Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Rakennuksen ilmastoselvitys ja materiaaliseloste

Muu sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

Ajanjakso, jolle rakennuksen vähähiilisyyden arviointi tehdään

KäsiteLuonnos

Rakennuksen käytön aikana kulutetusta energiasta aiheutuva kasvihuonekaasupäästö

KäsiteLuonnos

Rakennustuotteiden kuljetuksista valmistuspaikalta rakennustyömaalle aiheutuva kasvihuonekaasupäästö

KäsiteLuonnos

Purkutyömaalla kulutetusta energiasta aiheutuva kasvihuonekaasupäästö

KäsiteLuonnos

Purkujätteen kuljetuksista purkupaikalta jätteenkäsittelyyn aiheutuva kasvihuonekaasupäästö

KäsiteLuonnos

Purkutyömaalla syntyvän rakennus- ja purkujätteen käsittelystä aiheutuva kasvihuonekaasupäästö

KäsiteLuonnos

Purkujätteen loppusijoituksesta aiheutuva kasvihuonekaasupäästö

KäsiteLuonnos

Rakennustuotteiden vaihdoista aiheutuva kasvihuonekaasupäästö

KäsiteLuonnos

Rakennustuotteiden raaka-aineiden hankinnasta (A1), niiden kuljetuksista (A2) ja valmistuksesta (A3) aiheutuva kasvihuonekaasujen nettopäästö

KäsiteLuonnos

Rakennustyömaalla kulutetusta energiasta aiheutuva kasvihuonekaasupäästö

KäsiteLuonnos

Elinkaaren aikana syntyvien kasvihuonekaasujen kokonaismäärä ilmoitettuna hiilidioksidiekvivalenttien painona

KäsiteLuonnos

Materiaalin hyödyntämisellä vältetty kasvihuonekaasupäästö, kun materiaali on käytetty tekniset vaatimukset täyttävänä kierrätyspolttoaineena tai kun materiaali on hyödynnetty polttolaitoksessa, jonka energiatehokkuuden hyötysuhde on yli 65 prosenttia

KäsiteLuonnos

Istutetun puuston hiilinielun kautta ilmakehästä poistetut kasvihuonekaasut asemakaava-alueilla

KäsiteLuonnos

Karbonatisoitumisen kautta ilmakehästä poistettu hiilidioksidi

KäsiteLuonnos

Rakennustuotteiden pitkäaikaisen eloperäisen tai teknisen hiilivaraston kautta vältetty kasvihuonekaasupäästö

KäsiteLuonnos

Rakennusosien ja –tuotteiden tai siirtokelpoisten rakennusten uudelleenkäytöllä tai materiaalikierrätyksellä vältetty kasvihuonekaasupäästö

KäsiteLuonnos

Rakennuksessa tai rakennuspaikalla tuotetulla ylimääräisellä uusiutuvalla energialla vältetty kasvihuonekaasupäästö

KäsiteLuonnos

Ilmastonmuutosta hidastavat tekijät, joita ei syntyisi ilman hanketta ilmoitettuna hiilidioksidiekvivalenttien painona

KäsiteLuonnos

Arviointiin sisältyvien kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusmateriaali

KäsiteLuonnos

Rakennuskohteen tai sen osan käyttötarkoitus

KäsiteLuonnos

Selvityksen laatimispäivämäärä

KäsiteLuonnos

Arvioinnissa käytetty laskentaohjelmisto

KäsiteLuonnos

Selvitys, jossa raportoidaan rakentamistoimenpiteen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki arvioituna rakennuksen koko elinkaaren ajalta, ja kohdistuen sekä rakennukseen tai sen osaan että rakennuspaikkaan.

KäsiteLuonnos

Rakennuksen laskennallisen ostoenergian kulutus kullekin rakennuksessa kulutetulle energiamuodolle laskettuna uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (1010/2017) mukaan

KäsiteLuonnos

Selvitys, jossa raportoidaan rakentamistoimenpitessä käytettyjen materiaalien määrät rakennusosittain, materiaalilajeittain ja niiden alkuperän perusteella.

KäsiteLuonnos

Rakennuksen suunniteltu käyttäjämäärä

KäsiteLuonnos

Rakennukselle asetettu käyttöikätavoite

KäsiteLuonnos

Paikan pinta-ala, johon rakennus on tarkoitus rakentaa

KäsiteLuonnos

Henkilö, joka on selvityksen laatija