Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Rakennetun ympäristön pääsanasto (master)

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

umpinainen, lämmitetty liikenne- ja kuljetusalan rakennusAvaa uuden ikkunan sivulle liikenne- ja kuljetusalan rakennus, joka on tarkoitettu ammattiliikenteen kulkuneuvojen ja raskaiden työkoneiden huoltamiseen ja korjaamiseen

KäsiteLuonnos

umpinainen liikenne- ja kuljetusalan rakennusAvaa uuden ikkunan sivulle liikenne- ja kuljetusalan rakennus, joka on tarkoitettu ammattiliikenteen kulkuneuvojen ja raskaiden työkoneiden suojaamiseen

KäsiteLuonnos

kulttuurirakennusAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuurirakennus, jossa säilytetään pääsääntöisesti erilaisia tallenteita

KäsiteLuonnos

kunnan osan maa- ja vesialueita koskeva yksityiskohtainen kaavaAvaa uuden ikkunan sivulle kaava

KäsiteLuonnos

liikenne- ja kuljetusalan rakennusAvaa uuden ikkunan sivulle liikenne- ja kuljetusalan rakennus, joka on juna-, linja-auto-, metro-, laiva- ja lentoliikenteen käytössä

KäsiteLuonnos

menettely, jossa rakennushankkeeseen ryhtyväAvaa uuden ikkunan sivulle rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen palveluksessaan oleva asiantuntija tarkastaa rakennustyön suunnitelmanmukaisuuden

KäsiteLuonnos

asuinalueiden jakautuminen siten, että tietyille alueille keskittyy asukkaita, joilla on samoja ominaisuuksia

KäsiteLuonnos

huoneAvaa uuden ikkunan sivulle huone, joka on tarkoitettu ensisijaisesti jatkuvaan ja ympärivuotiseen asumiskäyttöön

KäsiteLuonnos

huoneistoAvaa uuden ikkunan sivulle huoneisto, joka on tarkoitettu ensisijaisesti jatkuvaan tai ympärivuotiseen asumiskäyttöön

KäsiteLuonnos

jatkuvaan asumiskäyttöön tarkoitettu rakennusAvaa uuden ikkunan sivulle rakennus, jossa asuinalaa on vähintään puolet kerrosalasta

KäsiteLuonnos

yhden tai useamman asuinrakennuksenAvaa uuden ikkunan sivulle asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle tarkoitettu kirjanpidollinen varaus, jonka tekemällä yhteisön ei tarvitse maksaa varaukseen käytetyistä varoista tuloveroa

KäsiteLuonnos

asunnonAvaa uuden ikkunan sivulle asunnon ja sen lähialueen muodostama fyysinen ja sosiaalinen ympäristö

KäsiteLuonnos

vuokra- ja asumisoikeustaloissa asuvien oikeus saada tietoa talon asioista ja mahdollisuus vaikuttaa niihin

KäsiteLuonnos

organisaatio, jonka tarkoituksena on antaa asukkaille mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon asumisoikeus- tai vuokratalojen taloutta ja hallintoa sekä kunnossapitoa ja korjausta koskevissa asioissa

KäsiteLuonnos

kokous, jossa tietyn talon asumisoikeuden haltijat tai vuokralaiset päättävät asukashallinnonAvaa uuden ikkunan sivulle asukashallinnon tai yhteishallinnon (2) tehtäviin kuuluvista asioista

KäsiteLuonnos

asukashallinnonAvaa uuden ikkunan sivulle asukashallinnon toimielin, joka käsittelee tiettyä taloa koskevia asioita ja huolehtii asukaskokouksenAvaa uuden ikkunan sivulle asukaskokouksen päätösten toimeenpanosta

KäsiteLuonnos

ilmiö, jossa henkilöllä on vakituisesti ja samanaikaisesti käytössään useampi kuin yksi asuinpaikka

