Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Kaupunkiseutusuunnitelma

Muu sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

tieto kaupunkiseutusuunnitelman tai kaupunkiseutusuunnitelman suunnitelmakohteen elinkaaren tilasta kaupunkiseutusuunnitelman laadinnan aikaan

KäsiteLuonnos

tietoaineisto, joka sisältää kaupunkiseudun ennustettua tulevaisuuden tilaa koskevia tietoja

KäsiteLuonnos

kuvaus kaupunkiseudun nykytilasta, siihen johtaneesta kehityksestä sekä muutosajureista

KäsiteLuonnos

muutoksen tarpeellisuutta perusteleva ilmiö, päätös tai kehityskulku

KäsiteLuonnos

kaupunkiseudun kuntien yhteistyössä laatima ja hyväksymä suunnitelma, jossa huomioidaan kuntarajat ylittävät seudulliset kehittämistarpeet

KäsiteLuonnos

Hallintopäätös, jolla kaupunkiseutusuunnitelma hyväksytään. Hyväksymispäätös voidaan tehdä kuntien yhteisessä toimielimessä tai erikseen kaupunkiseudun kunnissa, tai jollain muulla kaupunkiseudun kuntien sopimalla tavalla.

KäsiteLuonnos

kaupunkiseudun suunnittelussa käsiteltävä aihepiiri, jonka perusteella kaupunkiseutusuunnitelmien aineistoja voidaan tarkastella teemoittain

KäsiteLuonnos

kehittämistä tai suunnittelua ohjaava näkemys tai linjaus suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi

KäsiteLuonnos

sarja aikamääreitä, joihin mennessä suunnitelman kehittämisperiaate on voimassa tai sitä noudatetaan

KäsiteLuonnos

kaupunkiseudun suunnittelussa tunnistettu tarve kehittää esimerkiksi kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta, liikennejärjestelmää tai viherrakennetta

KäsiteLuonnos

yhteen tai useampaan suunnitelman kohteeseen liittyvä tehtävä suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

KäsiteLuonnos

suunnitelman käsittelyprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka johdosta suunnitelman elinkaaren tila voi muuttua

KäsiteLuonnos

hyvin määritely instrumentti tai menetelmä mitata tai arvioida jonkin suureen arvo

KäsiteLuonnos

aktiviteetti jonkin suureen arvon mittaamiseksi.

KäsiteLuonnos

tietoaineisto, joka perustuu kaupunkiseutua tai sen osaa koskevaan tutkimukseen tai selvitystyöhön

KäsiteLuonnos

yhteismitalllinen tietoaineisto, joka sisältää kaupunkiseutua tai sen osaa koskevia tietoja.

KäsiteLuonnos

kaupunkiseutusuunnitelman seurantaan kuuluva tapahtuma, jossa seurantaa toteutetaan ja sen tuloksia raportoidaan.

KäsiteLuonnos

tietoaineisto, joka sisältää kaupunkiseutusuunnitelman seurannassa tuotettuja, sen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia koskevia tietoja.

KäsiteLuonnos

strateginen päätös, joka ohjaa kaupunkiseutusuunnitelman laadintaa yleisellä tasolla

KäsiteLuonnos

kaupunkiseutusuunnitelmaan sisältyvä sijainnillinen aluerajaus tai kohde, jonka alueen maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen tai muuhun teemaan liittyviä tavoitteita, kehittämisperiaatteita tai toimenpiteitä halutaan osoittaa

KäsiteLuonnos

tieto suunnitelmakohteeseen liittyvän toiminnon elinkaaren tilasta

KäsiteLuonnos

suunnitelman kohteeseen liittyvä inhimillinen aktiviteetti ja sitä tukeva ympäristö- tai infrastruktuuriratkaisu

KäsiteLuonnos

julkishallinnon organisaatio, jonka tulee hyväksyä tai joka on hyväksynyt suunnitelman

KäsiteLuonnos

julkishallinnon organisaatio, joka on osallistunut suunnitelman laadintaan

KäsiteLuonnos

osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa kuten suunnittelualueen maanomistajat, asukkaat ja muut ympäristön käyttäjät sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelu koskee

KäsiteLuonnos

kaupunkiseutusuunnitelmaan liittyvä selostus, jossa esitetään suunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden sekä niiden vaikutusten ja perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

KäsiteLuonnos

prosessi, jonka tarkoituksena on arvioida kaupunkiseutusuunnitelman tavoitteiden toteutumista, toimenpiteiden edistymistä ja niiden vaikutuksia.

KäsiteLuonnos

jokin, joka on mitattavissa tai jonka suuruus on määritettävissä

KäsiteLuonnos

arvo, joka on tuotettu mittaamalla tai arvioimalla tietty suure tietyllä ajanhetkellä tai aikavälillä; mittauksen tulos.

KäsiteLuonnos

kaupunkiseutusuunnitelman tavoitteellinen lopputulos (esim. tavoiteltu asukasmäärä), joka voi liittyä joko koko suunnitelmaan tai sen yksittäisiin suunnitelmakohteisiin

KäsiteLuonnos

mittaustapahtuma, jolla määritetään mitattavaan tavoitteeseen valitun suureen arvo lähtötilanteessa.

KäsiteLuonnos

mittaus ja sen tulos tai laadullisesti tehty arvio tietyn kaupunkiseutusuunnitelman tavoitteen saavuttamisesta.

KäsiteLuonnos

sarja aikamääreitä, joihin mennessä tavoite tai sen osatavoite on määrä saavuttaa

KäsiteLuonnos

kuvaus toimenpiteen edistymisestä.

KäsiteLuonnos

Kaupunkiseutusuunnitelman kohteeseen liittyvän toiminnon abstrakti tai konkreettinen infrastruktuuritaso.

KäsiteLuonnos

suunnitelmakohteessa olevan toiminnon kehittämistä tai suunnittelua ohjaava näkemys tai linjaus

KäsiteLuonnos

Suunnitelmakohteeseen liittyvän toiminnon abstraktin tai konkreettisen inhimillisen aktiviteetin laji.

KäsiteLuonnos

kaupunkiseutuun vaikuttava yhteiskunnallinen kehityssuunta tai laajemmin toimintaympäristöön vaikuttava ilmiö, joka on otettava huomioon kaupunkiseutusuunnitelmassa

KäsiteLuonnos

suunnitelma, jossa kuvataan kaupunkiseutusuunnitelman laadintaan ja hyväksymisprosessiin kuuluvat vuorovaikutusmenettelyt

KäsiteLuonnos

suunnitelman laadintaprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka tarkoituksena on tarjota osallisille ja muille kiinnostuneille mahdollisuus lausua mielipiteensä ja antaa palautetta valmisteilla olevasta suunnitelmasta tai sen osasta.