Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Tutkimushallinnon sanasto

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

ABS (Association of Business Schools) lehtiluokitus

KäsiteVoimassa oleva

tutkijan organisaatio tai organisaatiot, joissa tutkimus pääosin tehdään

KäsiteVoimassa oleva

tutkimusAvaa uuden ikkunan sivulle tutkimus- ja seuranta-aineistojen tallentamiseen, välittämiseen ja hallinnointiin soveltuva järjestelmä ja sen ympärille rakennetut palvelut

KäsiteVoimassa oleva

tutkimus- ja seuranta-aineistojen metadatan luettelo ja näitä hyödyntävät hakutoiminnot

KäsiteVoimassa oleva

aineistojen sisällön ylläpitoon ja päivityksiin liittyvät toimenpiteet, joilla turvataan aineistojen jatkuva eheys, saatavuus ja käytettävyys

KäsiteVoimassa oleva

dokumentti, jossa kuvataan mikä tutkimuksessa käytettävä aineisto on, miten sen omistajuus on järjestetty, miten se hankitaan, miten sitä säilytetään ja käytetään sekä mitä tutkimusdatalle tehdään tutkimuksen päätyttyä. Suunnitelma on muuttuva dokumentti ja sitä täydennetään tutkimuksen edetessä.

KäsiteVoimassa oleva

dosentuuri tai muu akateeminen pätevyys

KäsiteVoimassa oleva

tutkimuksessa tehdyn työn synnyttämään asiantuntemukseen perustuva tehtävä tai pätevyys

KäsiteVoimassa oleva

artikkeli, joka raportoi alkuperäistutkimuksen tuloksista ja koostuu pääosin aiemmin julkaisemattomasta materiaalista

KäsiteVoimassa oleva

tieteellinen julkaisu,Avaa uuden ikkunan sivulle tieteellinen julkaisu, joka koostuu pääosin aiemmin julkaisemattomasta materiaalista

KäsiteVoimassa oleva

laaja-alainen käsite, joka kuvaa tutkimuksessa syntyvän digitaalisen aineiston saamaa vastaanottoa tietoverkon avoimissa palveluissa

KäsiteVoimassa oleva

tutkimustuotosAvaa uuden ikkunan sivulle tutkimustuotos, joka on tarkoitettu levittämään tietoa ammattiyhteisölle

KäsiteVoimassa oleva

tutkimustuotosAvaa uuden ikkunan sivulle tutkimustuotos, joka on tarkoitettu levittämään tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa ammattiyhteisölle

KäsiteVoimassa oleva

tutkimuksessa tehdyn työn synnyttämiä tutkimustuotoksia, aktiviteetteja ja palkintoja

KäsiteVoimassa oleva

kirjoittamaksu, jonka avoimesti saatavillaAvaa uuden ikkunan sivulle avoimesti saatavilla olevan lehden kustantaja voi artikkelistaAvaa uuden ikkunan sivulle artikkelista periä. Osa avoimuuden periaatteella toimivista lehdistä rahoittaa toimintansa muulla tavoin

KäsiteVoimassa oleva

aineisto, jonka tallentamista, käyttöä ja jakamista rajoittavat eettiset, juridiset tai taloudelliset asiat

KäsiteVoimassa oleva

artikkelin lehdessä tai lähdetietokannassa yksilöivä tunniste

KäsiteVoimassa oleva

väitöskirjaAvaa uuden ikkunan sivulle väitöskirja, joka koostuu samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevistä, jo julkaistuista tai julkaistavaksi lähetetyistä, tieteellisistä artikkeleistaAvaa uuden ikkunan sivulle tieteellisistä artikkeleista sekä yhteenveto-osasta

KäsiteVoimassa oleva

riippumattoman asiantuntijan oma tai ryhmän jäsenenä pyynnöstä tehtävä arviointi. Arviointi voi koskea yksikön toimintaa, hakijan pätevyyttä, rahoitushakemuksia tai väitöskirjan tarkastusta.

KäsiteVoimassa oleva

akateeminen, yhteiskunnallinen tai yksityisen sektorin tehtävä, johon henkilö on nimitetty tai valittu vaalilla asiantuntemuksensa perusteella ja joka on sivutoiminen ja määräaikainen

KäsiteVoimassa oleva

aineisto, jota kuka tahansa voi vapaasti käyttää, muokata ja jakaa uudelleen. Aineiston tulee olla kokonaisuudessaan saatavilla käyttökelpoisessa ja muokattavassa muodossa ja sen tulee olla lisensoitu niin, että sen käyttöä, muokkausta ja uudelleenjakelua ei rajoiteta

KäsiteVoimassa oleva

standardimuotoinen formaatti, joka on alustariippumaton ja julkinen ilman rajoitteita, jotka haittaisivat asiakirjojen uudelleenkäyttöä

KäsiteVoimassa oleva

tarkoittaa koko julkaisun saattamista internetissä käytettäväksi ilmaiseksi ja esteettömästi käyttöikeuslisenssien määrittelemällä tavalla

KäsiteVoimassa oleva

julkaisukanava, jonka sisältö on julkaisuhetkellä välittömästi avoimesti saatavilla

KäsiteVoimassa oleva

rajapinta, jonka kaikki ominaisuudet ovat julkisia ja jota voi käyttää ilman rajoittavia ehtoja. Sen käyttö on maksutonta, eikä käyttäjän tarvitse kysyä lupaa rajapinnan haltijalta tai kertoa etukäteen, mihin tarkoitukseen aikoo rajapintaa käyttää. Rajapinnan kuvaus ja dokumentaatio ovat avoimesti kaikkien saatavilla ja rajapinta on testattavissa.

KäsiteVoimassa oleva

tiedon julkaiseminen digitaalisessa muodossa siten, että se on vapaasti kenen tahansa saatavissa ja käyttöehtojenAvaa uuden ikkunan sivulle käyttöehtojen mukaisesti käytettävissä

KäsiteVoimassa oleva

avoimet toimintamallit tieteellisessä tutkimuksessa. Siihen sisältyvät tutkimustuotosten, tutkimusdatan, tutkimusinfrastruktuurien ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa halukkaiden tarkasteltavissa ja käytettävissä

KäsiteVoimassa oleva

tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä organisaatioiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja pyrkii siihen, että projekteissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa kaikkien halukkaiden käytettävissä

KäsiteVoimassa oleva

julkaisutoiminnan tilastollinen analyysi. Bibliometriikkaa voidaan käyttää yhtenä menetelmänä arvioitaessa tutkimuksen tuottavuutta ja laatua sekä vaikuttavuutta ja näkyvyyttä

KäsiteVoimassa oleva

laskelma projektinAvaa uuden ikkunan sivulle projektin tuloista ja menoista

KäsiteLuonnos

tekijät, joiden kanssa tutkija on kirjoittanut julkaisun

KäsiteLuonnos

organisaatiot, joihin julkaisun tekijät ovat affilioituneet

KäsiteVoimassa oleva

julkaisukanavassa ilmestynyt artikkeli, joka kuvaa tutkimusaineistoa ja sen keräämistä

KäsiteVoimassa oleva

laadittu yhteistyössä tutkijoiden, tieteellisten yhdistysten ja tiedetoimittajien kanssa ja sisältää suosituksia tieteellisten tuotosten arvioinnista. Lähtökohtana on se, että tutkimuksen rahoittamisen, rekrytointien sekä tutkijoiden palkitsemisen pitäisi perustua itse tutkimuksen laadun arviointiin eikä siihen, missä se on julkaistu. Suunnattu rahoittajille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille, kustantajille, metriikkaa tuottaville organisaatioille ja tutkijoille. Organisaatiot ja tutkijat sitoutuvat julistuksen noudattamiseen allekirjoittamalla sen.

KäsiteVoimassa oleva

lausunto professuurin tai muun tehtävän hakijan pätevyydestä

KäsiteVoimassa oleva

tutkimusta tukeva sähköisten palveluiden ympäristö, jossa kaikki tutkijat — työskennellessään sekä koti-instituutioissaan että kansallisissa tai kansainvälisissä tieteellisissä hankkeissa — saavat pääsyn palveluihin ja resursseihin. E-infrastruktuuri liittää yhteen tutkimuslaitteistot, tietoaineistot, laskentaresurssit, ohjelmistot, tietoverkot sekä palvelut

KäsiteVoimassa oleva

viivästetty julkaiseminen. Julkaisukanavassa ilmestynyt artikkeli, jonka julkaisemista rinnakkaistallennettuna kustantaja rajoittaa tietyn ajan.

KäsiteVoimassa oleva

julkaisu, johon kirjallisuusviitteen tarkoittama kirjoitus sisältyy. Esimerkiksi artikkelikokoelma, kokoomateos, lehden erikoisnumero, konferenssijulkaisu.

KäsiteVoimassa oleva

EU-jäsenmaiden ja assosiaatiomaiden yhteistyöelin tutkimusinfrastruktuurejaAvaa uuden ikkunan sivulle tutkimusinfrastruktuureja koskevan politiikan valmistelussa ja määrittelyssä. ESFRI koostuu tutkimusministeriöiden ja rahoittajienAvaa uuden ikkunan sivulle rahoittajien edustajista.

KäsiteLuonnos

ESFRI:n käyttämä tutkimusinfrastruktuurien luokittelu kuudelle teema-alueelle. Alueet ovat:
Energy, Environment, Health & Food, Physical Sciences & Engineering, Social & Cultural Innovation, Data, Computing and Digital Research Infrastructures

KäsiteVoimassa oleva

tutkijan tai tutkimusryhmän asiantuntemuksen, tutkimustulosten tai -toiminnan näkyminen julkisissa viestintävälineissä

KäsiteVoimassa oleva

tutkimusalan kokouksessa tai seminaarissa pidetty ohjelmaan sisältyvä esitelmä, kutsusta pidetty tieteellisen tai taiteellisen tapahtuman pääesitelmä tai tiedeyhteisön ulkopuolella pidetty asiantuntemukseen perustuva esitelmä

KäsiteVoimassa oleva

periaatteet, joilla ohjataan tutkimusaineistojenAvaa uuden ikkunan sivulle tutkimusaineistojen tuottamista. Periaattteita ovat löydettävyys, saavutettavuus, yhteentoimivuus ja uudelleen käytettävyys

KäsiteVoimassa oleva

Financial Times top 50 lehteä, joita käytetään Business School Research Rankings -arvioinneissa

KäsiteVoimassa oleva

luku, jonka tavoite on arvioida tutkijan julkaisutoiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta. H-indeksistäAvaa uuden ikkunan sivulle H-indeksistä johdettu indikaattori, jossa otetaan huomioon julkaisujenAvaa uuden ikkunan sivulle julkaisujen kumulatiivinen viittausmääräAvaa uuden ikkunan sivulle viittausmäärä. Luku, jossa kumulatiivinen viittausten määrä kohtaa järjestysluvun toisen potenssin, kun julkaisut asetetaan viittausten määrän mukaiseen järjestykseen.

KäsiteVoimassa oleva

luku, jonka tavoite on arvoida tutkijanAvaa uuden ikkunan sivulle tutkijan julkaisutoiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuuttaAvaa uuden ikkunan sivulle vaikuttavuutta. Se lasketaan tutkijan julkaisujenAvaa uuden ikkunan sivulle julkaisujen lukumäärän ja julkaisujen saamien viittaustenAvaa uuden ikkunan sivulle viittausten lukumäärän perusteella. Julkaisut järjestetään suuruusjärjestykseen eniten viittauksia saaneiden julkaisujen mukaan ja lasketaan, missä kohtaa julkaisujen järjestysnumero kohtaa viittausten määrän

KäsiteVoimassa oleva

tavoite on tuottaa uutta tietoa ja vastata tutkimuskysymykseenAvaa uuden ikkunan sivulle tutkimuskysymykseen tai -ongelmaan tutkimussuunnitelmanAvaa uuden ikkunan sivulle tutkimussuunnitelman mukaisesti. Hankkeelle ei aseteta useinkaan tarkasti määriteltyjä lopputavoitteita eikä edellytetä niin tiukkaa onnistumisen ja lopputavoitteiden seurantaa kuin projektiltaAvaa uuden ikkunan sivulle projektilta. Tulokset voivat olla yllättäviä ja ennakoimattomia. Voi koostua useasta osahankkeesta.