KäsiteLuonnos

ympäristöministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on huolehtia asumiseen liittyvistä valtion tuista, ohjata ja valvoa arava- ja korkotukilainoitetun asuntokannanAvaa uuden ikkunan sivulle asuntokannan käyttöä sekä hoitaa asumista koskevia asiantuntija- ja kehittämistehtäviä ja tietopalveluja

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

asumisen tuki, jolla valtio tukee asuntotuotantoaAvaa uuden ikkunan sivulle asuntotuotantoa ja asuinalueiden infrastruktuurin rakentamista

KäsiteLuonnos

palvelu, jonka tavoitteena on mahdollistaa tarpeita vastaava asuminenAvaa uuden ikkunan sivulle asuminen ja ennaltaehkäistä asunnottomuuttaAvaa uuden ikkunan sivulle asunnottomuutta tarjoamalla tukea asumiseen liittyvissä ongelmatilanteissa

KäsiteLuonnos

palvelu, jossa opastetaan asumiseenAvaa uuden ikkunan sivulle asumiseen liittyvissä käytännöissä ja arjenhallinnassa

KäsiteLuonnos

oikeus hallita asuinhuoneistoaAvaa uuden ikkunan sivulle asuinhuoneistoa ja mahdollisesti muita tiloja asumisoikeustalossa

KäsiteLuonnos

maksu, jonka asumisoikeudenAvaa uuden ikkunan sivulle asumisoikeuden saaja maksaa asumisoikeustalon omistajalle ja joka kattaa määrätyn osuuden asumisoikeusasunnonAvaa uuden ikkunan sivulle asumisoikeusasunnon hankinta-arvosta

KäsiteLuonnos

sopimus, jolla perustetaan asumisoikeusAvaa uuden ikkunan sivulle asumisoikeus asumisoikeustalon omistajan ja asumisoikeuden saajan välille

KäsiteLuonnos

asumisoikeustalon hankkimista varten myönnetty valtion tukema laina

KäsiteLuonnos

asumisoikeustalon perusparannusta varten myönnetty valtion tukema laina

KäsiteLuonnos

asumisoikeustalon uudisrakentamista varten myönnetty valtion tukema laina

KäsiteLuonnos

organisaatio, jonka tarkoituksena on tarjota luonnollisille henkilöille asumisoikeuksiaAvaa uuden ikkunan sivulle asumisoikeuksia omistamassaan yhdessä tai useammassa asumisoikeustalossa

KäsiteLuonnos

asunnonAvaa uuden ikkunan sivulle asunnon ominaisuus, joka ilmaisee asumiseenAvaa uuden ikkunan sivulle asumiseen käytössä olevan tilan määrän asukasta kohti

KäsiteLuonnos

kalustetun asunnonAvaa uuden ikkunan sivulle asunnon tarjoaminen lyhytaikaiseen, vakinaisesta asumisesta poikkeavaan käyttöön

KäsiteLuonnos

asunnonAvaa uuden ikkunan sivulle asunnon ominaisuus, joka perustuu siihen, onko asunnon suunnittelussa ja rakentamisessa otettu ennalta huomioon mahdollisuus muuttaa tila- ja kalusteratkaisuja käyttötarpeiden mukaan

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessäAvaa uuden ikkunan sivulle yhtiöjärjestyksessä määrättynä tarkoituksena on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennustaAvaa uuden ikkunan sivulle rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneistonAvaa uuden ikkunan sivulle huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoksiAvaa uuden ikkunan sivulle asuinhuoneistoksi ja jonka osakkeet tuottavat omistajalleen oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön hallinnassa olevasta rakennuksesta tai kiinteistöstä (1)Avaa uuden ikkunan sivulle kiinteistöstä (1)

KäsiteLuonnos

asuinrakennusAvaa uuden ikkunan sivulle asuinrakennus, jossa asukkailla on yhteiset keittiö-, oleskelu- tai saniteettitilat ja asuintilana ei ole asuinhuoneistoAvaa uuden ikkunan sivulle asuinhuoneisto vaan jatkuvaan asumiskäyttöön soveltuva asuinhuoneAvaa uuden ikkunan sivulle asuinhuone