Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sanasto

Terminologinen sanasto ·Korvattu

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

koulutus (1)Avaa uuden ikkunan sivulle koulutus (1), jonka tarkoituksena on tuottaa ammatillista osaamista ja tukea elinikäistä oppimista sekä ammatillista kasvua

KäsiteLuonnos

työelämän tehtävä- ja taitoalueiden pohjalta muodostettu vaatimus, joka kertoo, mitä ammatillisen koulutuksenAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillisen koulutuksen opiskelijanAvaa uuden ikkunan sivulle opiskelijan on kunkin tutkinnon osan hyväksytysti suorittaakseen osattava

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

toiminta, jossa koulutustoimija ei tuota kaikkea koulutusta (1)Avaa uuden ikkunan sivulle koulutusta (1), tutkinnon osia tai tukitoimia itse, vaan hankkii osan niistä toiselta taholta

KäsiteLuonnos

taho, jonka tehtävänä on järjestää ammatillista koulutustaAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta, näihin valmistavia tai valmentavia koulutuksia (2)Avaa uuden ikkunan sivulle koulutuksia (2) tai taiteen perusopetusta ja jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä koulutuksen järjestämislupa

KäsiteLuonnos

organisoitu toiminta, jonka ensisijaisena tavoitteena on tuottaa osaamista

KäsiteLuonnos

suunniteltu opintojen ja järjestelyjen kokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä johonkin aihepiiriin tai alaan liittyvää osaamista tai tarjota valmiudet tutkinnon tai muun kokonaisuuden suorittamiseen

KäsiteLuonnos

koulutustoimijan ja työpaikan välinen kirjallinen määräaikainen sopimus opiskelijanAvaa uuden ikkunan sivulle opiskelijan osaamisen hankkimisestaAvaa uuden ikkunan sivulle osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

toiminta, jossa opiskelijaAvaa uuden ikkunan sivulle opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon ja osaamisen

KäsiteLuonnos

ympäristö, jossa opiskelijaAvaa uuden ikkunan sivulle opiskelija osoittaa ammatillisen osaamisen käytännön työtehtäviä tekemällä

KäsiteLuonnos

koulutuksen (1)Avaa uuden ikkunan sivulle koulutuksen (1) yhteydessä tapahtuva, vuorovaikutukseen perustuva toiminta, jossa oppijanAvaa uuden ikkunan sivulle oppijan lähtökohdat huomioon ottaen annetaan oppijalle ohjeita, neuvoja, palautetta ja tukea tavoitteiden saavuttamiseksi

KäsiteLuonnos

tietojärjestelmään kirjattava merkintä, joka tehdään suunnitellusta tai tapahtuneesta ohjauksestaAvaa uuden ikkunan sivulle ohjauksesta

KäsiteLuonnos

vuorovaikutukseen perustuva toiminta, jonka tavoitteena on oppiminen

KäsiteLuonnos

tiettyä aihetta, sisältöä tai osaamisen alaa käsittelevä, erikseen suoritettavissa oleva opintojen osa

KäsiteLuonnos

lakisääteinen etu, jolla ylläpidetään ja edistetään perusopetuksen oppilaan tai toisen asteen koulutuksen opiskelijanAvaa uuden ikkunan sivulle opiskelijan oppimista, terveyttä ja hyvinvointia

KäsiteLuonnos

oppijaAvaa uuden ikkunan sivulle oppija, joka opiskelee muun kuin esi- tai perusopetuksen piirissä

KäsiteLuonnos

opiskelijanAvaa uuden ikkunan sivulle opiskelijan ateriointikulujen kattamiseen tarkoitettu korvaus, joka maksetaan ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen (2)Avaa uuden ikkunan sivulle koulutuksen (2) ja ammatilliseen koulutukseenAvaa uuden ikkunan sivulle ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijalle sellaisina opiskelupäivinä, joina opiskelija on ollut oikeutettu maksuttomaan ateriaan mutta ei ole voinut käyttää tätä oikeuttaan

