Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Akustiikka- ja meluntorjuntasanasto

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

mittauksessa ja laskelmissa tapa painottaa äänenAvaa uuden ikkunan sivulle äänen eri taajuuksiaAvaa uuden ikkunan sivulle taajuuksia siten, että painotus parhaiten jäljittelee ihmisen kuulon herkkyyden taajuusriippuvuutta

KäsiteLuonnos

ääntäAvaa uuden ikkunan sivulle ääntä absorboivien pintojen pinta-ala kerrottuna pintojen absorptiosuhteella

KäsiteLuonnos

muihin tiloihin kuuluva runkoääniAvaa uuden ikkunan sivulle runkoääni, jonka aiheuttavat välipohjaan kohdistuneet askeleet tai muut iskut

KäsiteLuonnos

tarkasteluajanjaksona esiintynyt voimakkuudeltaan suurin äänitasoAvaa uuden ikkunan sivulle äänitaso määritellyllä aikapainotuksella

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

alue, jolla luontoäänet ovat vallitsevia, tai taajamassa sijaitseva alue, jolla melutasoAvaa uuden ikkunan sivulle melutaso ei ylitä kansallisesti säädettyjä melunAvaa uuden ikkunan sivulle melun tunnuslukuja

KäsiteLuonnos

äänenAvaa uuden ikkunan sivulle äänen kokemusperäisen haitallisuuden lisääntymisen vuoksi tehtävä korjaus mittaus- tai laskentatulokseen

KäsiteLuonnos

ääniAvaa uuden ikkunan sivulle ääni, jonka taajuusAvaa uuden ikkunan sivulle taajuus on alle 20 hertsiä ja jota ihminen ei yleensä kuule

KäsiteLuonnos

ominaisuus, joka muodostuu äänenAvaa uuden ikkunan sivulle äänen toistuvasta heijastumisesta tilaa rajoittavista pinnoista

KäsiteLuonnos

jatkuvan tasaisen äänenAvaa uuden ikkunan sivulle äänen äänitasoAvaa uuden ikkunan sivulle äänitaso, jolla on määritellyllä aikavälillä sama äänenpaineenAvaa uuden ikkunan sivulle äänenpaineen tehollisarvo kuin tarkasteltavalla äänellä, jonka taso vaihtelee ajallisesti

KäsiteLuonnos

taajuuskaistaAvaa uuden ikkunan sivulle taajuuskaista, joka on normaalin terveen kuulojärjestelmän aistittavissa

KäsiteLuonnos

äänilähteestäAvaa uuden ikkunan sivulle äänilähteestä etäännyttäessä tapahtuva äänienergian pieneneminen, joka aiheutuu äänienergian jakautumisesta suuremmalle alueelle

KäsiteLuonnos

haitallinen, häiritsevä, epätoivottu tai tarpeeton ääniAvaa uuden ikkunan sivulle ääni

KäsiteLuonnos

ihmisen tai eläimen altistuminen melulleAvaa uuden ikkunan sivulle melulle

KäsiteLuonnos

vertailuaikana kuulojärjestelmään kohdistuneen taajuuspainotetun melunAvaa uuden ikkunan sivulle melun kokonaismäärä, jota käytetään arvioitaessa melun aiheuttamaa kuulovaurion riskiä

KäsiteLuonnos

melunAvaa uuden ikkunan sivulle melun aiheuttama epäedullinen ominaisuus, joka vaikuttaa haitallisesti terveyteen tai viihtyisyyteen tai vaikeuttaa tai häiritsee sisätilassa tai ympäristössä tapahtuvia tai tehtäviä toimintoja

KäsiteLuonnos

kohde, jonka meluntorjuntaanAvaa uuden ikkunan sivulle meluntorjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota

KäsiteLuonnos

menettely, jossa mallinnetaan tietyssä tilassa tai tietyllä alueella esiintyvää meluaAvaa uuden ikkunan sivulle melua

KäsiteLuonnos

melunAvaa uuden ikkunan sivulle melun ominaisuus, joka koetaan häiritsevänä ja stressaavana

KäsiteLuonnos

toimet, joilla pyritään estämään melunAvaa uuden ikkunan sivulle melun syntyminen tai vähentämään sen määrää tai haitallisia vaikutuksia

KäsiteLuonnos

selvitys, jossa arvioidaan tai todennetaan tilan tai alueen nykyinen tai tuleva melutilanne melunAvaa uuden ikkunan sivulle melun tunnuslukuja käyttäen

KäsiteLuonnos

tutkimuksiin perustuva suositus- tai raja-arvoAvaa uuden ikkunan sivulle raja-arvo

KäsiteLuonnos

äänentoistolaitteen tuottama ääniAvaa uuden ikkunan sivulle ääni, jonka tarkoituksena on peittää epätoivottua tai häiritseväksi koettua ääntä

KäsiteLuonnos

ominaispiirre, joka kuvaa sitä, miten hyvin tilassa oleva kuulija saa puheesta selvää

KäsiteLuonnos

säädökseen tai viranomaismääräykseen perustuva lukuarvo, jota ei saa ylittää tai alittaa

KäsiteLuonnos

ulkopuolisesta herätteestä johtuvasta esineiden, rakennusosien tai rakenteiden värähtelystäAvaa uuden ikkunan sivulle värähtelystä syntyvä meluAvaa uuden ikkunan sivulle melu

KäsiteLuonnos

rakennuksen sisätilassa esiintyvä meluAvaa uuden ikkunan sivulle melu

KäsiteLuonnos

kahden rajataajuuden välinen taajuusspektrin osa

KäsiteLuonnos

muu kuin tarkasteltavasta äänilähteestäAvaa uuden ikkunan sivulle äänilähteestä aiheutuva ääniAvaa uuden ikkunan sivulle ääni tai ääni, joka häiritsee muiden äänten kuulemista