Navigated to
Go directly to contents.

Glossary of Internal Security

Terminological vocabulary ·Valid

Go directly to search results.

Filter list

Terminology concepts

No filters

ConceptValid

äkillinen, odottamaton ja tahaton tapahtuma, jolla on vahingolliset seuraukset (fi)

ConceptValid

menetelmä, jolla arvioidaan toimijan toimintaympäristönLink opens a new window to toimintaympäristön tilaa ja muutostekijöitä sekä näiden vaikutuksia toimintaan yleisellä tasolla (fi)

ConceptValid

tila, jossa luvattomat rajanylitykset on estetty, rajat ylittävästä henkilöliikenteestä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle sekä kansanterveydelle aiheutuvat uhkatLink opens a new window to uhkat ja rajat ylittävä rikollisuus on torjuttu, turvallinen rajanylitys on varmistettu ja alueellinen koskemattomuus on turvattu (fi)

ConceptValid

viranomaisen kyky suoriutua tehtävistään omilla toimilla tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (fi)

ConceptValid

kahden tai useamman viranomaisen tai viranomaisen osien välinen koordinoitu toiminta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi (fi)

ConceptValid

vieraiden valtioiden tiedustelupalveluiden tiedonhankinnan ja vaikuttamisen torjunta sekä niihin liittyvä tiedusteluLink opens a new window to tiedustelu (fi)

ConceptValid

toiminta, jonka tavoitteena on paljastaa, estää ja ennaltaehkäistä terroristista toimintaa, heikentää terroristien toimintaedellytyksiä ja tuottaa tietoa terrorismiinLink opens a new window to terrorismiin liittyvistä ilmiöistä päätöksenteon tueksi (fi)

ConceptValid

toiminta, jonka tavoitteena on selvittää, onko jo tehdyn tai vielä tekeillä tai suunnitteilla olevan rikoksen selvittämisenLink opens a new window to rikoksen selvittämisen aloittamiselle perustetta (fi)

ConceptValid

yhteiskunnan tila, jossa on niin vakavia uhkiaLink opens a new window to uhkia, tapahtumia tai tilanteita, että kansakunnan tai yhteiskuntajärjestyksen olemassaolo on uhattu (fi)

ConceptValid

hätäilmoituskanaviin osoitettu ilmoitus (fi)

ConceptValid

toiminta, joka koostuu onnettomuudenLink opens a new window to onnettomuuden tai onnettomuuden uhkanLink opens a new window to uhkan edellyttämistä kiireellisistä ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamisen ja pelastamisen toimenpiteistä sekä onnettomuuden seurauksien lieventämisestä ja siitä aiheutuvien vahinkojen rajoittamisesta (fi)

ConceptValid

hätäilmoituksenLink opens a new window to hätäilmoituksen tekijän tai avuntarvitsijan telepäätelaitteen sijainnin määrittäminen (fi)

ConceptValid

toiminta, joka koostuu hätäkeskuspalveluidenLink opens a new window to hätäkeskuspalveluiden ja niihin liittyvien pelastustoimen, poliisin tai sosiaali- ja terveystoimen viranomaisen tai Rajavartiolaitoksen välittömiä toimenpiteitä edellyttävien tehtävien hoitamisesta Hätäkeskuslaitoksen tuella (fi)

ConceptValid

palvelut, joihin sisältyy pelastustoimen, poliisin tai sosiaali- ja terveystoimen viranomaisen välittömiä toimenpiteitä edellyttävien ilmoitusten vastaanottaminen ja arviointi sekä ilmoituksen tai tehtävän välittäminen asianomaiselle viranomaiselle tai tämän tehtäviä sopimuksen perusteella hoitavalle (fi)

ConceptValid

hätäilmoituksestaLink opens a new window to hätäilmoituksesta saatujen tietojen perusteella viranomaiselle määräytyvä toimenpiteiden kokonaisuus (fi)

ConceptValid

henkilöllisyysLink opens a new window to henkilöllisyys, joka on todennettu muutoin kuin luotettavilla asiakirjoilla (fi)

ConceptValid

vilpillinen toiminta, jonka tarkoituksena on varmistaa henkilön tai henkilöryhmän maahantulo tai maassa oleskelun jatkaminen (fi)

ConceptValid

toiminto, joka on välttämätön yhteiskunnan toimivuuden kannalta (fi)

ConceptValid

hyvin todennäköisesti toteutuva tai jo toteutunut, parhaillaan vaikuttava haitallinen tapahtuma tai kehityskulku (fi)

ConceptValid

suunnitelmallinen toiminta, jolla valtiollinen toimija pyrkii saavuttamaan omat tavoitteensa erilaisia toisiaan täydentäviä keinoja käyttäen ja kohteen etujen vastaisesti (fi)

ConceptValid

henkilöön liittyvien erottelevien ominaisuuksien joukko (fi)

ConceptValid

henkilöllisyydenLink opens a new window to henkilöllisyyden todenmukaisuuden ja oikeellisuuden varmistaminen (fi)

