Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Pelastustoimi

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteEhdotus

Määrittelee aluehierarkian tason (esim. riskiruutu, kunnan osa, kunta, maakunta, pelastusalue, koko maa)

KäsiteLuonnos

Määrittelee aluehierarkian tason (esim. riskiruutu, kunnan osa, kunta, maakunta, pelastusalue, koko maa)

KäsiteLuonnos

Pelastustoimen ammattihenkilö.

KäsiteEhdotus

Omistusasunto, vuokra-asunto, osaomistusasunto ja asumisoikeusasunto

KäsiteEhdotus

Asuntokunnat jaetaan asuntokuntarakenteen mukaan kahteen luokkaan seuraavasti:

Perheasuntokuntia ovat asuntokunnat, joissa on
- 1 perhe, ei muita henkilöitä
- 1 perhe ja muita henkilöitä
- vähintään 2 perhettä, ei muita henkilöitä
- vähintään 2 perhettä ja mahdollisesti muita henkilöitä.

Muita asuntokuntia ovat asuntokunnat, joissa on
- 1 henkilö
- 2 henkilöä, molemmat samaa sukupuolta
- 2 henkilöä, mies ja nainen
- vähintään 3 henkilöä, kaikki samaa sukupuolta
- vähintään 3 henkilöä, miehiä ja naisia.

http://www.stat.fi/meta/kas/as_kunta_rak.html (viitattu 4.4.2019)

KäsiteLuonnos

Kohteen erityinen piirre, joka vaikuttaa valvontaan

KäsiteEhdotus

Tosi, jos tapahtumasta on aiheutunut henkilövahinkoja.

KäsiteLuonnos

Päivystäjän toimenpide, jonka seurauksena hälytysohjeen mukaiset viranomaisen resurssit saavat hätäkeskukselta tai johtokeskukselta tehtävän käynnistämiseksi tarvittavat tiedot puheen tai teknisen käyttöyhteyden välityksellä.

KäsiteLuonnos

Erica / ELS -järjestelmästä tullut seloste, joka sisältää tehtävän tiedot.

KäsiteEhdotus

Iän mukaan tehtävä ryhmittely, esim. 0-18v, 18-65v, yli 65v.

KäsiteLuonnos

Hälytyskeskuksesta saapunut ilmoitus.

KäsiteLuonnos

Tarkoitetaan pelastusautoon sijoitettuja irrallisia laitteita, välineitä ja esineitä, jotka voidaan irrottaa ja ottaa käyttöön autosta ilman erillisiä työkaluja tai järjestelyitä

KäsiteLuonnos

Tosi, jos kohteelle on määritelty suoritettavaksi jälkivalvonta.

KäsiteEhdotus

Henkilön jäsenyys valtiossa.

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/kansalaisuus (viitattu 4.4.2019)

KäsiteLuonnos

Kuvaa tuotantotekijöiden suorituskykyä.

KäsiteLuonnos

Kesto sekunteina

KäsiteLuonnos

Tuotantolaitoksesta tai muusta kohteesta tehty yksityiskohtainen tiivis selostus, josta ilmenevät sammutus- ja pelastustoiminnassa merkitykselliset asiat kuten esimerkiksi yhteyshenkilöiden puhelinnumerot, kohteessa säilytettävät vaaralliset aineet, putkilukon sijainti, palopostiverkosto, kohteen paloluokka, automaattiset sammutusjärjestelmät, sammutusreitit ja pelastustiet sekä muut pelastustoimintaa helpottavat laitteet.

KäsiteLuonnos

Esimerkiksi päiväkoti tai kirjasto

KäsiteLuonnos

Kohteen tyyppi voi olla alue, rakennus jne.

KäsiteEhdotus

Luokittelee tapahtuman sen koon mukaisesti eri luokkiin. Koodisto määrittelemättä.

KäsiteEhdotus

Tosi, jos korjausmääräys on korjattu.

KäsiteLuonnos

Palotarkastajan antama määräys korjata jokin asia.

KäsiteLuonnos

Kustannukset, jotka syntyvät tuotantotekijöistä.

KäsiteLuonnos

Päivämäärä, jolloin jokin tehtävä on oltava suoritettu valmiiksi.

KäsiteEhdotus

Tosi, jos tapahtumasta on aiheutunut omaisuusvahinkoja.

KäsiteLuonnos

Ennalta-arvaamaton vahinkotapahtuma, joka voi mm. aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja tuhoa, kulemantapauksia tai loukkaaantumisa tai muut avahinkoa.

KäsiteLuonnos

Pelastuslaitoksen tuottama palvelu.
Palvelu sisältää seuraavat asiat:
- Onnettomuuksien ehkäisy
- Pelastustoiminta
- Varautuminen
- Ensihoito
- Kv tehtävät

KäsiteLuonnos

Asiakirja, joka helpottaa kohteen turvallisuuden hallintaa ja yllläpitoa, ja jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään mahdollisia onnettomuuksia ja vaaratilanteita.

