Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Sanastot

Sanastot-työkalulla kerätään ja ylläpidetään julkishallinnon yhteisiä terminologisia sanastoja ja käsitteitä.

Siirry aiempaan Sanastot-työkaluun.

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Rajauksella 75 hakutulosta
Ei rajauksia

Ympäristöministeriö

Terminologinen sanastoLuonnos

Sanasto keskittyy akustiikkaan ja meluntorjuntaan rakennetun ympäristön lainsäädännön näkökulmasta, ja se on laadittu osana ympäristöministeriön rakennetun ympäristön sanastoprojekteja. Sanasto täydentää Rakennetun ympäristön pääsanastoa. Terminologi: Sanastokeskus

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Terminologinen sanastoVoimassa oleva

KARKKI – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen -hanke ja Sanastokeskus käynnistivät keväällä 2023 sanastoprojektin KARKKI-hankkeessa tehtävän tietoarkkitehtuurityön tueksi. KARKKI-hanke on rahoitettu Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella, ja sen toimikausi on 1.1.2022–31.12.2023.

Hankkeessa tehtiin ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastotyötä semanttisen yhteentoimivuuden kehittämiseksi. Yhteisiä sanastoja tarvitaan, jotta tiedot ymmärretään samalla tavalla ja jotta merkitys ja käytettävyys säilyy samana muun muassa silloin, kun tietoja siirretään palvelusta ja järjestelmästä toiseen. Hankkeessa laadittu sanasto on tarkoitettu muun muassa ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja heidän tietojärjestelmätoimittajilleen, mutta siitä on hyötyä muillekin ammatillisen koulutuksen termejä ja määritelmiä käyttäville.

Ammatillisen koulutuksen käsitteissä selvitetään termitietueina ja käsitekaavioina 17 ammatilliseen koulutukseen liittyvän käsitteen sisällöt ja annetaan tarvittavat suositukset suomenkielisestä termistöstä. Käsitteet pyrittiin määrittelemään siten, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti ammatillisesta koulutuksesta viestittäessä.

Termisuositusten, määritelmien ja huomautusten laatimisessa on hyödynnetty Opetus- ja
koulutussanaston (OKSA) 2. laitosta ja pyritty yhteentoimivuuteen sen kanssa. Käsitteiden kohdalla on mainittu, jos käsite on sisällöllisesti yhdenmukainen Opetus- ja koulutussanaston käsitteen kanssa, mutta sitä on kehitetty tässä sanastotyössä tehdyn analyysin perusteella. Käsitekaavioihin on lainattu laajemman käsitejärjestelmän havainnollistamiseksi joitain Opetus- ja koulutussanaston 2. laitoksen käsitteitä.

Opetus- ja koulutussanaston lisäksi sanaston käsitekuvaukset pohjautuvat erityisesti ammatillista koulutusta koskevaan lainsäädäntöön, ammatillisten tutkintojen perusteisiin sekä KARKKI-hankkeessa tehtyihin käsitemalleihin. KARKKI-hanke viestii sanastotyössä ilmenneet kehittämistarpeet OKSA-jaokselle.

Sanastoa valmistelevaan työryhmään on osallistunut KARKKI-hankkeen työpakettien asiantuntijoita ja Sanastokeskuksen terminologi. Sanastoprojektin aikana pyydettiin tietoa ja kommentteja varsinaisen työryhmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Kiitämme sanastotyöryhmän jäseniä ja muita sanaston laatimiseen osallistuneita heidän arvokkaasta työpanoksestaan!

Tietoalueet: Koulutus

Julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä

Terminologinen sanastoLuonnos

Sanasto, joka kuvaa ammatin ja työn sekä liitännäisten käsitteiden välisiä suhteita ensisijaisesti kansallisen ammattinimikekoodiston määrittelytarpeiden pohjalta.

