Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Tiedonhallintalautakunnan suositusten sanasto

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

tapahtumatietoon tai viestiin liitetty tieto lähetys-, saapumis- tai käsittelyajankohdasta ja mahdollisesti tapahtuman osapuolista

KäsiteVoimassa oleva

ohjelmiston tai tietojärjestelmän tekninen toimintaympäristö

KäsiteVoimassa oleva

henkilötietojen käsittely niin, että henkilöä ei enää voida tunnistaa niistä

KäsiteVoimassa oleva

Arkistointi tapahtuu säilytysajan päättymisen jälkeen (tiedonhallintalaki 906/2019,
21 §) siirtämällä asiakirjat arkistoon. Arkistoinnilla tarkoitetaan myös arkistolain
mukaista pysyvää säilyttämistä (8 § 3 momentti), jos se perustuu Kansallisarkiston
päätökseen.

KäsiteVoimassa oleva

Asiakirjojen sisältämä arvo, joka oikeuttaa niiden arkistoimisen osana asiakirjallista
kulttuuriperintöä. Arkistoitavilla asiakirjoilla on todistusarvoa ja informaatioarvoa,
jotka muodostavat yhdessä arkistollisen arvon. Arkistollista arvoa omaavien asiakirjojen säilyttämiselle ei voida asettaa mitään aikarajoja.

KäsiteVoimassa oleva

sen selvittäminen, täyttääkö tietty kohde eri osiltaan sille asetetun tavoitetilan (vaatimukset, suositukset ja parhaat käytännöt)

KäsiteVoimassa oleva

tarkastelun kohdetta koskevan tiedon analysointi ja tulkitseminen ja niiden pohjalta tehtävä kohteen arvottaminen
(vrt. auditointi)

KäsiteVoimassa oleva

Asiakirjan elinkaarihallinnan prosessi, jossa määritellään, mitkä
asiakirjat arkistoidaan (säilytetään pysyvästi) ja mitä asiakirjoja säilytetään määräajan sekä kuinka kauan määräajan säilytettäviä asiakirjoja säilytetään. Arvonmääritys
ohjaa seulontaa.

KäsiteVoimassa oleva

viranomaisen ratkaistavaksi annettu tai otettu tehtävä

KäsiteVoimassa oleva

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)Avaa uuden ikkunan sivulle (621/1999) 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu viranomaisen asiakirja

KäsiteLuonnos

kirjallinen esitys, kuvallinen esitys tai sellainen käyttönsä
vuoksi yhteen kuuluviksi tarkoitetuista merkeistä muodostuva
tiettyä kohdetta tai asiaa koskeva viesti, joka on saatavissa
selville vain automaattisen tietojenkäsittelyn tai äänen- ja
kuvantoistolaitteiden taikka muiden apuvälineiden avulla

KäsiteVoimassa oleva

tietovarannon tai asiarekisterin kuvaus, jonka tarkoituksena on avustaa kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä

KäsiteVoimassa oleva

Välitoimenpiteet ja käsittelyvaiheet, joiden perusteella voidaan jälkikäteen todentaa, miten asiankäsittely on toteutettu ja mitä toimenpiteitä siinä on tehty. Hallintoasioissa käytettäviä käsittelyvaiheita ovat ohjaus, vireilletulo, valmistelu, päätöksenteko, tiedoksianto, toimeenpano, muutoksenhaku ja seuranta.

KäsiteVoimassa oleva

julkishallinnossa vakiintunut menetelmä viranomaisen asioiden ja niihin liittyvien
asiakirjojen ja asiakirjallisten tietojen käsittelyn ja (elinkaaren) hallinnan suunnitelmalliseksi ja yhtenäiseksi ohjaamiseksi, toteuttamiseksi ja seuraamiseksi eri
toimintaprosesseissa

KäsiteVoimassa oleva

Asianhallintaan erikoistunut tietojärjestelmä, jonka avulla organisaation käsittelemät asiat hallitaan ennakolta määriteltyjen käsittelysääntöjen mukaisesti. Järjestelmä sisältää tai siihen on integroitu toiminnallisesti tai loogisesti toisiinsa liittyviä
sovelluksia, tietovarantoja, palveluja ja toimistotyökaluja. Asioiden ja asiakirjojen
käsittelyä ohjataan niiden koko elinkaaren ajan asiankäsittelyprosessin ja tiedonohjauksen tai vastaavan ohjausmekanismin avulla.

KäsiteVoimassa oleva

viranomaisen tehtäviin liittyvien asioiden lainsäädännön mukainen ja järjestelmällinen hoitaminen eri käsittelyvaiheissa vireille tulosta ratkaisemiseen asiankäsittelyprosessin mukaisesti

KäsiteVoimassa oleva

asiankäsittelyprosessin tilatiedot (ei asian tai asiakirjan tekniset tilatiedot)

KäsiteVoimassa oleva

rekisteri vireille pannuista asioista, näiden käsittelyvaiheista
ja niihin liittyvistä asiakirjoista

KäsiteVoimassa oleva

riippumattoman tahon suorittama kohteen, sen toiminnan ja toiminnan tulosten yleensä määräajoin tapahtuva tutkiminen sen selvittämiseksi, vastaako kohde siihen kohdistuvia vaatimuksia

KäsiteVoimassa oleva

aito, väärentämätön, luotettava

KäsiteVoimassa oleva

palvelumalli, jossa pilvipalvelun tilaaja voi ladata, organisoida, käynnistää, skaalata ja muualla tavoin hallita ohjelmistokontteja, sovelluksia ja klustereita