KäsiteLuonnos

henkilö, joka osallistuu varhaiskasvatukseen tai koulutukseen (1)Avaa uuden ikkunan sivulle koulutukseen (1) tai on eri tavoin hakeutumassa tai hakeutunut siihen elämän eri vaiheissa

KäsiteLuonnos

fyysisen tai digitaalisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden, sosiaalisten suhteiden ja pedagogisten ratkaisujen kokonaisuus, jossa opetusAvaa uuden ikkunan sivulle opetus, ohjausAvaa uuden ikkunan sivulle ohjaus, opiskelu ja oppiminen tapahtuvat

KäsiteLuonnos

ammatillinen koulutusAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillinen koulutus, jossa opiskelijanAvaa uuden ikkunan sivulle opiskelijan osaamisen hankkiminenAvaa uuden ikkunan sivulle osaamisen hankkiminen järjestetään pääosin tai kokonaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä ja jossa opiskelija on työnantajaan työsopimussuhteessa, virkasuhteessa tai virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tai toimii yrittäjänä

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

koulutuksen järjestäjänAvaa uuden ikkunan sivulle koulutuksen järjestäjän vastuulla oleva perehdytys, jonka tavoitteena on varmistaa, että osaamisen arviointiaAvaa uuden ikkunan sivulle osaamisen arviointia suorittavilla henkilöllä on tähän tarvittava osaaminen

KäsiteLuonnos

ammatillisen tutkintokoulutuksen tai valmentavan koulutuksen opiskelijanAvaa uuden ikkunan sivulle opiskelijan osaamisen olemassaolon ja tason arviointi

KäsiteLuonnos

toimenpide, jossa opetuksen järjestäjä, koulutuksen järjestäjäAvaa uuden ikkunan sivulle koulutuksen järjestäjä tai korkeakoulu selvittää hakijan, oppilaan tai opiskelijanAvaa uuden ikkunan sivulle opiskelijan esittämien asiakirjojen ja muiden mahdollisten selvitysten perusteella hänen osaamisensa sekä muut lähtökohtansa suhteessa taito- tai osaamisvaatimuksiin

KäsiteLuonnos

toimenpide, jossa opiskelijanAvaa uuden ikkunan sivulle opiskelijan osaaminen, joka vastaa suoritettavan tutkinnon perusteita, suoritettavan koulutuksen (2)Avaa uuden ikkunan sivulle koulutuksen (2) perusteita tai tutkintovaatimuksia mutta on hankittu ja osoitettu toisessa yhteydessä sekä todennettu, sisällytetään osaksi tutkintoa

KäsiteLuonnos

pedagogista toimintaa ohjaava periaate, jonka mukaan koulutuksessa (1)Avaa uuden ikkunan sivulle koulutuksessa (1) tärkeintä on se, että oppijaAvaa uuden ikkunan sivulle oppija saavuttaa hänelle tavoitteeksi asetetun osaamisen, ei se, millä tavoin ja minkä ajan kuluessa osaaminen on hankittu

KäsiteLuonnos

Opetushallituksen antamissa tutkinnon perusteissa ja koulutuksen (2)Avaa uuden ikkunan sivulle koulutuksen (2) perusteissa määritellyt tavoitteet, jotka ilmaisevat, mitä opiskelijanAvaa uuden ikkunan sivulle opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai osaavan tehdä sen jälkeen, kun on suorittanut ammatillisen perustutkinnon yhteisen tutkinnon osan osa-alueen taikka valmentavan koulutuksen osan hyväksytysti

KäsiteLuonnos

tavoitteet, jotka ilmaisevat, mitä opiskelijanAvaa uuden ikkunan sivulle opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai osaavan tehdä sen jälkeen, kun on suorittanut koulutuksen (2)Avaa uuden ikkunan sivulle koulutuksen (2) tai tutkinnon hyväksytysti

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää