Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Rakennetun ympäristön pääsanasto

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

rakennustöidenAvaa uuden ikkunan sivulle rakennustöiden ja rakentamispalveluiden sopimusten kokonaisuus, jossa urakoitsijaAvaa uuden ikkunan sivulle urakoitsija jakaa sovitun työsuorituksen osiin ja tilaa nämä omina alihankintoinaan vastaten aliurakoitsijoidensaAvaa uuden ikkunan sivulle aliurakoitsijoidensa työsuorituksesta

KäsiteLuonnos

urakoitsijaan sopimussuhteessa oleva, tämän tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsijaAvaa uuden ikkunan sivulle urakoitsija

KäsiteLuonnos

viranomaisen myöntämä oikeus toimenpiteen aloittamiseen ennen lupapäätöksenAvaa uuden ikkunan sivulle lupapäätöksen lainvoimaisuutta

KäsiteLuonnos

kokous, jossa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan päävastuullista toteuttajaaAvaa uuden ikkunan sivulle päävastuullista toteuttajaa koskevat velvoitteet, suunnittelun ja rakennustyönAvaa uuden ikkunan sivulle rakennustyön keskeiset osapuolet ja heidän tarkastustehtävänsä, viranomaiskatselmuksetAvaa uuden ikkunan sivulle viranomaiskatselmukset ja -tarkastuksetAvaa uuden ikkunan sivulle -tarkastukset sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisenAvaa uuden ikkunan sivulle rakentamisen laadusta huolehtimiseksi

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

poikkeaminenAvaa uuden ikkunan sivulle poikkeaminen alueidenkäyttölaissa ( 132/1999Avaa uuden ikkunan sivulle 132/1999 ), rakentamislaissa ( 751/2023Avaa uuden ikkunan sivulle 751/2023 ) tai niiden nojalla annettujen rakentamistaAvaa uuden ikkunan sivulle rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säädöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista laajemmalla kuin yhden rakennuspaikanAvaa uuden ikkunan sivulle rakennuspaikan käsittävällä alueella

KäsiteLuonnos

maa- ja vesialueen käyttö, jota ohjataan lainsäädännöllä ja hallintopäätöksillä

KäsiteLuonnos

suoraan laista johtuva tai viranomaisen kaavassaAvaa uuden ikkunan sivulle kaavassa, rakennusjärjestyksessäAvaa uuden ikkunan sivulle rakennusjärjestyksessä tai erillisellä päätöksellä antama rajoitus, joka koskee alueidenkäytönAvaa uuden ikkunan sivulle alueidenkäytön järjestämistä tietyllä alueella

KäsiteLuonnos

suunnittelu, jossa jäsennetään nykyistä ja tulevaa alueidenkäyttöäAvaa uuden ikkunan sivulle alueidenkäyttöä sekä käytön vaikutuksia

KäsiteLuonnos

koko maan, maakunnan tai niiden osan rakenne, joka sisältää erikokoisten yhdyskuntien ja niiden ulkopuolisten toimintojen sekä niitä yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen sijoittumisen ja niiden keskinäisen suhteen

KäsiteLuonnos

laajasta alueesta ja pääsääntöisesti useammasta rakennuskohteestaAvaa uuden ikkunan sivulle rakennuskohteesta koostuva, yhtenäiseen suunnitelmaan perustuva kokonaisuus

KäsiteLuonnos

kaavassaAvaa uuden ikkunan sivulle kaavassa pääasiallisesti tiettyyn käyttöön osoitettu alue

KäsiteLuonnos

umpinainen, lämmitetty liikenne- ja kuljetusalan rakennusAvaa uuden ikkunan sivulle liikenne- ja kuljetusalan rakennus, joka on tarkoitettu ammattiliikenteen kulkuneuvojen ja raskaiden työkoneiden huoltamiseen ja korjaamiseen

KäsiteLuonnos

umpinainen liikenne- ja kuljetusalan rakennusAvaa uuden ikkunan sivulle liikenne- ja kuljetusalan rakennus, joka on tarkoitettu ammattiliikenteen kulkuneuvojen ja raskaiden työkoneiden suojaamiseen

KäsiteLuonnos

kulttuurirakennusAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuurirakennus, jossa säilytetään pääsääntöisesti erilaisia tallenteita

KäsiteLuonnos

kunnan hyväksymä kaavaAvaa uuden ikkunan sivulle kaava, joka ohjaa yksityiskohtaisesti kunnan osa-alueen alueidenkäyttöäAvaa uuden ikkunan sivulle alueidenkäyttöä ja rakentamista

KäsiteLuonnos

kartta, joka on riittävän tarkka ja tietosisällöltään kattava asemakaavanAvaa uuden ikkunan sivulle asemakaavan laatimista varten

KäsiteLuonnos

liikenne- ja kuljetusalan rakennusAvaa uuden ikkunan sivulle liikenne- ja kuljetusalan rakennus, joka on juna-, linja-auto-, metro-, laiva- ja lentoliikenteen käytössä

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

asian edellyttämien toimenpiteiden suorittaminen ja asian ratkaiseminen

KäsiteLuonnos

toimija, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee

KäsiteLuonnos

asuinalueiden jakautuminen siten, että tietyille alueille keskittyy asukkaita, joilla on samoja ominaisuuksia

KäsiteLuonnos

huoneAvaa uuden ikkunan sivulle huone, joka on tarkoitettu ensisijaisesti jatkuvaan ja ympärivuotiseen asumiskäyttöön

KäsiteLuonnos

huoneistoAvaa uuden ikkunan sivulle huoneisto, joka on tarkoitettu ensisijaisesti jatkuvaan tai ympärivuotiseen asumiskäyttöön

KäsiteLuonnos

jatkuvaan asumiskäyttöön tarkoitettu rakennusAvaa uuden ikkunan sivulle rakennus, jossa asuinalaa on vähintään puolet kerrosalasta

KäsiteLuonnos

yhden tai useamman asuinrakennuksenAvaa uuden ikkunan sivulle asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle tarkoitettu kirjanpidollinen varaus, jonka tekemällä yhteisön ei tarvitse maksaa varaukseen käytetyistä varoista tuloveroa

KäsiteLuonnos

asunnonAvaa uuden ikkunan sivulle asunnon ja sen lähialueen muodostama fyysinen ja sosiaalinen ympäristö

KäsiteLuonnos

vuokra- ja asumisoikeustaloissa asuvien oikeus saada tietoa talon asioista ja mahdollisuus vaikuttaa niihin

KäsiteLuonnos

organisaatio, jonka tarkoituksena on antaa asukkaille mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon asumisoikeus- tai vuokratalojen taloutta ja hallintoa sekä kunnossapitoa ja korjausta koskevissa asioissa

KäsiteLuonnos

kokous, jossa tietyn talon asumisoikeuden haltijat tai vuokralaiset päättävät asukashallinnonAvaa uuden ikkunan sivulle asukashallinnon tai yhteishallinnon (2) tehtäviin kuuluvista asioista

KäsiteLuonnos

asukashallinnonAvaa uuden ikkunan sivulle asukashallinnon toimielin, joka käsittelee tiettyä taloa koskevia asioita ja huolehtii asukaskokouksenAvaa uuden ikkunan sivulle asukaskokouksen päätösten toimeenpanosta

KäsiteLuonnos

ilmiö, jossa henkilöllä on vakituisesti ja samanaikaisesti käytössään useampi kuin yksi asuinpaikka, joita hän käyttää asumiseenAvaa uuden ikkunan sivulle asumiseen tarpeen mukaan vaihdellen

KäsiteLuonnos

ympäristöministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on huolehtia asumiseen liittyvistä valtion tuista, ohjata ja valvoa arava- ja korkotukilainoitetun asuntokannanAvaa uuden ikkunan sivulle asuntokannan käyttöä sekä hoitaa asumista koskevia asiantuntija- ja kehittämistehtäviä ja tietopalveluja

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

asumisen tuki, jolla valtio tukee asuntotuotantoaAvaa uuden ikkunan sivulle asuntotuotantoa ja asuinalueiden infrastruktuurin rakentamista

KäsiteLuonnos

palvelu, jonka tavoitteena on mahdollistaa tarpeita vastaava asuminenAvaa uuden ikkunan sivulle asuminen ja ennaltaehkäistä asunnottomuuttaAvaa uuden ikkunan sivulle asunnottomuutta tarjoamalla tukea asumiseen liittyvissä ongelmatilanteissa