Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Tiedonhallintalautakunnan suositusten sanasto

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

tapahtumatietoon tai viestiin liitetty tieto lähetys-, saapumis- tai käsittelyajankohdasta ja mahdollisesti tapahtuman osapuolista

KäsiteVoimassa oleva

sarja täsmällisesti määriteltyjä käskyjä tai toimenpiteitä jonkin tehtävän suorittamiseksi

KäsiteVoimassa oleva

ominaisuus, joka ilmentää tiedon eheyttä ja sitä, että tiedon alkuperäinen lähde on se, joka sen väitetään olevan

KäsiteVoimassa oleva

ohjelmiston tai tietojärjestelmän tekninen toimintaympäristö

KäsiteVoimassa oleva

henkilötietojen käsittely niin, että henkilöä ei enää voida tunnistaa niistä

KäsiteVoimassa oleva

Arkistointi tapahtuu säilytysajan päättymisen jälkeen (tiedonhallintalaki 906/2019, 21 §) siirtämällä asiakirjat arkistoon. Arkistoinnilla tarkoitetaan myös arkistolain mukaista pysyvää säilyttämistä (8 § 3 momentti), jos se perustuu Kansallisarkiston päätökseen.

KäsiteVoimassa oleva

Asiakirjojen sisältämä arvo, joka oikeuttaa niiden arkistoimisen osana asiakirjallista kulttuuriperintöä. Arkistoitavilla asiakirjoilla on todistusarvoa ja informaatioarvoa, jotka muodostavat yhdessä arkistollisen arvon. Arkistollista arvoa omaavien asiakirjojen säilyttämiselle ei voida asettaa mitään aikarajoja.

KäsiteVoimassa oleva

yleistermi kuvauksesta, joka sisältää järjestelmän tai muun kuvattavan kohteen osat, osien keskinäiset suhteet, osien suhteet ympäristöön sekä periaatteet, jotka ohjaavat järjestelmän suunnittelua ja evoluutiota

KäsiteVoimassa oleva

sen selvittäminen, täyttääkö tietty kohde eri osiltaan sille asetetun tavoitetilan (vaatimukset, suositukset ja parhaat käytännöt)

KäsiteVoimassa oleva

tarkastelun kohdetta koskevan tiedon analysointi ja tulkitseminen ja niiden pohjalta tehtävä kohteen arvottaminen (vrt. auditointi)

KäsiteVoimassa oleva

Asiakirjan elinkaarihallinnan prosessi, jossa määritellään, mitkä asiakirjat arkistoidaan (säilytetään pysyvästi) ja mitä asiakirjoja säilytetään määräajan sekä kuinka kauan määräajan säilytettäviä asiakirjoja säilytetään. Arvonmääritys ohjaa seulontaa.

KäsiteVoimassa oleva

viranomaisen ratkaistavaksi annettu tai otettu tehtävä

KäsiteVoimassa oleva

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)Avaa uuden ikkunan sivulle (621/1999) 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu viranomaisen asiakirja

KäsiteVoimassa oleva

kirjallinen esitys, kuvallinen esitys tai sellainen käyttönsä vuoksi yhteen kuuluviksi tarkoitetuista merkeistä muodostuva tiettyä kohdetta tai asiaa koskeva viesti, joka on saatavissa selville vain automaattisen tietojenkäsittelyn tai äänen- ja kuvantoistolaitteiden taikka muiden apuvälineiden avulla

KäsiteVoimassa oleva

tietovarannon tai asiarekisterinAvaa uuden ikkunan sivulle asiarekisterin kuvaus, jonka tarkoituksena on avustaa kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä

KäsiteVoimassa oleva

asiakirjan vastaanottamista, laatimista, tallentamista, katselua, muuttamista, luovuttamista, kopiointia, siirtoa, välittämistä, tuhoamista, säilyttämistä ja arkistointia sekä muita asiakirjaan kohdistuvia toimenpiteitä

KäsiteVoimassa oleva

prosessi, jossa tietojärjestelmä ratkaisee itsenäisesti hallintoasian ennalta määriteltyjen sääntöjen ja annettujen tietojen perusteella

KäsiteVoimassa oleva

välitoimenpiteet ja käsittelyvaiheet, joiden perusteella voidaan jälkikäteen todentaa, miten asiankäsittely on toteutettu ja mitä toimenpiteitä siinä on tehty

KäsiteVoimassa oleva

julkishallinnossa vakiintunut menetelmä viranomaisen asioiden ja niihin liittyvien
asiakirjojen ja asiakirjallisten tietojen käsittelyn ja (elinkaaren) hallinnan suunnitelmalliseksi ja yhtenäiseksi ohjaamiseksi, toteuttamiseksi ja seuraamiseksi eri toimintaprosesseissa

KäsiteVoimassa oleva

asianhallintaan erikoistunut tietojärjestelmä, jonka avulla organisaation käsittelemät asiat hallitaan ennakolta määriteltyjen käsittelysääntöjen mukaisesti

KäsiteVoimassa oleva

viranomaisen tehtäviin liittyvien asioiden lainsäädännön mukainen ja järjestelmällinen hoitaminen eri käsittelyvaiheissa vireille tulosta ratkaisemiseen asiankäsittelyprosessin mukaisesti

