Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Akustiikka- ja meluntorjuntasanasto

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

mittauksessa ja laskelmissa tapa painottaa äänenAvaa uuden ikkunan sivulle äänen eri taajuuksiaAvaa uuden ikkunan sivulle taajuuksia siten, että painotus parhaiten jäljittelee ihmisen kuulon herkkyyden taajuusriippuvuutta

KäsiteVoimassa oleva

ääntäAvaa uuden ikkunan sivulle ääntä absorboivien pintojen pinta-ala kerrottuna pintojen absorptiosuhteella

KäsiteVoimassa oleva

muihin tiloihin kuuluva runkoääniAvaa uuden ikkunan sivulle runkoääni, jonka aiheuttavat välipohjaan kohdistuneet askeleet tai muut iskut

KäsiteVoimassa oleva

tarkasteluajanjaksona esiintynyt voimakkuudeltaan suurin äänitasoAvaa uuden ikkunan sivulle äänitaso määritellyllä aikapainotuksella

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

alue, jolla luontoäänet ovat vallitsevia, tai taajamassa sijaitseva alue, jolla melutasoAvaa uuden ikkunan sivulle melutaso ei ylitä kansallisesti säädettyjä melunAvaa uuden ikkunan sivulle melun tunnuslukuja

KäsiteVoimassa oleva

äänenAvaa uuden ikkunan sivulle äänen kokemusperäisen haitallisuuden lisääntymisen vuoksi tehtävä korjaus mittaus- tai laskentatulokseen

KäsiteVoimassa oleva

ääniAvaa uuden ikkunan sivulle ääni, jonka taajuusAvaa uuden ikkunan sivulle taajuus on alle 20 hertsiä ja jota ihminen ei yleensä kuule

KäsiteVoimassa oleva

ominaisuus, joka muodostuu äänenAvaa uuden ikkunan sivulle äänen toistuvasta heijastumisesta tilaa rajoittavista pinnoista

KäsiteVoimassa oleva

jatkuvan tasaisen äänenAvaa uuden ikkunan sivulle äänen äänitasoAvaa uuden ikkunan sivulle äänitaso, jolla on määritellyllä aikavälillä sama äänenpaineenAvaa uuden ikkunan sivulle äänenpaineen tehollisarvo kuin tarkasteltavalla äänellä, jonka taso vaihtelee ajallisesti

KäsiteVoimassa oleva

taajuuskaistaAvaa uuden ikkunan sivulle taajuuskaista, joka on normaalin terveen kuulojärjestelmän aistittavissa

KäsiteVoimassa oleva

äänilähteestäAvaa uuden ikkunan sivulle äänilähteestä etäännyttäessä tapahtuva äänienergian pieneneminen, joka aiheutuu äänienergian jakautumisesta suuremmalle alueelle

KäsiteVoimassa oleva

haitallinen, häiritsevä, epätoivottu tai tarpeeton ääniAvaa uuden ikkunan sivulle ääni

KäsiteVoimassa oleva

ihmisen tai eläimen altistuminen melulleAvaa uuden ikkunan sivulle melulle

KäsiteVoimassa oleva

vertailuaikana kuulojärjestelmään kohdistuneen taajuuspainotetun melunAvaa uuden ikkunan sivulle melun kokonaismäärä, jota käytetään arvioitaessa melun aiheuttamaa kuulovaurion riskiä

KäsiteVoimassa oleva

melunAvaa uuden ikkunan sivulle melun aiheuttama epäedullinen ominaisuus, joka vaikuttaa haitallisesti terveyteen tai viihtyisyyteen tai vaikeuttaa tai häiritsee sisätilassa tai ympäristössä tapahtuvia tai tehtäviä toimintoja

KäsiteVoimassa oleva

kohde, jonka meluntorjuntaanAvaa uuden ikkunan sivulle meluntorjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota

KäsiteVoimassa oleva

menettely, jossa mallinnetaan tietyssä tilassa tai tietyllä alueella esiintyvää meluaAvaa uuden ikkunan sivulle melua

KäsiteVoimassa oleva

melunAvaa uuden ikkunan sivulle melun ominaisuus, joka koetaan häiritsevänä ja stressaavana

KäsiteVoimassa oleva

toimet, joilla pyritään estämään melunAvaa uuden ikkunan sivulle melun syntyminen tai vähentämään sen määrää tai haitallisia vaikutuksia

KäsiteVoimassa oleva

selvitys, jossa arvioidaan tai todennetaan tilan tai alueen nykyinen tai tuleva melutilanne melunAvaa uuden ikkunan sivulle melun tunnuslukuja käyttäen

KäsiteVoimassa oleva

tutkimuksiin perustuva suositus- tai raja-arvoAvaa uuden ikkunan sivulle raja-arvo

KäsiteVoimassa oleva

taajuuskaistaAvaa uuden ikkunan sivulle taajuuskaista, jonka rajataajuuksien suhde on 1:2

KäsiteVoimassa oleva

äänentoistolaitteen tuottama ääniAvaa uuden ikkunan sivulle ääni, jonka tarkoituksena on peittää epätoivottua tai häiritseväksi koettua ääntä

KäsiteVoimassa oleva

ominaispiirre, joka kuvaa sitä, miten hyvin tilassa oleva kuulija saa puheesta selvää

KäsiteVoimassa oleva

säädökseen tai viranomaismääräykseen perustuva lukuarvo, jota ei saa ylittää tai alittaa

KäsiteVoimassa oleva

ulkopuolisesta herätteestä johtuvasta esineiden, rakennusosien tai rakenteiden värähtelystäAvaa uuden ikkunan sivulle värähtelystä syntyvä meluAvaa uuden ikkunan sivulle melu

KäsiteVoimassa oleva

rakennuksen sisätilassa esiintyvä meluAvaa uuden ikkunan sivulle melu

KäsiteVoimassa oleva

kahden rajataajuuden välinen taajuusspektrin osa

KäsiteVoimassa oleva

muu kuin tarkasteltavasta äänilähteestäAvaa uuden ikkunan sivulle äänilähteestä aiheutuva ääniAvaa uuden ikkunan sivulle ääni tai ääni, joka häiritsee muiden äänten kuulemista