ConceptValid

uhkaLink opens a new window to uhka tai tapahtuma, joka vaarantaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintojaLink opens a new window to yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja tai strategisia tehtäviä ja jonka hallinta edellyttää viranomaisten ja muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa tai tiiviimpää yhteistyötä ja viestintää (fi)

ConceptValid

yksittäisten henkilöiden, asuinyhteisöjen ja kotitalouksien valmistautuminen tilanteisiin, joissa normaali arki häiriintyy (fi)

ConceptValid

tila, jossa sidosryhmätoiminnasta viranomaiselle aiheutuvat riskitLink opens a new window to riskit ovat hallinnassa (fi)

ConceptValid

kohteelle epäedullinen toiminta, jolla informaatiota tuottamalla, muokkaamalla tai sen saatavuutta rajoittamalla pyritään vaikuttamaan kohteen käsityksiin tai toimintaan (fi)

ConceptValid

kansalliseen turvallisuuteenLink opens a new window to kansalliseen turvallisuuteen liittyvä tiedonhankinta, jossa voidaan hyödyntää tiedustelumenetelmiä (fi)

ConceptValid

yhteiskunnan tila, jossa väestö voi nauttia yhteiskuntarauhasta ja oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman kansallisista tai kansainvälisistä uhkistaLink opens a new window to uhkista johtuvaa haittaa, pelkoa tai turvattomuuden tunnetta (fi)

ConceptValid

toiminta, jonka tavoitteena on selvittää rikoksen teko-olosuhteet, sen aiheuttama vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat (fi)

ConceptValid

valtakunnanrajaa ja rajanylityspaikkoja koskevien säännösten sekä rajaviranomaisten kansainvälistä yhteistoimintaa koskevien säännösten ja määräysten täytäntöönpano ja niiden noudattamisen valvonta (fi)

ConceptValid

yhteiskunnan tila, jossa yhteiskunnan ja demokraattisen valtiojärjestelmän toiminta ja toimintaedellytykset sekä valtiosuvereniteetti on suojattu vakavilta uhkiltaLink opens a new window to uhkilta (fi)

ConceptValid

rikos, joka uhkaa yhteiskunnan instituutioita tai toimintaedellytyksiä (fi)

ConceptValid

fyysinen tai digitaalinen ympäristö, jossa organisaation tai henkilön toiminta tapahtuu (fi)

ConceptValid

organisaation toiminta, jolla toteutetaan organisaation ydintehtävää strategisessaLink opens a new window to strategisessa ja taktisessa toiminnassa (1)Link opens a new window to taktisessa toiminnassa (1) määritettyjen suuntaviivojen mukaisesti (fi)

ConceptValid

yhteiskunnan koheesiota heikentävä ilmiö, jossa vastakkainasettelu lisääntyy ja eri väestöryhmien elämänpiirit eriytyvät toisistaan (fi)

ConceptValid

toiminta, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet häiriötilanteissaLink opens a new window to häiriötilanteissa ja poikkeusoloissaLink opens a new window to poikkeusoloissa (fi)

ConceptValid

toiminta, jonka tavoitteena on estää rikos, sen yritys tai valmistelu, keskeyttää jo aloitetun rikoksen tekeminen tai rajoittaa rikoksesta aiheutuvaa vahinkoa tai vaaraaLink opens a new window to vaaraa, kun voidaan perustellusti olettaa henkilön syyllistyvän rikokseen (fi)

ConceptValid

toiminta, jolla pyritään estämään onnettomuuksienLink opens a new window to onnettomuuksien tapahtuminen ja minimoimaan vahingot etukäteen (fi)

ConceptValid

poliisin suunnitelmallinen toiminta, jolla pyritään ylläpitämään yhteiskunnan ja ihmisten turvallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja luottamusta poliisiin (fi)

ConceptValid

hätäkeskustietojärjestelmän paikallisen hälytysohjeen perusteella tekemä ehdotus vasteestaLink opens a new window to vasteesta tai toimenpiteestä (fi)

ConceptValid

tiedonhankinta, jonka vieras valtio kohdistaa ulkomailla asuviin entisiin tai nykyisiin kansalaisiinsa ja jonka avulla kohteita pyritään painostamaan tai vaientamaan (fi)

ConceptValid

järjestelmä, jonka tarkoituksena on tärkeiden toimintojen turvaaminen, onnettomuuksienLink opens a new window to onnettomuuksien vähentäminen ja niiden seurausten rajoittaminen sekä ihmisten turvallisuuden parantaminen ja ihmisten pelastaminen onnettomuuden uhatessa tai sen tapahduttua (fi)

ConceptValid

kielteisen seikan tai tapahtuman todennäköisyyden ja vaikutusten yhdistelmä (fi)

ConceptValid

menetelmä, jolla tunnistetaan tehtävän, tapahtuman tai toimintaympäristönLink opens a new window to toimintaympäristön tilaa ja muutostekijöitä koskevat riskitLink opens a new window to riskit (fi)

ConceptValid

hätäkeskustietojärjestelmän työkalu, jolla riskinarvio (1)Link opens a new window to riskinarvio (1) tehdään (fi)