Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Kaavatietomalli

Muu sanasto ·Korvattu

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

kaavamääräyksen arvo, joka kuvaa ajanhetkeä tai aikaväliä

KäsiteLuonnos

kaavamääräyksen arvo, joka kuvaa maantieteellistä sijaintia tai aluetta

KäsiteLuonnos

pysyvä ja kansallisesti yksilöivä tunnus, joka kytkeytyy kohteen identiteettiin. Tunnus säilyy sellaisissa muutoksissa, joiden jälkeen kohteen identiteetin katsotaan olevan oleellisesti sama kuin ennen muutosta.

KäsiteLuonnos

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoitusprosessin lopputuloksena syntyvä lainvoimainen maankäyttöä tai rakentamista ohjaava suunnitelma

KäsiteLuonnos

kaavaan sisältyvä aluerajaus tai kohde, jonka alueella maankäyttöä tai rakentamista halutaan ohjata.

KäsiteLuonnos

alueiden käytön ohjaustarpeeseen, kaavaan sisältövaatimuksiin, prosessiin ja vastuulliseen hallintoviranomaiseen perustuva luokittelu

KäsiteLuonnos

kaavamääräyksen tietosisältöä tarkentava nimetty ominaisuus ja sen mahdollinen arvo.

KäsiteLuonnos

kaavaan sisältyvä velvoittava määräys, jolla ohjataan alueiden suunnittelua ja rakentamista.

KäsiteLuonnos

tieto kaavan hyväksymisen johdosta kokonaisuudessaan kumoutuvasta kaavasta tai kaavan kumottavasta osa-alueesta, yksittäisistä kaavamääräyksistä tai kaavasuosituksista.

KäsiteLuonnos

kaavan käsittelyprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka johdosta elinkaaren tila voi muuttua

KäsiteLuonnos

kaavaprosessiin tai kaavan tulkintaan liittyvä asiakirja, joka ei sisällä kaavan oikeusvaikutteista suunnitelma- tai säännöstietoa

KäsiteLuonnos

kaavan laadinnassa hyödynnetty tietoaineisto, joka sisältää sellaista kaavan tulkinnan yhteydessä hyödyllistä tietoa, jota ei luoda ja josta ei päätetä osana kaavoitusprosessia.

KäsiteLuonnos

kaavanprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka tarkoituksena on tarjota kaavan osallisille tai muille kiinnostuneille mahdollisuus lausua mielipiteensä ja antaa palautetta valmisteilla olevasta kaavasta tai sen osasta.

KäsiteLuonnos

kaavaan sisältyvä ei-velvoittava ohje, joka ilmentää esimerkiksi toteutuksen tapaa ja tavoitetta.

KäsiteLuonnos

tietojärjestelmä, jonka tehtävänä on vastaanottaa, säilyttää ja jaella tietomallimuotoista kaavatietoa laatu- ja elinkaarisääntöjen mukaisesti.

KäsiteLuonnos

Kaavoituksen piiriin kuuluva temaattinen aihealue

KäsiteLuonnos

kaavamääräyksen arvo, joka koostuu koodilistan tunnuksesta ja yhdestä kyseisen listan arvosta

KäsiteLuonnos

pystysuuntainen korkeusarvo.

KäsiteLuonnos

pystysuuntainen kahden korkeuden rajaama arvoväli

KäsiteLuonnos

Kaavatietomallin objektien pysyvien tunnusten yhteinen osa

KäsiteLuonnos

kaavamääräyksen arvo, joka koostuu numeerisesta lukemasta ja sen mittayksiköstä

KäsiteLuonnos

kaavamääräyksen arvo, joka sisältää ala- ja/tai ylärajan sekä mittayksikön numeeriselle arvolle

KäsiteLuonnos

kohteen versiokohtainen pysyvä tunnus, joka on yksilöivä tietojärjestelmän sisällä. Tunnus muuttuu jokaisen kohteen sisältöön kohdistuvan muutoksen myötä.

KäsiteLuonnos

kaavamääräyksen arvo, joka on tekstimuotoinen

KäsiteLuonnos

kaavamääräyksen arvo, joka kuvaa määräyksen sisältöön liittyvän tunnuksen rekisterissä tai muussa tietojärjestelmässä.

KäsiteLuonnos

globaalisti yksilöivä, pysyvä tunnus kaavatietomallin objektille

KäsiteLuonnos

Kaavamääräys, joka ei kohdistu tietyn kaavamääräyskohteen alueelle, vaan koskee koko kaavan aluetta

KäsiteLuonnos

kaavasuositus, joka ei kohdistu tietyn kaavamääräyskohteen alueelle, vaan koskee koko kaavan aluetta