Tietoalueet: Työ ja työttömyys

Digi- ja väestötietovirasto

Terminologinen sanastoLuonnos

AuroraAI-sanasto

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Verohallinto

Terminologinen sanastoLuonnos

Rules as Code -kokeilusanasto

Tietoalueet: Verotus ja julkinen talous

Verohallinto

Terminologinen sanastoLuonnos

Testisanasto Verohallinnon Rules as Code -projektia varten.

Tietoalueet: Verotus ja julkinen talous

Verohallinto

Terminologinen sanastoLuonnos

Testisanasto henkilön ja organisaation "identiteetti" -käsitteen ympärillä.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Verohallinto

Terminologinen sanastoLuonnos

Sanastossa määritellään EU-direktiivin 2021/514 ja tämän implementoimiseksi annetun kansallisen lain 1267/2022 sisältämiä käsitteitä, ensisijaisesti siten kuin ne on kansallisessa lainsäädännössä jo määritelty.

Tietoalueet: Verotus ja julkinen talous

Digi- ja väestötietovirasto

Terminologinen sanastoLuonnos

Digi- ja väestötietoviraston Digituki-palvelu on laatinut yhteistyössä verkostotoimijoiden kanssa digituen kehittämisen ja verkostotyön sanastoa. Tämän sanaston tarkoituksena on helpottaa yhteistä kehittämis- ja verkostotyötä.

Digi- ja väestötietoviraston Digituki-palvelu kehittää digitukea kansallisesti. Digituki-palvelu kouluttaa ja tukee digitukijoita, tutkii digiosaamisen ilmiöitä ja kehittää digituen toimintamalleja yhdessä digituen toimijoiden kanssa.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Suomen Kuntaliitto Ry

Terminologinen sanastoVoimassa oleva

Sanasto laadittiin keväällä 2019 esteellisyyttä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin vastaavan esteellisyysrobotin kehityksen tueksi, mutta sitä voidaan hyödyntää myös yleisemmin viestinnän tukena ja käsitetiedon lähteenä.

Tietoalueet: Oikeusturva

Ympäristöministeriö

Terminologinen sanastoLuonnos

Sanasto keskittyy esteettömyyteen rakennetun ympäristön lainsäädännön näkökulmasta ja se on laadittu osana ympäristöministeriön rakennetun ympäristön sanastoprojekteja. Sanasto täydentää Rakennetun ympäristön pääsanastoa. Terminologi: Sanastokeskus

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Verohallinto

Terminologinen sanastoLuonnos

something (en)

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Ympäristöministeriö

Muu sanastoLuonnos

Fyysinen rakennuskohde voi olla rakennus, rakennelma tai niiden osa ja erityistä toimintaa varten rakennettu alue.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Maanmittauslaitos

Terminologinen sanastoVoimassa oleva

Geoinformatiikan sanaston neljännessä laitoksessa esitetään termitietueina ja käsitekaavioina noin 300:n paikkatietoon ja geoinformatiikkaan kuuluvan käsitteen tiedot. Geoinformatiikan sanaston neljäs laitos on tarkoitettu työvälineeksi erityisesti kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen ja hyödyntämiseen, paikkatietostrategian toteuttamiseen sekä paikkatietoalan kouluttamiseen osallistuville organisaatioille ja henkilöille. Sanastosta toivotaan olevan hyötyä myös yleisemmin geoinformatiikan ammattikielen käyttäjille ja käsitteiden määritelmiä tarvitseville.

Tietoalueet: Paikkatieto

Verohallinto

Terminologinen sanastoLuonnos

Kuvausta ei ole annettu.

Tietoalueet: Yksityinen talous ja rahoitus, Verotus ja julkinen talous

Valtiovarainministeriö

Terminologinen sanastoLuonnos

Sanastoa voi hyödyntää hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien taloushallinnossa ja sähköisen talousraportoinnin (XBRL) tietokenttien tulkinnassa.

Tietoalueet: Verotus ja julkinen talous

Julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä

Terminologinen sanastoLuonnos

Kuvausta ei ole annettu.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Kuntien tietojohtaminen

Terminologinen sanastoLuonnos

Sanasto kuvaa DigiPAVe-hankkeessa kehitetyn ihmislähtöisen palveluverkkosuunnittelun tarvitsemat käsitteet sekä käsitesuhteet.