KäsiteVoimassa oleva

tiedon ominaisuus, joka ilmentää sitä, että tietoa ei ole
muutettu luvatta tai että se ei ole muuttunut vahingossa ja
että mahdolliset muutokset voidaan todentaa

KäsiteVoimassa oleva

turvallisuusluokan I asiakirjaan tehtävä turvallisuusluokitusmerkintä

KäsiteVoimassa oleva

sellainen henkilötieto, josta ilmenee rotu tai etninen alkuperä,
poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus,
ammattiliiton jäsenyys, geneettinen tai biometrinen tieto,
terveyttä koskeva tieto tai luonnollisen henkilön seksuaalista
käyttäytymistä ja suuntautumista koskeva tieto

KäsiteVoimassa oleva

fyysinen toimenpide, jonka tarkoituksena on estää ja havaita luvaton pääsy tai ehkäistä turvallisuusluokiteltujen tietojen katoaminen tai vahingoittuminen

KäsiteVoimassa oleva

puute, vika tai toimintatapa, joka altistaa turvallisuuteen
kohdistuville uhkille

KäsiteVoimassa oleva

tietoverkossa kohdejärjestelmän palveluissa olevien tunnettujen haavoittuvuuksien automaattinen haku, esimerkiksi murtokokeilla tai tutkimalla palvelimen ohjelmistoversiota

KäsiteVoimassa oleva

ohjelma, joka tarkoituksellisesti aiheuttaa tietojärjestelmän tai laitteen käyttäjän kannalta ei-toivottuja tapahtumia tietojärjestelmässä tai sen osassa

KäsiteLuonnos

viranomaisen normaaliin työskentelyyn tarkoitettu alue tai tila,
jonka osalta aluetta tai tilaa hallitseva toimija varmistaa, että
siihen on itsenäinen pääsy ainoastaan viranomaisen ennalta
valtuuttamilla henkilöillä

KäsiteLuonnos

toimenpide, jolla pyritään muuttamaan riskiä tai säilyttämään se

KäsiteVoimassa oleva

pyrkii havaitsemaan suojaavan kerroksen läpi päässeen jäännösriskin aiheuttamat vaikutukset

KäsiteVoimassa oleva

tieto, jonka perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai
välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin
toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen

KäsiteVoimassa oleva

toimet, joilla todetaan, täyttääkö tuote tai työn tulos asetetut vaatimukset

KäsiteVoimassa oleva

tilanne tai tapahtuma, jonka vuoksi järjestelmä ei toimi normaalisti tai toiminnan jonkin osatekijän haitallinen vaihtelu, jonka puitteissa toiminta voi silti pääosin jatkua

KäsiteVoimassa oleva

palvelumalli, jossa kaikki palveluiden tuottamiseen liittyvä infrastruktuuri hankitaan pilvipalvelun tarjoajalta

KäsiteVoimassa oleva

aineettomat oikeudet, mm. tekijänoikeus, patentti-, malli-, tavaramerkki- ja toiminimioikeus

KäsiteVoimassa oleva

toimija, joka hankkii palveluita tilaajan puolesta sekä pilvialustan toimittajilta että palveluntoimittajilta ja sopimuksellisesti usein vastaa palveluiden turvallisuudesta ja yhteensopivuudesta

KäsiteVoimassa oleva

kysymys, joka koskee tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja, toiminimiä tai liikesalaisuuksia

KäsiteVoimassa oleva

suunnittelu, jonka avulla pyritään takaamaan tietojen tai tietojärjestelmien riittävä saatavuus

KäsiteVoimassa oleva

viranomaisen asiakirja, jota ei ole säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi

KäsiteVoimassa oleva

palvelu, joka on julkisesti tarjolla ja kaikkien toimijoiden hankittavissa

KäsiteLuonnos

periaate, jonka mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia,
jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä

KäsiteVoimassa oleva

hallintatoimenpiteiden jälkeen voimaan jäävä riski, johon ei voida tai haluta enää vaikuttaa

KäsiteVoimassa oleva

palvelu, jossa tieto ja kapasiteetti sijaitsevat Suomen ulkopuolella tai palvelun tuotanto tai ylläpito tapahtuvat Suomen ulkopuolella

KäsiteVoimassa oleva

kohteen tilan arviointi, jonka tarkoituksena on tunnistaa eroavuudet tavoitetilaan ja tuottaa kehitysehdotuksia

KäsiteVoimassa oleva

tietojärjestelmään toteutettu tietoaineistojen katselun mahdollistava rajattu näkymä

KäsiteVoimassa oleva


ominaisuus, joka ilmentää sitä, että tiedon lähettäjä tai vastaanottaja tai tietoon liittyvä tapahtuma voidaan varmistaa luotettavasti myös jälkikäteen

KäsiteVoimassa oleva

itsenäinen ohjelmistoyksikkö, joka tarjoaa palveluja hyvin määritellyn rajapinnan kautta

KäsiteVoimassa oleva

tiedostomuoto, jonka rakenne mahdollistaa sen, että ohjelmistot pystyvät helposti yksilöimään, tunnistamaan ja poimimaan siitä tietoaineistoja, yksittäisiä tietoja sekä niiden rakenteita

KäsiteVoimassa oleva

riskien hallinnan tavoite, keino tai menetelmä, suunnitelmallinen jatkuva toiminta, kertaluonteinen tai toistuva toimenpide, jolla varaudutaan tai suojaudutaan (tieto)turvaloukkauksia tai haitallisia tapahtumia vastaan