Navigerad på sidan
Gå direkt till innehållet.

Ordlista om inre säkerhet

Terminologisk ordlista ·Gällande

Gå direkt till sökresultater.

Avgränsa sökresultaten

Ordlistans begrepp

Inga begränsningar

BegreppGällande

metod med vilken man bedömer tillståndet och förändringsfaktorerna i en aktörs verksamhetsmiljöÖppnar ett nytt fönster på sidan verksamhetsmiljö och dessas effekter på verksamheten på allmän nivå

BegreppGällande

verksamhet som syftar till att klarlägga om det finns grunder för inledande av utredning av brottÖppnar ett nytt fönster på sidan utredning av brott som redan begåtts, som pågår eller som är under planering

BegreppGällande

verksamhet vars mål är att avslöja, förhindra och förebygga terroristverksamhet, försämra terroristers verksamhetsförutsättningar och producera information om fenomen i anslutning till terrorismÖppnar ett nytt fönster på sidan terrorism som stöd för beslutsfattandet

BegreppGällande

verksamhet med vilken man säkerställer en så störningsfri skötsel som möjligt av uppgifter samt åtgärder som avviker från det normala och som eventuellt behövs i störningssituationerÖppnar ett nytt fönster på sidan störningssituationer och under undantagsförhållandenÖppnar ett nytt fönster på sidan undantagsförhållanden

BegreppGällande

brott som hotar samhällets institutioner eller verksamhetsförutsättningar

BegreppGällande

enskilda personers, boendegemenskapers och hushålls förberedelser inför situationer där den normala vardagen störs

BegreppGällande

skadlig händelse eller utvecklingsgång som mycket sannolikt inträffar, som redan har inträffat eller som pågår

BegreppGällande

informationsinhämtning som främmande stater riktar mot sitt lands tidigare eller nuvarande medborgare som bor utomlands i syfte att utöva påtryckning på eller tysta ner föremålen för flyktingspionage

BegreppGällande

verksamhet i syfte att förebygga att olyckorÖppnar ett nytt fönster på sidan olyckor inträffar och minimera skador på förhand

BegreppGällande

verksamhet som syftar till att förhindra brott, försök till brott och förberedelse till brott, avbryta ett redan påbörjat brott eller begränsa den skada eller faraÖppnar ett nytt fönster på sidan fara som brottet medför, detta när det finns grundad anledning att anta att personen kommer att göra sig skyldig till brott

BegreppGällande

förslag till responsÖppnar ett nytt fönster på sidan respons eller åtgärd som nödcentralsdatasystemet ger utifrån den lokala larmanvisningen

BegreppGällande

tillstånd där olovliga gränsöverskridningar har förhindrats, hotÖppnar ett nytt fönster på sidan hot mot den allmänna ordningen och säkerheten samt folkhälsan orsakade av gränsöverskridande persontrafik samt gränsöverskridande brottslighet har bekämpats, samt säker gränsöverskridning och territoriell integritet har tryggats

BegreppGällande

skadlig händelse eller utvecklingsgång som eventuellt blir verklighet

BegreppGällande

hot som riktas mot en myndighet eller en myndighets personal och som orsakar myndighetsåtgärder

BegreppGällande

planmässig verksamhet, med vilken en statlig aktör strävar efter att uppnå egna mål genom att använda olika metoder som kompletterar varandra och som strider mot föremålets intressen

BegreppGällande

grupp av särskiljande egenskaper som gäller en person

BegreppGällande

tillstånd där de riskerÖppnar ett nytt fönster på sidan risker som samarbetet med berörda grupper orsakar myndigheterna är under kontroll

BegreppGällande

verksamhet som är ofördelaktig för föremålet och genom vilken man strävar efter att påverka föremålets uppfattningar eller verksamhet genom att producera eller omarbeta information eller begränsa tillgången till den

BegreppGällande

samhällstillstånd där befolkningen åtnjuter stabilitet i samhället och de rättigheter och friheter som garanteras av rättsystemet utan sådan skada, rädsla eller otrygghetskänsla som nationella eller internationella hotÖppnar ett nytt fönster på sidan hot orsakar

BegreppGällande

bekämpning av informationsinhämtning och påverkan som bedrivs av främmande staters underrättelsetjänster samt underrättelseinhämtningÖppnar ett nytt fönster på sidan underrättelseinhämtning med anknytning till dem

BegreppGällande

ohederlig verksamhet i syfte att säkerställa att en person eller en persongrupp kan resa in i landet eller fortsätta vistas i landet

