Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käsitemalli

Muu sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

alueiden käyttöä koskeva maankäyttöasia

KäsiteLuonnos

alueiden käyttöä ohjaava maankäytön suunnitelma

KäsiteLuonnos

alueidenkäytön tietojen kokonaisuus koneluettavassa ja semanttisesti yhteentoimivassa tietorakenteessa

KäsiteLuonnos

erityistä toimintaa varten rakennettava alue, josta aiheutuu vaikutuksia sitä ympäröivien alueiden käytölle

KäsiteLuonnos

kunnan maa- ja vesialueiden osaa koskeva yksityiskohtainen kaava

KäsiteLuonnos

huone, joka on ensisijaisesti tarkoitettu jatkuvaan asumiskäyttöön

KäsiteLuonnos

asumisen edellytykset täyttävä huoneisto

KäsiteLuonnos

rakennuksen kaikkien kerrostasojen kerrostasoalojen summa

KäsiteLuonnos

asiakirja, joka osoittaa rakennuksen arvioidun energiatehokkuuden

KäsiteLuonnos

kunnan määrittämä tai tapauskohtaisesti harkittava asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitseva alue, jolla rakentamisen edellytysten turvaamiseksi tarvitaan alueiden käytön suunnittelua tai erityistä harkintaa uuden rakentamisen sijoittamisessa.

KäsiteLuonnos

rakennuskohdetta koskeva rakennussuunnitelma joka ei sisälly pääpiirustuksiin

KäsiteLuonnos

rakennussuunnittelijaa tukeva tiettyä spesifistä erityisosaamista vaativa suunnittelijan rooli

KäsiteLuonnos

tonttijakosuunnitelmaan sisältyvä pistemäinen tai aluemainen maankäyttökohde

KäsiteLuonnos

oikeussubjekti jolle yksinoikeus on myönnetty tai siirretty

KäsiteLuonnos

rakennuksessa sijaitseva sisätila joka kuuluu huoneistoon

KäsiteEhdotus

huonetta rajaavien seinien sisäpintojen rajaama lattiapinta-ala siltä huoneen osalta jonka vapaa korkeus on vähintään 1600mm

KäsiteLuonnos

rakennukseen liittyvä hallintakohde, joka käyttötarkoituksensa ja omistuksensa perusteella luetaan yhdeksi kokonaisuudeksi, jolla on oma sisäänkäyntinsä ja jonka yhteys rakennuksen ulkopuolelle ei leikkaa mitään muuta huoneistoa

KäsiteLuonnos

huoneistoa rajaavien seinien sekä huoneiston sisältämien välttämättömien seinien sisäpintojen rajaama lattiapinta-ala

KäsiteLuonnos

toiminta, jossa tietyn maankäyttöasian sisältämästä maankäyttötiedosta tehdään viranomaisen hyväksymispäätös

KäsiteLuonnos

kaavoitusmenettelyssä tuotetusta kaavasuunnitelmasta maankäyttöpäätöksen kautta muodostuva alueidenkäyttöä ohjaava kaavasuunnitelma, jolla on laillisesti velvoittava elinkaaren tila

KäsiteLuonnos

kaavahankkeessa käsiteltävä aineisto

KäsiteLuonnos

kaavasuunnitelmalle määritelty alue jonka sisään kaikki kaavakohteet sijoittuvat ja jonka alueella suunnittelua voidaan kaavahankkeessa tehdä

KäsiteLuonnos

maankäyttöasia jossa valmistellaan kaavoitusmenettelyn mukaisesti kaavasuunnitelma josta tehdään yksi tai useampia kaavapäätöksiä

KäsiteLuonnos

kaavasuunnitelmaan sisältyvä spatiaalinen kohde johon voidaan kohdistaa kaavamääräyksiä, -suosituksia tai ominaisuustietoja

KäsiteLuonnos

kaavasuunnitelmaan liittyvä aineisto joka perustelee tai taustoittaa sen sisältöä, mutta joka ei itsessään ole oikeusvaikutteinen

KäsiteLuonnos

kaavasuunnitelmaan sisältyvä ja sen kaavakohteisiin kohdistuva velvoittava määräys

