Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Kuntien talousraportoinnin sanasto

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

Tarkoittaa seuraavan tilikauden ajanjaksoa

KäsiteLuonnos

Tarkoittaa seuraavan kahden tilikauden ajanjaksoa

KäsiteLuonnos

Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivällä järjestettävä ohjattava ja virkistävä toiminta, joka on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille.

KäsiteLuonnos

erikoislääkärijohtoisessa psykiatrisessa yksikössä toteutettu 23 vuotta täyttäneiden psykiatrinen erikoissairaanhoito poikkeuksena nuorisopsykiatria. Aikuispsykiatriassa hoidetut nuorisopsykiatriset potilaat raportoidaan tässä luokassa.

KäsiteLuonnos

Ko. palvelusta perittävät päiväsairaanhoidonmaksut.

KäsiteLuonnos

Ko. palvelusta perittävät hoitopäivämaksut.

KäsiteLuonnos

Ko. palvelusta perittävät poliklinikkamaksut

KäsiteLuonnos

Ko. palvelusta perittävät hoitopäivämaksut.

KäsiteLuonnos

Ko. palvelusta perittävät päiväkirurgisen toimenpiteen asiakasmaksut.

KäsiteLuonnos

Aineelliset hyödykkeet ryhmitellään kunnan taseessa seuraavasti: Maa- ja vesialueet, Rakennukset, Kiinteät rakenteet ja laitteet, Koneet ja kalusto, Muut aineelliset hyödykkeet, Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

KäsiteLuonnos

Aineilla ja tarvikkeilla tarkoitetaan tavaroiden valmistamista tai palvelujen tuotannossa käyttämistä varten hankittuja hyödykkeitä kuten raaka-aineita, apu- ja tarveaineita sekä pakkaustarvikkeita. Aineet ja tarvikkeet saattavat liittyä paitsi välittömästi myytäväksi tarkoitetun hyödykkeen valmistamiseen, myös valmistuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden huoltoon taikka luovutettavien palvelujen tuottamiseen. Aineisiin ja tarvikkeisiin sisällytetään myös hyödykkeiden myyntiä varten hankitut pakkaustarvikkeet.

KäsiteLuonnos

Aineet, tarvikkeet ja tavarat on tuloslaskelmakaavan välisummataso

KäsiteLuonnos

Aineettomat hyödykkeet on eriteltävä kunnan taseessa kolmeen ryhmään: Aineettomat oikeudet, Muut pitkävaikutteiset menot ja Ennakkomaksut

KäsiteLuonnos

Aineettomia oikeuksia ovat kunnan erikseen luovutettavissa olevien käyttö- ja valmistusoikeuksien hankintamenot. Aineettoman oikeuden aktivointi tulee kysymykseen silloin, kun se tuottaa tuloa tai vaikuttaa tuotannontekijänä jatkuvasti useana tilikautena ja hankintamenon kerralla kuluksi kirjaamisella on olennaista vaikutusta kunnan tilikauden tulokseen.

KäsiteLuonnos

Tili, jolle kirjataan aktivoitujen palkkojen eläkekulut

KäsiteLuonnos

Aktivoiduilla korjausmenoilla tarkoitetaan peruskorjauksesta ja perusparantamisesta aiheutuneita menoja, joita ei merkitä tuloslaskelmaan tilikauden kuluiksi. Aktivoidut korjausmenot sisältyvät käyttöomaisuuteen (pysyviin vastaaviin) kohottaen sen arvoa. Mitään tukipalveluiden kustannuksia ei kohdenneta korjausrakentamiseen.

KäsiteLuonnos

Tili, jolle kirjataan aktivoidut muut kulut

KäsiteLuonnos

Aktivoidut palkat ja palkkiot -tilille kirjataan (kredit) aktivoitavat menonsiirrot, joita syntyy mm. silloin, kun valmistetaan pysyvien vastaavien hyödyke omaan käyttöön.

