Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Rakennetun ympäristön pääsanasto

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

rakennustöidenAvaa uuden ikkunan sivulle rakennustöiden ja rakentamispalveluiden sopimusten kokonaisuus, jossa urakoitsijaAvaa uuden ikkunan sivulle urakoitsija jakaa sovitun työsuorituksen osiin ja tilaa nämä omina alihankintoinaan vastaten aliurakoitsijoidensaAvaa uuden ikkunan sivulle aliurakoitsijoidensa työsuorituksesta

KäsiteVoimassa oleva

urakoitsijaan sopimussuhteessa oleva, tämän tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsijaAvaa uuden ikkunan sivulle urakoitsija

KäsiteVoimassa oleva

viranomaisen myöntämä oikeus toimenpiteen aloittamiseen ennen lupapäätöksenAvaa uuden ikkunan sivulle lupapäätöksen lainvoimaisuutta

KäsiteVoimassa oleva

kokous, jossa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan päävastuullista toteuttajaaAvaa uuden ikkunan sivulle päävastuullista toteuttajaa koskevat velvoitteet, suunnittelun ja rakennustyönAvaa uuden ikkunan sivulle rakennustyön keskeiset osapuolet ja heidän tarkastustehtävänsä, viranomaiskatselmuksetAvaa uuden ikkunan sivulle viranomaiskatselmukset ja -tarkastuksetAvaa uuden ikkunan sivulle -tarkastukset sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisenAvaa uuden ikkunan sivulle rakentamisen laadusta huolehtimiseksi

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

poikkeaminenAvaa uuden ikkunan sivulle poikkeaminen alueidenkäyttölaissa ( 132/1999Avaa uuden ikkunan sivulle 132/1999 ), rakentamislaissa ( 751/2023Avaa uuden ikkunan sivulle 751/2023 ) tai niiden nojalla annettujen rakentamistaAvaa uuden ikkunan sivulle rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säädöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista laajemmalla kuin yhden rakennuspaikanAvaa uuden ikkunan sivulle rakennuspaikan käsittävällä alueella

KäsiteVoimassa oleva

maa- ja vesialueen käyttö, jota ohjataan lainsäädännöllä ja hallintopäätöksillä

KäsiteVoimassa oleva

alueidenkäytön suunnitelmaanAvaa uuden ikkunan sivulle alueidenkäytön suunnitelmaan sisältyvä kohde, jolla on maantieteellinen sijainti ja geometria

KäsiteVoimassa oleva

suoraan laista johtuva tai viranomaisen kaavassaAvaa uuden ikkunan sivulle kaavassa, rakennusjärjestyksessäAvaa uuden ikkunan sivulle rakennusjärjestyksessä tai erillisellä päätöksellä antama rajoitus, joka koskee alueidenkäytönAvaa uuden ikkunan sivulle alueidenkäytön järjestämistä tietyllä alueella

KäsiteVoimassa oleva

suunnittelu, jossa jäsennetään nykyistä ja tulevaa alueidenkäyttöäAvaa uuden ikkunan sivulle alueidenkäyttöä sekä käytön vaikutuksia

KäsiteVoimassa oleva

koko maan, maakunnan tai niiden osan rakenne, joka sisältää erikokoisten yhdyskuntien ja niiden ulkopuolisten toimintojen sekä niitä yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen sijoittumisen ja niiden keskinäisen suhteen

KäsiteVoimassa oleva

laajasta alueesta ja pääsääntöisesti useammasta rakennuskohteestaAvaa uuden ikkunan sivulle rakennuskohteesta koostuva, yhtenäiseen suunnitelmaan perustuva kokonaisuus

KäsiteVoimassa oleva

kaavassaAvaa uuden ikkunan sivulle kaavassa pääasiallisesti tiettyyn käyttöön osoitettu alue

KäsiteVoimassa oleva

umpinainen, lämmitetty liikenne- ja kuljetusalan rakennusAvaa uuden ikkunan sivulle liikenne- ja kuljetusalan rakennus, joka on tarkoitettu ammattiliikenteen kulkuneuvojen ja raskaiden työkoneiden huoltamiseen ja korjaamiseen

KäsiteVoimassa oleva

umpinainen liikenne- ja kuljetusalan rakennusAvaa uuden ikkunan sivulle liikenne- ja kuljetusalan rakennus, joka on tarkoitettu ammattiliikenteen kulkuneuvojen ja raskaiden työkoneiden suojaamiseen