Tietoalueet: Perheiden palvelut, Koulutus, Sosiaalipalvelut

Arkkitehtuurisanasto

Terminologinen sanastoLuonnos

Kokonaisarkkitehtuurisanasto tarjoaa tukea julkisen hallinnon arkkitehtuurityölle mm. mallinnukseen ja vaatimusmäärittelyyn.

Sanasto perustuu Togaf (v9 ja v10) viitekehykseen, ArchiMate (v3.2) kuvauskieleen ja soveltuvin osin JHS 179 suositukseen (ei enää ylläpidossa). Käsitteiden määritelmiä on rikastettu kokemustiedolla julkisen hallinnon arkkitehtuurityöstä, ja niitä on muokattu vastaamaan tämän päivän käytäntöjä.

Käsitteet on valinnut ja määritellyt Digi- ja väestötietoviraston arkkitehtuuriverkoston sanastotyöryhmä.

Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää ja kehittää sanastoa.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Digi- ja väestötietovirasto

Terminologinen sanastoVoimassa oleva

Yhteentoimivuuden ydinsanastolla pyritään edistämään tietojen semanttista yhteentoimivuutta Suomen julkisessa hallinnossa. // Sanasto on laadittu osana valtiovarainministeriön rahoittamaa Rajat ylittävän tietojenvaihdon digitalisointi -kehityshanketta (VN/20945/2020, 5.10.2020). Hankkeessa on paikallistettu eurooppalaisia ydintietomäärityksiä neljästä eri sanastokokonaisuudesta: Core Person Vocabulary, Core Public Organisation Vocabulary, Core Business Vocabulary sekä Core Criterion and Core Evidence Vocabulary. Näistä sanastoista valituille käsitteille on annettu suomenkieliset termit ja suomenkieliset määritelmät ja huomautukset. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Suurin osa englanninkielisistä termeistä on peräisin em. EU Core Vocabulary -sanastoista.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä

Terminologinen sanastoVoimassa oleva

The Finnish Public Sector Terminological Glossary is a controlled vocabulary consisting of terms representing concepts that are defined in accordance with the Finnish Public Sector Recommendation JHS175. The concepts form a shared and harmonized core vocabulary for all public sector organizations. (en)

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Ympäristöministeriö

Muu sanastoLuonnos

Yleis- ja asemakaava tietomallit -projektin yhteydessä luotu, Rakennetun ympäristön pääsanastoa täydentävä sanasto Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) suunnittelun tarpeisiin.

Lopulliset sanaston käsitteet tullaan todennäköisesti viemään osaksi Rakennetun ympäristön sanastoa. Sanastossa voi olla muiden sanastojen kanssa päällekkäistä termistöä, mahdollinen monikäsitteitteisyys ja ristiriitaisuus ratkotaan ennen viemistä Rakennetun ympäristön sanastoon.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Kansalliskirjasto

Terminologinen sanastoLuonnos

Sanastossa kuvataan KAM-sektorin nimitietopalvelun tietomallissa käytettyjä käsitteitä ja termejä

Tietoalueet: Kulttuuri

Ympäristöministeriö

Muu sanastoLuonnos

Kaupunkiseutusuunnitelman sanasto

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Kela

Terminologinen sanastoVoimassa oleva

Tämä on Kelan ja Sanastokeskuksen laatima Kelan terminologisen sanaston kuudennen julkaisun päivitetty ja laajennettu versio 6.1.
Kelan terminologinen sanasto on Kelan julkiseen käyttöön tarkoittama sanasto. Sanaston tavoitteena on yhtenäistää, vakiinnuttaa ja selkeyttää Kelan hoitaman sosiaaliturvan käsitteistöä ja edistää Kelan ja sen yhteistyökumppanien välistä tiedonvaihtoa järjestelmällisen sanastotyön avulla.
Ruotsinkieliset käsitekokoelmat (begreppsurval) ovat sanastossa 6. laitoksen mukaisessa muodossa. Ne päivitetään vastaamaan suomenkielisiä sanaston 7. laitoksen julkaisun yhteydessä.