KäsiteLuonnos

Tili, jolle kirjataan aktivoidut palvelujen ostot

KäsiteLuonnos

Tili, jolle kirjataan aktivoitujen palkkojen sosiaalivakuutusmaksut

KäsiteLuonnos

Tili, jolle kirjataan aktivoidut vuokrakulut

KäsiteLuonnos

Maakuntien liittojen osalta tähän luokkaan kohdistetaan lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät. Alueiden kehittämiseen ja alueiden käytön suunnitteluun liittyvät suunnittelu-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävät (strategia- ja ohjelmatyö, maakuntakaava, rahoitusohjelmien hallinnointi, erilaiset suunnitelmat, tilastojen tuotanto, projektitoiminta, kansainvälinen toiminta).

KäsiteLuonnos

Maakuntien liittojen osalta tähän luokkaan kohdistetaan lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät. Alueiden kehittämiseen ja alueiden käytön suunnitteluun liittyvät suunnittelu-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävät (strategia- ja ohjelmatyö, maakuntakaava, rahoitusohjelmien hallinnointi, erilaiset suunnitelmat, tilastojen tuotanto, projektitoiminta, kansainvälinen toiminta).

KäsiteLuonnos

Arvonlisäverovelka käsitellään muuna velkana. Arvonlisäveroa ei missään vaiheessa merkitä tuloslaskelmaan tuotoksi tai kuluksi. Se on luonteeltaan läpikulkuerä, jonka suorittamisvelvollisuus on syntynyt silloin, kun arvonlisävero on laskutettu suoritemyynnin yhteydessä.

KäsiteLuonnos

Muu kuin valtionosuudella rahoitettava toiminta

KäsiteLuonnos

Valtionosuudella rahoitetun ammatillisen koulutuksen toiminta

KäsiteLuonnos

Tili, jolle voidaan kirjata olennaiset annetut akordit ja konserniavustukset

KäsiteLuonnos

Antolainojen muutoksina esitetään rahoituslaskelmassa erikseen lainojen lisäykset ja lainojen lyhennykset. Antolainojen lisäykset vähentävät rahavaroja.

KäsiteLuonnos

Antolainojen muutoksina esitetään rahoituslaskelmassa erikseen lainojen lisäykset ja lainojen lyhennykset. Antolainojen takaisinmaksut lisäävät rahavaroja.

KäsiteLuonnos

Myönnetyt lainat, jotka taseessa esitetään pysyvien vastaavien ryhmässä Sijoitukset (Joukkovelkakirjalainasaamiset, Muut lainasaamiset, Muut saamiset) käsitellään

KäsiteLuonnos

Varastoon tai suoraan yksittäisille käyttäjille hankittujen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden hankintakulut (ilman alv:tä). Sisältää hankinnan yhteydessä tehdyt muutostyöt ja lisävarusteet sekä apuvälineiden vuokrauksen. Mukaan ei lasketa apuvälinepalvelujen ostoja toisista julkisen sektorin yksiköistä, kuten alueellisista apuvälinekeskuksista. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä ovat välineet, laitteet, tarvikkeet, tietokoneohjelmat sekä muut ratkaisut, joiden tarkoituksena on edistää potilaan kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa taikka ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä.

KäsiteLuonnos

Arvio PPP-hankkeen kokonaiskustannuksista kunnalle tai kuntayhtymälle. Kokonaiskustannuksiin lasketaan hankkeeseen liittyvät investointimenot ja palvelumaksujen kokonaissumma koko hankkeen aikana.

KäsiteLuonnos

Arvio kunnan tai kuntayhtymän investointimenoista PPP-hankkeeseen liittyen, koko hankkeen aikana (euroa).

KäsiteLuonnos

Arvio PPP-hankkeen jäljellä olevista palvelumaksuista investointihyödykkeen käytöstä ja muista investointihyödykkeeseen liittyvistä palveluista.

KäsiteLuonnos

Arvio kunnan tai kuntayhtymän palvelumaksuista investointihyödykkeen käytöstä ja muista investointihyödykkeeseen liittyvistä palveluista koko PPP-hankkeen aikana (euroa).

KäsiteLuonnos

Arvoesineet kuten esimerkiksi taideteokset ja museoesineistö aktivoidaan samoin perustein kuin muutkin pysyvien vastaavien hyödykkeet. Jos arvo- ja taide-esineistöä käytetään esimerkiksi kulttuuripalvelujen tuottamiseen useana tilikautena tai ne ovat luovutettavissa vastikkeellisesti esimerkiksi vaihtokaupan yhteydessä, ovat ne aktivoitavia hyödykkeitä.

KäsiteLuonnos

Arvonalentumiset on tuloslaskelmakaavan välisummataso

KäsiteLuonnos

Tili, jolle kirjataan arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista, ei kuitenkaan toimialasijoittamisen osakkeista ja osuuksista

KäsiteLuonnos

Tili, jolle kirjataan arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista

KäsiteLuonnos

Arvonkorotusrahastoon merkitään pysyvien vastaavien eriin tehdyt arvonkorotukset.

KäsiteLuonnos

Tili, jolle kirjataan arvopapereiden luovutustappiot

KäsiteLuonnos

Tili, jolle kirjataan arvopapereiden luvotusvoitot

KäsiteLuonnos

Alueen tulevan käytön yksityiskohtainen määritteleminen: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla.

KäsiteLuonnos

Palvelujen ostojen välisumma, johon kuuluvat palveluseteli sekä erittelemättömät asiakaspalvelujen ostot

KäsiteLuonnos

Asiakaspalvelut ovat kuntalaisille tarkoitettuja lopputuotepalveluja, joita kunta tai kuntayhtymä ostaa muilta palvelujen tuottajilta. Tähän erään kirjataan kaikki kuntien ja kuntayhtymien asiakaspalvelujen ostot, myös muille kuin oman kunnan tai jäsenkuntien asukkaille ostetut asiakaspalvelut. Asiakaspalveluina pidetään vain ns. lopputuotepalveluja.

KäsiteLuonnos

Tähän merkitään asiantuntijapalveluiden ostot. Asiantuntijapalveluilla tarvittaessa täydennetään omaa asiantuntemusta.

KäsiteLuonnos

Asuinrakennuksia ovat sellaiset rakennukset, joiden kerrosalasta yli puolet on asumiskäytössä. Lastenkoteja, vanhainkoteja tms. laitoksia ei lueta asuinrakennuksiin. Asuinrakennuksia eivät ole myöskään asuntolat tms., joissa on yhteiset keittiö-, oleskelu- ja saniteettitilat. Muita rakennuksia ovat rakennukset, joissa yli puolet kerrosalasta on muussa kuin asumiskäytössä.

KäsiteLuonnos

Asuinrakennusten hankintamenot ja uudisrakentaminen. Asuinrakennuksia ovat sellaiset talorakennukset, joiden kerrosalasta yli puolet on asumiskäytössä. Tähän ei lueta: Lastenkoteja, vanhainkoteja, hoivakoteja (tms. laitoksia) eikä myöskään palvelutaloja eikä asuntoloita tms., joissa asukkailla on yhteiset keittiö-, oleskelu- tai saniteettitilat.

KäsiteLuonnos

Asuinrakennusten perusparannusinvestointimenot. Perusparantamisella tarkoitetaan vuosittaisia huoltokorjauksia perusteellisempia rakennuksen laatua nostavia korjauksia. Esimerkiksi tilojen käyttötarkoitusten muutokset, kantavien rakenteiden korjaukset, julkisivuremontit, viemäri- ja putkiremontit tai kosteus- ja homeremontit. Huom! Ei korjauksia, jotka on kirjattu pelkästään tuloslaskelmaan kuluksi.

KäsiteLuonnos

Uudistuotannon ja peruskorjaamisen edistäminen, asuinympäristön ja asumisen esteettömyyden edistäminen, asumispalveluhankkeiden edistäminen, asumisen tutkimus ja markkinointi ym. asumisen kehittämiseen liittyvät tehtävät