KäsiteVoimassa oleva

kulttuurirakennusAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuurirakennus, jossa säilytetään pääsääntöisesti erilaisia tallenteita

KäsiteVoimassa oleva

kunnan hyväksymä kaavaAvaa uuden ikkunan sivulle kaava, joka ohjaa yksityiskohtaisesti kunnan osa-alueen alueidenkäyttöäAvaa uuden ikkunan sivulle alueidenkäyttöä ja rakentamista

KäsiteVoimassa oleva

kartta, joka on riittävän tarkka ja tietosisällöltään kattava asemakaavanAvaa uuden ikkunan sivulle asemakaavan laatimista varten

KäsiteVoimassa oleva

liikenne- ja kuljetusalan rakennusAvaa uuden ikkunan sivulle liikenne- ja kuljetusalan rakennus, joka on juna-, linja-auto-, metro-, laiva- ja lentoliikenteen käytössä

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

asian edellyttämien toimenpiteiden suorittaminen ja asian ratkaiseminen

KäsiteVoimassa oleva

toimija, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee

KäsiteVoimassa oleva

asuinalueiden jakautuminen siten, että tietyille alueille keskittyy asukkaita, joilla on samoja ominaisuuksia

KäsiteVoimassa oleva

huoneAvaa uuden ikkunan sivulle huone, joka on tarkoitettu ensisijaisesti jatkuvaan ja ympärivuotiseen asumiskäyttöön

KäsiteVoimassa oleva

huoneistoAvaa uuden ikkunan sivulle huoneisto, joka on tarkoitettu ensisijaisesti jatkuvaan tai ympärivuotiseen asumiskäyttöön

KäsiteVoimassa oleva

jatkuvaan asumiskäyttöön tarkoitettu rakennusAvaa uuden ikkunan sivulle rakennus, jossa asuinalaa on vähintään puolet kerrosalasta

KäsiteVoimassa oleva

yhden tai useamman asuinrakennuksenAvaa uuden ikkunan sivulle asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle tarkoitettu kirjanpidollinen varaus, jonka tekemällä yhteisön ei tarvitse maksaa varaukseen käytetyistä varoista tuloveroa

KäsiteVoimassa oleva

asunnonAvaa uuden ikkunan sivulle asunnon ja sen lähialueen muodostama fyysinen ja sosiaalinen ympäristö

KäsiteVoimassa oleva

vuokra- ja asumisoikeustaloissa asuvien oikeus saada tietoa talon asioista ja mahdollisuus vaikuttaa niihin

KäsiteVoimassa oleva

organisaatio, jonka tarkoituksena on antaa asukkaille mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon asumisoikeus- tai vuokratalojen taloutta ja hallintoa sekä kunnossapitoa ja korjausta koskevissa asioissa

KäsiteVoimassa oleva

kokous, jossa tietyn talon asumisoikeuden haltijat tai vuokralaiset päättävät asukashallinnonAvaa uuden ikkunan sivulle asukashallinnon tai yhteishallinnon (2) tehtäviin kuuluvista asioista

KäsiteVoimassa oleva

asukashallinnonAvaa uuden ikkunan sivulle asukashallinnon toimielin, joka käsittelee tiettyä taloa koskevia asioita ja huolehtii asukaskokouksenAvaa uuden ikkunan sivulle asukaskokouksen päätösten toimeenpanosta

KäsiteVoimassa oleva

ilmiö, jossa henkilöllä on vakituisesti ja samanaikaisesti käytössään useampi kuin yksi asuinpaikka, joita hän käyttää asumiseenAvaa uuden ikkunan sivulle asumiseen tarpeen mukaan vaihdellen

KäsiteVoimassa oleva

ympäristöministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on huolehtia asumiseen liittyvistä valtion tuista, ohjata ja valvoa arava- ja korkotukilainoitetun asuntokannanAvaa uuden ikkunan sivulle asuntokannan käyttöä sekä hoitaa asumista koskevia asiantuntija- ja kehittämistehtäviä ja tietopalveluja

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

asumisen tuki, jolla valtio tukee asuntotuotantoaAvaa uuden ikkunan sivulle asuntotuotantoa ja asuinalueiden infrastruktuurin rakentamista

KäsiteVoimassa oleva

palvelu, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä asunnottomuuttaAvaa uuden ikkunan sivulle asunnottomuutta ja muita asumisen ongelmia ja tarjota tukea asumiseen liittyvissä asioissa