti kohteen ominaisuuksia

KäsiteVoimassa oleva

alue tai paikka, jolla on arkeologista merkitystä

KäsiteVoimassa oleva

ihmisen toiminnasta muodostunut kerrostuma, joka sisältää rakenteiden jäännöksiä, löytöjä tai muita ihmisen toiminnan jälkiä

KäsiteVoimassa oleva

paikka, josta on havaittu tai otettu talteen arkeologisia löytöjä

KäsiteVoimassa oleva

arkeologin paikalla tekemä kohteen ominaisuuksien selvittäminen ja dokumentointi

KäsiteVoimassa oleva

arkeologin tekemä maaperään tai vedenpohjaan kajoavan työn seuranta ja ohjaus sekä seurannassa tehtyjen havaintojen dokumentointi

KäsiteVoimassa oleva

kohteen arkeologisen arvonAvaa uuden ikkunan sivulle arkeologisen arvon selvittäminen analysoimalla yksittäisen kohteen ominaisuuksia

KäsiteVoimassa oleva

toiminta, jossa pyritään julkisen hallinnon ohjauksella varmistamaan arkeologisen kulttuuriperinnönAvaa uuden ikkunan sivulle arkeologisen kulttuuriperinnön säilyminen

KäsiteVoimassa oleva

kohteen arkeologisen arvonAvaa uuden ikkunan sivulle arkeologisen arvon selvittäminen kohteen muita ominaisuuksia analysoimalla ja vertaamalla sitä muihin vastaaviin kohteisiin

KäsiteVoimassa oleva

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun se erottuu vastaavista kohteista malliesimerkkinä

KäsiteVoimassa oleva

piirre, joka erottaa kohteen muista samantapaisista kohteista

KäsiteVoimassa oleva

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun vastaavia kohteita on rakennettu, valmistettu tai säilynyt vähän tai niitä tunnetaan vain harvoja

KäsiteVoimassa oleva

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun se ilmentää esimerkiksi käyttöä, rakentamista, korjaamista tai hoitoa eri ajankohtina

KäsiteVoimassa oleva

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun sitä voidaan pitää jonkin historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä esimerkkinä

KäsiteVoimassa oleva

järjestelmällinen tiedonhankinta määritellyn kohdejoukon tai alueen historiasta, nykytilasta ja tunnusomaisista piirteistä sekä hankitun tiedon kokoaminen, tuottaminen ja tallentaminen sovitulla tavalla

KäsiteVoimassa oleva

rakennuksen sisäpinnat ja sisätiloihin pysyvästi kiinnitetyt rakenteet tai kalusteet

KäsiteVoimassa oleva

ominaisuus, joka ilmentää kohteen kulttuurihistoriallista laatua

KäsiteVoimassa oleva

kohteen kulttuurihistoriallisen arvonAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuurihistoriallisen arvon selvittäminen kohteen muita ominaisuuksia analysoimalla ja vertaamalla sitä muihin vastaaviin kohteisiin

KäsiteVoimassa oleva

maisemaAvaa uuden ikkunan sivulle maisema, jonka syntymiseen ihmisellä on ollut merkittävä vaikutus

KäsiteVoimassa oleva

menneisyydestä säilyneet aineelliset ja aineettomat kulttuurin ilmentymät, joiden syntyyn ihmisen toiminta on vaikuttanut

KäsiteVoimassa oleva

ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyt ja muotoutunut ympäristö

KäsiteVoimassa oleva

yleismaailmallisesti erityisen arvokasta kulttuuriperintöäAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuuriperintöä tai luonnonperintöä edustava kohde, jonka Unescon maailmanperintökomitea on hyväksynyt maailmanperintöluetteloon

KäsiteVoimassa oleva

asema, joka kohteella on, kun se on arvioitu kulttuurihistoriallisesti merkittäväksiAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi maakunnan laajuisen tarkastelun perusteella

KäsiteVoimassa oleva

ihmisen havaitsema ja mieltämä osa ympäristöä, joka muodostuu elollisista ja elottomista tekijöistä, ihmisen tuottamasta kulttuurivaikutuksesta sekä näiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta

KäsiteVoimassa oleva

maisemanAvaa uuden ikkunan sivulle maiseman säilymistä edistävä toiminta

KäsiteVoimassa oleva

maisemanhoitoAvaa uuden ikkunan sivulle maisemanhoito, joka perustuu julkisen hallinnon ohjaukseen

KäsiteVoimassa oleva

piirre, jonka häviäminen muuttaa kohteen luonnetta merkittävästi

KäsiteVoimassa oleva

asema, joka kohteella on, kun se on arvioitu kulttuurihistoriallisesti merkittäväksiAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kuntaa tai kunnan osaa koskevan tarkastelun perusteella

KäsiteVoimassa oleva

laiduntamisen muovaama luontotyyppi

KäsiteVoimassa oleva

kulttuurimaisemaAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuurimaisema, jota perinteiset elinkeinot ja maankäyttötavat ovat muovanneet