Tietoalueet: Eläkkeet, Perheiden palvelut, Sosiaalipalvelut

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM

Terminologinen sanastoLuonnos

Sanasto määrittelee voimassa olevaan kotoutumislakiin (Laki kotoutumisen edistämisestä) ja kotoutumisen palveluihin liittyvät keskeiset käsitteet ja antaa valtakunnalliset termisuositukset siitä, miten esimerkiksi viranomaiskielessä ja mediassa on suositeltavaa käyttää kotoutumiseen ja maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä. Työssä on vastattu tarpeeseen yhdenmukaistaa voimassa olevan kotoutumislain ja sen osoittamien palveluiden käsitteiden käyttöä. Sanasto sisältää myös yhdenvertaisuuden ja osallisuuden käsitteitä. Politiikassa ja lainsäädännössä käytettävät termit vaikuttavat viranomaiskieleen mutta myös esimerkiksi asiakastyöhön sekä yleiseen keskusteluun ja asenneilmapiiriin. Siksi termejä on ollut olennaista arvioida siitä näkökulmasta, edistävätkö ne yhdenvertaisuutta vai vähentävätkö sitä. Kotoutumisen sanastoon lisätään mahdollisia uusia käsitteitä kotoutumislain ja kotoutumista edistävien palveluiden uudistamisen yhteydessä. Sanasto on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön käsitetyöryhmässä ja työn on toteuttanut Sanastokeskus.

Tietoalueet: Maahan- ja maastamuutto

Ympäristöministeriö

Muu sanastoLuonnos

Sanasto on tehty Maankäyttöpäätökset-hankkeen Kuntapilotti-projektissa, jossa on kehitetty digikaavoitusta ja kaavan kansallisen tietomallia. Hanke liittyy maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen. Hankesivut: http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/kuntapilotti. Sanasto on luonnos. Tietomallipohjaista kaavoitusta ja samalla kaavan tietomallin käsitteistöä jatkokehitetään käynnissä olevassa Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa. Lisätietoja: Satu Taskinen, etunimi.sukunimi@ym.fi.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Valtiovarainministeriö

Terminologinen sanastoVoimassa oleva

Sanastoa voi hyödyntää kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten liikelaitosten taloushallinnossa ja sähköisen talousraportoinnin (XBRL) tietokenttien tulkinnassa.

Tietoalueet: Verotus ja julkinen talous

Verohallinto

Terminologinen sanastoLuonnos

Kuvausta ei ole annettu.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Verohallinto

Terminologinen sanastoLuonnos

Mm. NSG ja RTE -ohjelmissa luotavissa standardoiduissa digitaalisissa liiketoiminta-asiakirjoissa käytettäviä käsitteitä, lähteenä olemassaolevien liiketoimintadokumenttien kuvaukset (esim. Finvoice)

Tietoalueet: Yksityinen talous ja rahoitus

2 sisällöntuottajaa

Terminologinen sanastoLuonnos

Lokihallinnan sanasto kuvaa keskeiset käsitteet logien hallinnasta.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut, Oikeusturva

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM

Terminologinen sanastoLuonnos

Luvat ja valvonta-hankkeen sanasto.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Ympäristöministeriö

Terminologinen sanastoLuonnos

Sanasto sisältää voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain käsitteitä määritelmineen. Sanastotyö tehtiin syksyllä 2019. Terminologi: Lingsoft

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

Muu sanastoLuonnos

Maankäyttörajoitus tietomalli -projektin yhteydessä luotu, Rakennetun ympäristön pääsanastoa täydentävä sanasto Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) suunnittelun tarpeisiin. Lopulliset sanaston käsitteet tullaan todennäköisesti viemään osaksi Rakennetun ympäristön sanastoa. Sanastossa voi olla muiden sanastojen kanssa päällekkäistä termistöä, mahdollinen monikäsitteitteisyys ja ristiriitaisuus ratkotaan ennen viemistä Rakennetun ympäristön sanastoon.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Verohallinto