BegreppGällande

sammanställd beskrivning av rådande omständigheter, de händelser som lett till den aktuella situationen, bakgrundsinformation om situationen, uppskattningar av situationens utveckling och olika aktörers handlingsberedskap

BegreppGällande

myndighets förmåga att utföra sina uppgifter genom egna åtgärder eller i samarbete med andra aktörer

BegreppGällande

samhällstillstånd där samhällets och det demokratiska statssystemets verksamhet och verksamhetsförutsättningar samt statens suveränitet skyddas mot allvarliga hotÖppnar ett nytt fönster på sidan hot

BegreppGällande

tjänster i vilka ingår mottagande och bedömning av meddelanden som kräver omedelbara åtgärder av räddningsväsendet, polisen eller social- och hälsovårdsväsendet samt förmedling av meddelanden eller uppdrag till den berörda myndigheten eller till den som enligt avtal sköter myndighetens uppgifter

BegreppGällande

verksamhet som består av att med stöd av Nödcentralsverket sköta nödcentralstjänsterÖppnar ett nytt fönster på sidan nödcentralstjänster och uppdrag i anslutning till dem som förutsätter omedelbara åtgärder av räddningsväsendet, polisen, myndigheterna inom social- och hälsovårdsväsendet eller Gränsbevakningsväsendet

BegreppGällande

meddelande riktat till kanalerna för nödmeddelanden

BegreppGällande

fastställande av positionen för teleterminalutrustning hos den som lämnar nödmeddelandeÖppnar ett nytt fönster på sidan nödmeddelande eller hos den hjälpbehövande

BegreppGällande

plötslig, oväntad och oavsiktlig händelse som har skadliga konsekvenser

BegreppGällande

organisations verksamhet med vilken man genomför organisationens kärnuppgift i enlighet med de riktlinjer som fastställts i den strategiskaÖppnar ett nytt fönster på sidan strategiska och taktiska verksamheten (1)Öppnar ett nytt fönster på sidan taktiska verksamheten (1)

BegreppGällande

planmässig verksamhet inom polisen i syfte att upprätthålla samhällets och människornas säkerhet, trygghetskänsla och tillit till polisen

BegreppGällande

systematiska trakasserier mot en person i syfte att påverka dennas samhälleliga eller yrkesmässiga verksamhet

BegreppGällande

kombination av sannolikheten för och effekterna av en negativ omständighet eller händelse

BegreppGällande

metod med vilken man identifierar de riskerÖppnar ett nytt fönster på sidan risker som är förknippade med ett uppdrag, en händelse eller en verksamhetsmiljöÖppnar ett nytt fönster på sidan verksamhetsmiljö och de risker som rör förändringsfaktorerna

BegreppGällande

bedömning av uppdragetsÖppnar ett nytt fönster på sidan uppdragets typ och omfattning samt hur brådskande det är i samband med behandlingen av ett nödmeddelandeÖppnar ett nytt fönster på sidan nödmeddelande

BegreppGällande

bedömning som görs utifrån resultaten av en riskanalys (2)Öppnar ett nytt fönster på sidan riskanalys (2) om hur sannolik och allvarlig skadan är och vilka konsekvenser den har

BegreppGällande

systematisk verksamhet som innefattar dels en analys av riskerÖppnar ett nytt fönster på sidan risker, dels planering, genomförande och uppföljning av hanteringsåtgärder, dels korrigerande åtgärder

BegreppGällande

verksamhet som består av sådana brådskande åtgärder som en olyckaÖppnar ett nytt fönster på sidan olycka eller ett hotÖppnar ett nytt fönster på sidan hot om olycka förutsätter för att skydda och rädda människor, egendom och miljön samt av lindrande av följderna av olyckan och begränsning av de skador som olyckan orsakar

BegreppGällande

system vars syfte är att trygga viktiga funktioner, minska olyckorÖppnar ett nytt fönster på sidan olyckor och begränsa följderna av dem samt förbättra människors säkerhet och rädda människor då en olycka är överhängande eller inträffar

BegreppGällande

samordnad verksamhet mellan två eller flera myndigheter eller delar av en myndighet för att uppnå ett gemensamt mål

BegreppGällande

fenomen som försvagar sammanhållningen i samhället, där motsättningarna ökar och olika befolkningsgrupper blir allt mer fjärmade från varandra

BegreppGällande

funktion som är nödvändig med tanke på samhällets funktion

BegreppGällande

lägesbildÖppnar ett nytt fönster på sidan lägesbild på fenomennivå som sammanställts av analyserad information och som stöder beslutsfattande relaterat till strategisk verksamhetÖppnar ett nytt fönster på sidan strategisk verksamhet