KäsiteVoimassa oleva

hallintoasian käsittelyn päättävä ratkaisu, jolla päätetään jonkun edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta

KäsiteVoimassa oleva

asiarekisteriin rekisteröitävä tieto asiankäsittelyn päättävän ratkaisun ajankohdasta

KäsiteVoimassa oleva

asiankäsittelyprosessin tilatiedot (ei asian tai asiakirjan tekniset tilatiedot)

KäsiteVoimassa oleva

rekisteri vireille pannuista asioista, näiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista

KäsiteVoimassa oleva

riippumattoman tahon suorittama kohteen, sen toiminnan ja toiminnan tulosten yleensä määräajoin tapahtuva tutkiminen sen selvittämiseksi, vastaako kohde siihen kohdistuvia vaatimuksia

KäsiteVoimassa oleva

järjestelmällinen, riippumaton dokumentoitu prosessi sen määrittämiseksi, onko toiminta ja siihen liittyvät tulokset suunniteltujen järjestelyiden mukaiset, onko nämä järjestelyt toteutettu tehokkaasti ja ovatko ne sopivia tavoitteiden saavuttamisen kannalta

KäsiteVoimassa oleva

ominaisuus, joka ilmentää tiedon eheyttä ja sitä, että tiedon alkuperäinen lähde on se, joka sen väitetään olevan

KäsiteVoimassa oleva

toimintaprosessi, jossa asia ratkaistaan hallintolain (434/2003) 53 e §:ssä tarkoitetulla tavalla automaattisesti

KäsiteVoimassa oleva

palvelumalli, jossa pilvipalvelunAvaa uuden ikkunan sivulle pilvipalvelun tilaaja voi ladata, organisoida, käynnistää, skaalata ja muualla tavoin hallita ohjelmistokontteja, sovelluksia ja klustereita

KäsiteVoimassa oleva

tiedon ominaisuus, joka ilmentää sitä, että tietoa ei ole muutettu luvatta tai että se ei ole muuttunut vahingossa ja että mahdolliset muutokset voidaan todentaa

KäsiteVoimassa oleva

European Interoperability Framework, eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet

KäsiteVoimassa oleva

sellainen henkilötieto, josta ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, geneettinen tai biometrinen tieto, terveyttä koskeva tieto tai luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskeva tieto

KäsiteVoimassa oleva

fyysinen toimenpide, jonka tarkoituksena on estää ja havaita luvaton pääsy tai ehkäistä turvallisuusluokiteltujen tietojen katoaminen tai vahingoittuminen

KäsiteVoimassa oleva

puute, vika tai toimintatapa, joka altistaa turvallisuuteen kohdistuville uhkille

KäsiteVoimassa oleva

tietoverkossa kohdejärjestelmän palveluissa olevien tunnettujen haavoittuvuuksien automaattinen haku, esimerkiksi murtokokeilla tai tutkimalla palvelimen ohjelmistoversiota

KäsiteVoimassa oleva

ohjelma, joka tarkoituksellisesti aiheuttaa tietojärjestelmän tai laitteen käyttäjän kannalta ei-toivottuja tapahtumia tietojärjestelmässä tai sen osassa

KäsiteVoimassa oleva

viranomaisen normaaliin työskentelyyn tarkoitettu alue tai tila, jonka osalta aluetta tai tilaa hallitseva toimija varmistaa, että siihen on itsenäinen pääsy ainoastaan viranomaisen ennalta valtuuttamilla henkilöillä

KäsiteVoimassa oleva

toimenpide, jolla pyritään muuttamaan riskiä tai säilyttämään se

KäsiteVoimassa oleva

tiedonhallintalain mukaisiin tietojärjestelmiin kohdistuvia hankintoja (ks. tietojärjestelmä)

KäsiteVoimassa oleva

julkisen hallinnon tietoturvallisuuden arviointikriteeristöön (Julkri) perustuva työkalu, joka tukee tietoturvavaatimusten valintaa ja muokkaamista

KäsiteVoimassa oleva

julkishallinnon yksikkö, joka suorittaa hankintaa

KäsiteVoimassa oleva

pyrkii havaitsemaan suojaavan kerroksen läpi päässeen jäännösriskin aiheuttamat vaikutukset

KäsiteVoimassa oleva

tieto, jonka perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen

KäsiteVoimassa oleva

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muuta elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun

KäsiteVoimassa oleva

toimet, joilla todetaan, täyttääkö tuote tai työn tulos asetetut vaatimukset

KäsiteVoimassa oleva

tilanne tai tapahtuma, jonka vuoksi järjestelmä ei toimi normaalisti tai toiminnan jonkin osatekijän haitallinen vaihtelu, jonka puitteissa toiminta voi silti pääosin jatkua

KäsiteVoimassa oleva

toimenpiteet, joilla huolehditaan, että tietoaineistojen käsittely, tietojärjestelmien hyödyntäminen ja niihin perustuva toiminta jatkuvat mahdollisimman häiriöttömästi normaaliolojen häiriötilanteissa sekä valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetuissa poikkeusoloissa

KäsiteVoimassa oleva

palvelumalli, jossa kaikki palveluiden tuottamiseen liittyvä infrastruktuuri hankitaan pilvipalvelun tarjoajaltaAvaa uuden ikkunan sivulle pilvipalvelun tarjoajalta