Terminologinen sanastoLuonnos

Kokeilusanasto, lähteenä EU-direktiivi 2015/2366 maksupalveluista sisämarkkinoilla sekä EU-direktiivi 2020/284 direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen maksupalveluntarjoajia koskevien vaatimusten käyttöön ottamiseksi

Tietoalueet: Yksityinen talous ja rahoitus, Verotus ja julkinen talous

Suomen Metsäkeskus

Terminologinen sanastoLuonnos

Suomalais-venäläisen metsäsanakirjan termitietokanta.

[ Lataus: 18.8.2020, MAS_Kaikki_FIRU_v2.xml ]

Tietoalueet: Luonnonvarat, eläimet ja kasvit

Suomen Metsäkeskus

Terminologinen sanastoLuonnos

Täsmennetty kuvaus ...

Tietoalueet: Luonnonvarat, eläimet ja kasvit

Suomen Metsäkeskus

Terminologinen sanastoLuonnos

Kuvausta ei ole annettu.

Tietoalueet: Luonnonvarat, eläimet ja kasvit

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Terminologinen sanastoLuonnos

OKSA (Opetus- ja koulutussanasto) palvelee termitiedon tarvitsijoita niin opetustoimen organisaatioissa kuin muillakin hallinnonaloilla. OKSA on tarkoitettu opetustoimen asiantuntijoille, lainvalmistelijoille, tietojärjestelmäasiantuntijoille, tiedottajille, toimittajille, kääntäjille ja kaikille niille, jotka tarvitsevat tietoa opetustoimen suositelluista termeistä ja siitä, mitä termeillä tarkoitetaan.

Tietoalueet: Koulutus

Maanmittauslaitos

Terminologinen sanastoVoimassa oleva

Sanasto sisältää 21 osoitetietojärjestelmän kannalta keskeistä käsitettä, ja se keskittyy osoitteen syntyyn, rakenteeseen ja sijaintiin liittyviin käsitteisiin. Sanaston ulkopuolelle jätettiin osoitetietojen käyttöön liittyvät käsitteet. Osoite-termiä käytetään monissa eri yhteyksissä ja merkityksissä, eikä sen käyttöä ole tässä sanastossa pyritty tarkemmin ohjaamaan.

Sanasto on tarkoitettu käytettäväksi valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän kehittämisessä sekä selkiyttämään osoitteisiin liittyvää viestintää. Sanasto edistää myös julkisen hallinnon semanttista yhteentoimivuutta.

Sanasto on laadittu osana valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän kehittämistä.

Tietoalueet: Paikkatieto

Verohallinto

Terminologinen sanastoLuonnos

Kuvausta ei ole annettu.

Tietoalueet: Verotus ja julkinen talous, Työnantajan palvelut, Työ ja työttömyys

2 sisällöntuottajaa

Terminologinen sanastoLuonnos

Kuvausta ei ole annettu.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Patentti- ja rekisterihallitus

Terminologinen sanastoVoimassa oleva

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on rekisterien ylläpitäjänä ja teollisoikeudellisten yksinoikeuksien myöntäjänä tärkeä tekijä paitsi tietojärjestelmiensä monipuolisuuden myös rekisterien sisältämän laajan tietomäärän vuoksi. Tämä sanasto on laadittu osana valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurihanketta ja se toteuttaa osaltaan tietohallintolain vaadetta tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Valtiovarainministeriö

Terminologinen sanastoLuonnos

Kuvausta ei ole annettu.

Tietoalueet: Turvallisuus

Verohallinto

Terminologinen sanastoLuonnos

Kuvausta ei ole annettu.

Tietoalueet: Yksityinen talous ja rahoitus

Verohallinto

Terminologinen sanastoLuonnos

Tämä sanasto sisältää määritelmiä positiiviseen luottotietorekisteriin liittyville käsitteille.