KäsiteLuonnos

kaavan hyväksymistä koskeva päätös

KäsiteLuonnos

kaavaan liittyvä selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, mahdollisten vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot

KäsiteLuonnos

kaavasuunnitelmaan sisältyvä ei-velvoittava ohje, joka ilmentää esimerkiksi toteutuksen tapaa ja tavoitetta

KäsiteLuonnos

kaavoitusta koskeva maankäytön suunnitelma

KäsiteLuonnos

kaavasuunnitelman elinkaaren tila voimassaolevalla elinkaarikoodistolla ilmaistuna

KäsiteLuonnos

kaavasuunnitelman kumulatiivinen historia sille sen olemassaoloaikana tapahtuneista muutoksista

KäsiteLuonnos

kaavaa koskevien tietojen kokonaisuus koneluettavassa ja semanttisesti yhteentoimivassa tietorakenteessa

KäsiteLuonnos

asema- tai yleiskaavassa rakennuspaikaksi osoitettu alue

KäsiteLuonnos

kunnan viranhaltija, jonka tehtävänä on hoitaa kunnan kaavoitustyöhön liittyviä tehtäviä

KäsiteLuonnos

maankäyttöprosessi, joka määrittää ne vaiheet, tiedot, roolit ja ehdot joiden mukaisesti tuotetaan lainvoiman saavia kaavoja

KäsiteLuonnos

asemakaavassa pääasialliselta käyttötarkoitukseltaan kadun rakentamiseen osoitettu alue

KäsiteLuonnos

katutilaa koskeva yleisen alueen suunnitelma, jossa esitetään katualueen käyttö, liikenne-, hulevesi-, materiaali-, varuste- sekä infralaiteratkaisut, sekä sovittaminen ja suunnitelman vaikutukset ympäristöön

KäsitePiilotettu

rakennuksessa sijaitsevien lattiapinnan korkeusasemaltaan määrätyllä vaihteluvälillä sijaitsevien tilojen muodostama yhtenäinen kokonaisuus

KäsiteLuonnos

kerroksen pinta-ala rakennuksen ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuna

KäsiteLuonnos

kerrostason ala, jonka rajoina ovat kerrostasoa
ympäröivien ulkoseinien ulkopinnat tai niiden ajateltu jatke ulkoseinän pinnassa olevien aukkojen ja koristeosien osalla

KäsiteLuonnos

kiinteistörekisteriin merkitty maan tai vesialueen omistuksen yksikkö

KäsiteLuonnos

maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun sellaisen hallintaoikeuden haltijaa, jolla on oikeus omistajan tavoin pitää kiinteistöä hallussaan ja käyttää sitä

KäsiteLuonnos

oikeussubjekti joka omistaa kiinteistön

KäsiteLuonnos

maankäyttöasia jossa toimitetaan kiinteistö kiinteistöntoimitusmenettelyn mukaisesti

KäsiteLuonnos

maankäyttöprosessi, joka määrittää ne vaiheet, tiedot, roolit ja ehdot joiden mukaisesti toimitetaan kiinteistön lohkominen, halkominen, erillisen vesijätön ja muun erillisen alueen tilaksi muodostaminen tai kiinteistöön liittäminen, tilusvaihto, alueen siirtäminen, uusjako, yhteismetsän muodostaminen, kiinteistönmääritys, rakennusmaan järjestely, yhteisalueosuuden siirtäminen ja tilaksi muodostaminen tai yhteisen alueen jako

KäsiteLuonnos

kiinteistön yksilöivä tunniste

KäsiteLuonnos

asemakaavassa pääasialliselta käyttötarkoitukseltaan eri tyyppiseen rakentamiseen osoitettu yhtenäinen maa-alue

KäsiteLuonnos

toiminta, jossa tiettyä maankäyttötietoa koskeva maankäyttöpäätös kumotaan osittain tai kokonaan

KäsiteLuonnos

toiminta, jossa tiettyä maankäyttötietoa koskeva maankäyttöpäätös kumotaan osittain tai kokonaan maankäyttötiedossa ja -prosesseissa määriteltyjen ehtojen määrittämällä tavalla ilman kumoavaa päätöstä tekeviä toimijoita