KäsiteEhdotus

Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudellisen toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. Luokitus perustuu tietoihin henkilön toiminnasta vuoden viimeisellä viikolla.

Pääasiallisen toiminnan mukainen luokitus on seuraava:

Työvoima
- työlliset
- työttömät

Työvoiman ulkopuolella olevat
- 0-14-vuotiaat
- opiskelijat, koululaiset
- eläkeläiset
- varusmiehet, siviilipalvelusmiehet
- muut työvoiman ulkopuolella olevat

Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri rekistereistä saatuihin tietoihin. Työvoimaan kuuluvuus on pääasiallisen toiminnan päättelyssä asetettu ensisijalle. Työvoiman sisällä taas on työttömien päättely tehty ennen työllisten päättelyä.

Ryhmä "muut työvoiman ulkopuolella olevat" muodostuu henkilöistä, jotka ovat työvoiman ulkopuolella eivätkä myöskään kuulu seuraaviin ryhmiin: 0-14-vuotiaat, opiskelijat, varusmiehet tai eläkeläiset.

http://www.stat.fi/meta/kas/tyovoima_ulkopu.html (viitattu 4.4.2019)

KäsiteLuonnos

Pelastustoiminnan johtajan laatima raportti rakennuspaloissa palaneesta rakennuksesta ja siihen liittyvistä syttymissyistä tms. Sisältää seuraavat tiedot: rekennuksen perustiedot, paloteknisen osastoinnin, pinta- ja kantavat rekenteet, uloskäytävät, paloturvallisuuslaitteet, arvio omaisuusvahingosta, omatoiminen varautuminen, nuohoustiedot, parannusehdotukset ja rakennusten lkm.

KäsiteLuonnos

Vuosi, jolloin rakennus on valmistunut

KäsiteEhdotus

Henkilön asema siltä kannalta, onko hän naimaton, avioliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa, leski vai eronnut.

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/siviilisääty (viitattu 4.4.2019)

KäsiteEhdotus

Sukupuoli

KäsiteLuonnos

Vaarallisten aineiden säilytykseen tarkoitettu säiliö

KäsiteEhdotus

Tapahtunut asia, ilmiö, tapaus. Esimerkiksi onnettomuus, luonnonilmiö.

KäsiteEhdotus

Tapahtuman ajankohta päivämäärän ja kellonajan tarkkuudella.

KäsiteEhdotus

Tapahtuman syy. Koodisto tälle olemassa Pelastustoimen Pronto-järjestelmässä.

KäsiteEhdotus

Luokittelee tapahtuman, esimerkiksi onnettomuus, luonnonilmiö.

KäsiteLuonnos

Tavoite kuvaa numeraalista tavoitetta jollekin asialle, esim. suoritteelle. Tavoite voi olla esimerkiksi minimi- tai maksimitavoite ja se on yleensä sidottu johonkin ajanhetkeen.

KäsiteLuonnos

Suoritettava tehtävä.
Tehtävä sisältää mm. seuraavia asioita:
- Valvonta
- Turvallisuusviestintä
- Hälytys
- Tutkinta

KäsiteLuonnos

Pelatustoimien tehtävä: onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, ensihoito, varautuminen

KäsiteLuonnos

Pelatustoimien tehtävä: onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, ensihoito, varautuminen

KäsiteLuonnos

Onnettomuusseloste, joka ei ole luotu hälytysselosteen pohjalta. Tiedot saadaan Pronto-tietojärjestelmästä.

KäsiteEhdotus

Toimenpide on yksittäinen suorite, esimerksi palotarkastus tai koulutus.

KäsiteEhdotus

Luokittelee toimenpiteen. Pelastustoimessa esimerkiksi palotarkastus, koulutus, luento, hälytystehtävä.

KäsiteEhdotus

Luokittelu tulojen perusteella, esim. 0-9 999 EUR, 10 000 - 19 999 EUR, 20 000 - 29 999 EUR jne.

KäsiteEhdotus

Henkilön identifioiva tekninen tunniste, ei henkilötunnus

KäsiteLuonnos

Tuotannontekijät ovat taloustieteessä hyödykkeiden eli tavaroiden ja palveluiden tuotannossa käytettävät resurssit. Työvoima eli ihmisten tekemä työ > työvoimalle maksetaan korvaukseksi palkkaa. Pääoma eli tuotantolaitteet > laajasti ottaen pääomasta maksetaan korvaukseksi korkoa.

KäsiteLuonnos

Sisältää tiedot valvontakohteesta ja valvontatoteumasta.

KäsiteEhdotus

Määräalueen asujaimisto tai jokin sen osa. http://tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys%3Av%C3%A4est%C3%B6 (viitattu 4.4.2019)