Tietoalueet: Yksityinen talous ja rahoitus

Ympäristöministeriö

Terminologinen sanastoLuonnos

Rakennetun ympäristön pääsanastoon kootaan keskeiset, yhteisesti käytettävät rakennetun ympäristön tietoalueen termit.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

Muu sanastoLuonnos

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käsitemalli on RYTJ-määrittelyhankkeen sekä rakennetun ympäristön ontologiatyön aikana tuotettu sanastomuotoinen tietomalli (SKOS), jota hyödynnetään sekä RYTJ:n loogisen tietomallin annotoinnissa että RY-käsitteiden harmonisoinnissa.

RYTJ-sanaston sisältö on päivittyy synkronisesti RY-ontologian ja RYTJ:n loogisen tietomallin rinnalla. Määritelmissä on noudatettu lainmukaisten ja KRL:ssä ehdotettujen käsitteiden reunaehtoja, mutta samalla pyritty harmonisoimaan ja yksinkertaistamaan käsitteistöä.

Hierarkiat (SKOS broader/narrower) ja kompositiot (SKOS broader/narrowerPartitive) on määritelty vain yläkäsitteen/koosteen suuntaan, assosiaatio (SKOS related) vain toisen käsitteen suuntaan.

Myös aihepiirin koodistoissa käytettävät termit on määritelty käsitteinä tässä sanastossa, sillä muutoin ne jäävät semanttisesti irrallisiksi käsitteistöstä jonka osana niitä käytetään.

Aihepiirin käsitteiden yhteisenä määrittävänä etuliitteenä on nyt pidetty termiä "maankäyttö", mutta tähän tulee suhtautua työnaikaisena nimenä. Tiukasti tulkittuna "maankäyttö" ei kata merialueita, ja ehdotettu vaihtoehto "alueidenkäyttö" ei kata käsitteellisesti esim. yksittäisiä infralaitteita ja rakennusten sisäisiä muutostöitä. Etuliitettä "rakennetun ympäristön" pohdittiin myös RYTJ:n nimen mukaisena johteena mutta se on termeissä käytettynä tarpeettoman kömpelö.

Määrittelyssä on hyödynnetty primääristi seuraavia lähtöaineistoja: KRL-luonnos, RYTJ-määrittelytyön TP3 käyttötapauksista kerätty aineisto (käyttötapausten sisältämät tietueiden käsitteet), TUMA-luokittelu, RY-komponenttikirjasto, tonttijakosuunnitelman tietomalli, kaavatietomalli, rakentamislupapäätöksen tietomalli, JHS 210 -tietomalli, HAME-tietomalli, TUMA-kaavan käsitemalli, VTJ rakennustietomalli, rakennetun kulttuuriympäristön tietomalli, RYTJ-määrittelytyön TP1 prosessikuvaukset, RL2018, rakennus esineoikeuden järjestelmässä (Niemi), Kuvitettu rakennussanakirja (Jokiniemi, Davies), ISO/DIS 704, sanastokeskuksen ja substanssiasiantuntijoiden kanssa käydyt keskustelut.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

Muu sanastoLuonnos

Rakentamisen elinkaariarvioinnin standardeihin EN 15978 ja EN 15804 ja EU:n Level(s)-menetelmään sekä näitä koskevaan pohjoismaiseen harmonisointityöhön pohjautuva sanasto.
Käytössä ensisijaisesti rakennuslain mukaisen rakennuksen ilmastoselvityksen sekä materiaaliselosteen laadintaan sekä muuhun rakennetun ympäristön elinkaariarviointiin.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

Terminologinen sanastoLuonnos

Sanasto sisältää rakennusperinnön suojelun käsitteitä, joita on määritelty käynnissä olevassa eRaksu-projektissa (Sähköisen rakennussuojeluprosessin ja suojeltujen kohteiden sekä RKY-kohteiden seurannan määrittely). Terminologi: TSK Sanastokeskus. Sanasto on käsitelty rakennetun ympäristön Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmässä.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö