Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Maankäyttö- ja rakennuslain käsitteitä

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

kunnan tai maakunnan liiton tekemä suunnitelma alueiden käytöstä

KäsiteLuonnos

kuntia, maakuntia tai niiden osia koskeva suunnittelu, jolla ohjataan maa-alueiden ja vesialueiden käytön järjestämistä

KäsiteLuonnos

lainsäädännön määrittämä ohjausjärjestelmä, jonka puitteissa alueidenkäytön suunnittelu tapahtuu

KäsiteLuonnos

yksittäistä kaupunkiseutua laajemman alueen keskeisten toimintojen sijoittuminen ja keskinäiset suhteet

KäsiteLuonnos

kaavassa määritelty alue, jolle on osoitettu yksi tai useampi pääasiallinen käyttötarkoitus

KäsiteLuonnos

asumiseen tarkoitettu huoneisto

KäsiteLuonnos

organisoitu toiminta, jonka tarkoituksena on taata energian luotettava saanti käyttökohteessa

KäsiteLuonnos

asiaintila, jossa rakennettu ympäristö on kaikkien käyttäjien kannalta mahdollisimman toimiva

KäsiteLuonnos

rakennetussa ympäristössä maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava sade- tai sulamisvesi

KäsiteLuonnos

hulevesien kertymistä estävät sekä niiden johtamiseen ja käsittelyyn liittyvät toimenpiteet

KäsiteLuonnos

hulevesien hallintaan tarkoitettu järjestelmä

KäsiteLuonnos

huoneistossa oleva, pääosin seinien rajoittama tila

KäsiteLuonnos

rakennukseen liittyvä hallintakohde, joka käyttötarkoituksensa ja omistuksensa perusteella luetaan yhdeksi kokonaisuudeksi ja jolla on oma välitön sisäänkäynti

KäsiteLuonnos

yleistä liikennetarvetta palveleva tieliikenteen väylä

KäsiteLuonnos

rakennuksen ulkopinnan aistein havaittavat osat ja tekniset ominaisuudet

KäsiteLuonnos

julkisivua muuttava toimenpide

KäsiteLuonnos

julkisesti nähtäville asetettava ehdotus kaavaksi

KäsiteLuonnos

valmisteluaineiston osa, joka kuvaa suunnitelmia kaavan muodossa tai kaavaa muistuttavassa, mutta pelkistetyssä muodossa

KäsiteLuonnos

kaavan hyväksymistä koskeva päätös

KäsiteLuonnos

maankäyttö- ja rakennuslain 8. luvussa säädetyt kaavan laadinnan vaiheet sisältävä prosessi

KäsiteLuonnos

kunnallistekniikkaan kuuluva organisoitu toiminta, johon kuuluu kadun suunnittelu, rakentaminen, kunnossa- ja puhtaanapito sekä katualueen johtojen ja rakenteiden yhteensovittaminen

KäsiteLuonnos

kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluva alue, josta tehtyyn erityiseen perustamispäätökseen liittyy suojelumääräyksiä tai säilyttämis- ja hoitotavoitteita

KäsiteLuonnos

asemakaavan mukainen, pääasiallisesti taajaman liikennettä palveleva julkinen tie

KäsiteLuonnos

asemakaavassa pääasialliselta käyttötarkoitukseltaan kadun rakentamiseen osoitettu alue

KäsiteLuonnos

kaupunkiympäristön näkyvistä osatekijöistä koostuva kokonaisuus

KäsiteLuonnos

kunnan tai kuntien määräajaksi nimeämä kunnasta tai kunnista rajattu alue, jossa erityiset kehittämis- tai toteuttamistoimenpiteet ovat tarpeen

KäsiteLuonnos

päätös kehittämisalueeksi nimeämisestä

KäsiteLuonnos

rakennuksen kerros, joka on kokonaan tai pääasiallisesti maanpinnan alapuolella

KäsiteLuonnos

rakennuksen tila, jota rajoittavat lattiataso ja kattavan välipohjan tai yläpohjan yläpinta

KäsiteLuonnos

rakennuksen pääasiallista tarkoitusta palvelevien tilojen lattiatasojen yhteenlaskettu pinta-ala ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuna

KäsiteLuonnos

jatkuva ja ohjattu yhteiskunnallinen muutos, jolla turvataan hyvät elämisen mahdollisuudet ihmiskunnan nykyisille ja tuleville sukupolville

KäsiteLuonnos

kiinteistön muodostamista, rekisteröimistä, yhdistämistä tai jaotusta koskevan toimenpiteen lainmukainen suoritusmenettely

KäsiteLuonnos

kaikki määriteltyä aluetta koskevat rakennusoikeudet

KäsiteLuonnos

yhteiset menneisyydestä säilyneet aineelliset ja aineettomat kulttuurin ilmentymät

KäsiteLuonnos

asiaintila, jossa rakennuksen käyttö ja huolto on turvallista

KäsiteLuonnos

eri liikennemuotoja palvelevat väylät ja näiden solmukohdat

KäsiteLuonnos

luonnonympäristön osa, jossa on menneisyydestä säilyneitä arvoja

KäsiteLuonnos

ympäristön osa, jota ihminen ei ole rakentamalla muokannut

KäsiteLuonnos

maakunnan tai sen osan alueidenkäyttöä ohjaava yleisluonteinen kaava

KäsiteLuonnos

strateginen suunnitelma, jossa esitetään maakunnan tavoiteltu kehitys tulevaisuudessa

KäsiteLuonnos

lupa, joka tarvitaan maisemaa muuttavaan työhön

KäsiteLuonnos

haitallinen, epätoivottu tai tarpeeton ääni

KäsiteLuonnos

hallinnolliset ja tekniset toimet melualtistuksen estämiseksi, poistamiseksi tai vähentämiseksi

KäsiteLuonnos

osallisen tai yhteisön jäsenen esittämä kannanotto viranomaisen valmisteluaineistoon

KäsiteLuonnos

asianosaisen esittämä kannanotto viranomaisen ehdotukseen, aikomukseen tai vaatimukseen

KäsiteLuonnos

vaikutus, joka luo, muuttaa tai kumoaa oikeuden tai velvollisuuden

KäsiteLuonnos

rakennetun ympäristön osa, joka on tarkoitettu oleskeluun

KäsiteLuonnos

tiettyyn asiaan liittyvä viestintä tai toiminta

KäsiteLuonnos

kaavoituksen alkuvaiheessa laadittava suunnitelma, jossa kuvataan kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet, suunniteltu aikataulu, osallistumis- ja vuorovaikutusmuodot sekä kaavan vaikutusten arviointitavat

KäsiteLuonnos

asiaintila, jossa palon syttymisen vaaraa on rajoitettu ja palon sattuessa henkilö- ja omaisuusvahingot voidaan välttää