Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Ihmislähtöisen palveluverkkosuunnittelun (IPVS) sanasto (DigiPAVe-hanke)

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

ikä, jonka alittavilta henkilöiltä rajataan osallisuutta tai oikeuksia

KäsiteLuonnos

tuotteen tai palvelun olemassa oleva tai potentiaalinen vastaanottaja tai käyttäjä

KäsiteLuonnos

entiteetille määritelty asiakkaiden enimmäismäärä

KäsiteLuonnos

toimintatapa, jossa palvelunantaja näkee asiakkaan yksilönä ja aktiivisena toimijana, organisoi toimintansa asiakkaan tarpeista ja voimavaroista käsin ja mahdollistaa sen, että asiakas voi vuorovaikuttaa palvelunantajan kanssa tasavertaisena kumppanina

KäsiteLuonnos

joukko asiakkaita, jota yhdistää samankaltainen palveluntarve

KäsiteLuonnos

asiakasryhmä, joka määrittyy kaikkien asiakas- ja palvelutietojen leikkauksena

KäsiteLuonnos

palveluiden määrittämisen ja luokittelun tarpeisiin vastaava asiakkaan ominaisuuksia kuvaava tietue

KäsiteLuonnos

asiakkaiden ja palvelunantajien välisten suhteiden hallintaa määritellyn menetelmän varassa

KäsiteLuonnos

ajantasainen dynaamisesti päivittyvä näkymä tietoon tietyllä aihealueella

KäsiteLuonnos

ajanhetki, jolloin entiteetin olemassaolo on alkanut

KäsiteLuonnos

ajanhetki, jolloin entiteetin olemassaolo on päättynyt pysyvästi

KäsiteLuonnos

entiteetin olemassaolon määrittävä yhtenäinen ajanjakso

KäsitePiilotettu

propri; jonkin entiteetin ihmisluettava nimi

KäsiteEhdotus

valitulla protokollalla ja topologialla määritelty osoite jonka kohde voidaan tavoittaa ilman fyysistä kontaktia

KäsiteLuonnos

palvelu joka on toteutettavissa ilman asiakkaan ja palveluntoteuttajan fyysistä kohtaamista

KäsiteEhdotus

kiinteä tai aineeton kohde jonka jokin toimija omistaa tai jota se hallinnoi

KäsiteEhdotus

lapsiluvun odote eli lapsimäärä, jonka naiset keskimäärin saavat elinaikanaan

KäsiteLuonnos

toimija joka on ihminen

KäsiteLuonnos

kohteelle määritelty henkilöiden enimmäismäärä

KäsiteLuonnos

ihmisen asettaminen toiminnan keskiöön ja ihmisen tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen

KäsiteLuonnos

henkilön osallisuuden tai oikeuksien käyttöä koskeva ikään perustuva rajoite

KäsiteLuonnos

palvelutarpeen ja palvelutarjooman osuminen yhteen tai sovittaminen yhteen

KäsiteLuonnos

kuntalaisten ennustetut palvelutarpeet kokonaisuudessaan

KäsiteEhdotus

kuolleiden määrä suhteessa keskiväkilukuun

KäsiteEhdotus

organisaation taso tai kohde jolle kustannuksia kohdennetaan tai jolla niitä seurataan

KäsiteLuonnos

kyky toimia tarkoituksenmukaisella tavalla tietyllä osa-alueella, ja hyödyntää osaamistaan sekä resurssejaan, jotta tavoitteet saavutetaan

KäsiteLuonnos

organisaation palvelupaikkaan ohjaava osoite

KäsiteLuonnos

palvelun, ympäristön tai esineen helppokäyttöisyys tietyn tavoitteen saavuttamiseksi

KäsiteLuonnos

kapasiteetin ja toteutuneen tuotannon tai käytön suhde

KäsiteLuonnos

hallintakohteen käytössäolon tila luokituksen mukaisella arvolla ilmaistuna

KäsiteEhdotus

palvelu joka toteutetaan vakinaisen fyysisen palvelupaikan sijaan esimerkiksi yksilöllisesti jokaisen asiakkaan kotona tai tilannekohtaisesti sovitussa paikassa

KäsiteEhdotus

alueelta tai alueelle muuttavien ihmisten määrä

KäsiteLuonnos

MyData, henkilötietojen ihmiskeskeisen käsittelyn, hyödyntämisen ja hallinnan periaatteet ja toimintamalli

KäsiteLuonnos

entiteetin sisäistä olemusta tai sen olemukseen kiinteästi liittyviä ulkoisia suhteita tietyssä kontekstissa kuvaava tieto tai tietue

KäsiteLuonnos

Operatiivisella tasolla tarkoitetaan toteutuksen, toiminnan ja palvelutuotannon tasoa. Operatiivisen tason ajallinen ulottuvuus on tyypillisesti lyhyt (0–1 v.).

KäsiteLuonnos

tiettyä tarkoitusta ja toimintaa varten perustettu toimijoiden muodostama yhteenliittymä

KäsiteLuonnos

tietyn kohteen sijainnin osoittavien tietojen kokonaisuus

KäsiteLuonnos

kommentti tai arvio, joka tukee kohteen kehittymistä tai kehittämistä

KäsiteLuonnos

asiakas joka vastaanottaa tai hyödyntää palvelutarvettaan vastaavaa tarjottua palvelua

KäsiteLuonnos

organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä aineeton hyödyke tai aineettoman ja aineellisen hyödykkeen yhdistelmä asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi
Esimerkiksi perusopetuspalvelut ja varhaiskasvatuspalvelut

KäsiteLuonnos

Palvelujen hallinnan tehtävänä on kehittää systemaattisesti palveluita asiakastarvetta vastaaviksi, päättää palvelujen järjestämisen mallista ja sen eri osa-alueiden optimoinnista ja kokonaisuuden hallinnasta. Palvelujen hallinta ja kehittäminen saa keskeiset lähtötietonsa asiakkuuksien hallinnalta ja ohjausprosesseilta. Palvelujen hallinta ja kehittäminen perustuu kunnan strategiassa valittuihin periaatteisiin.

KäsiteLuonnos

palvelujen hallinnassa tapahtuva asiakasryhmätiedon perusteella tehtävä palveluverkkosuunnittelun organisointi ja ennakointi

KäsiteLuonnos

tiedot palvelujen käytön määrästä ja ajankohdasta asiakaskohtaisesti

KäsiteLuonnos

palvelun toteuttamisen tapa

KäsiteLuonnos

arvio palvelukanavien palvelukapasiteetin tulevasta määrästä ja niiden riittävyydestä

KäsiteLuonnos

suunnittelu, jonka tavoitteena on palvelujen tuotannon ja ennustetun kysynnän mahdollisimman hyvä kohtaanto palveluiden tuotannon määrää säätelemällä

KäsiteLuonnos

palvelukanavien mahdollistaman palvelukapasiteetin tarkastelu

KäsiteLuonnos

toisiaan seuraavista palveluista koostuva sarja, jossa edellinen on välttämätön seuraavan toteutumiseksi

KäsiteLuonnos

määrittelee palveluiden ominaisuudet ja muut tärkeät seikat kokonaisuudessaan